Articolul se referă la temele:

Indemnizația de maternitate și naștere în Moldova71

Indemnizația de maternitate și naștere în Moldova

Copilul nu este doar o mare bucurie, dar și cheltuieli mari. O parte din aceste cheltuieli ar trebui să fie compensate de indemnizația acordată de stat. Sumele nu sunt mari, dar pentru multe familii aceasta reprezintă un real ajutor. Din acest motiv este important să se știe cine, când și cât trebuie să vă plătească.


Important! Articolul este adaptat noilor modificari a legii, introduse de la 1 aprilie 2014.

La întrebările noastre răspunde avocatul Grigore Popa.

Cine are dreptul să beneficieze de indemnizație de maternitate și de naștere?

Indemnizația de maternitate (graviditate și naștere) este acordată în primul rând persoanelor asigurate. Persoana asigurată reprezintă persoana fizică aptă de muncă, cu domiciiliu sau reședința în Republica Moldova, care plătește contribuțiile de asigurări sociale. În plus, aceasta este acordată soțiilor, care se află în întreținerea soților asigurați, și celor șomere cu drept la concediu de maternitate, incluzând concediul pre-natal și post-natal.

Se consideră că soția se află la întreținerea soțului asigurat, dacă la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii, nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat, are dreptul să beneficieze de indemnizația pentru maternitate în cazul în care este confirmată perioada de asigurare a soțului și anume:

 1. dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani;
 2. dacă confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani soția beneficiază de dreptul la indemnizații soțul confirmă un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat;
 3. dacă soțul desfășoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, soția are dreptul la indemnizație de maternitate dacă soțul confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit.a) sau b) ori de cel puțin 12 luni, realizat în ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat;

În cazul înregistrării căsătoriei după apariția riscului asigurat (concediu de maternitate și naștere) dreptul la indemnizație este stabilit de la data înregistrării căsătoriei până la sfârșitul concediului de maternitate.

Dacă soția este la întreținerea soțului angajat, indemnizația de maternitate este atribuită pe numele soției după locul de muncă principal al soțului. Faptul că persoana în cauză este soția soțului angajat urmează a fi confirmat prin certificatul de căsătorie și buletinul său de identitate.

Totodată, indemnizația de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate ori al nașterii a doi sau mai mulți copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 și mai mulți feți, îndemnizația de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal și cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal.

Ce tipuri de indemnizații sunt oferite în Republica Moldova?

În Moldova sunt oferite următoarele indemnizații: Indemnizația de maternitate (graviditate și naștere):

 • Indemnizația de maternitate (graviditate și naștere);
 • Indemnizația unică la nașterea copilului;
 • indemnizația paternala,
 • Indemnizația lunară de creșterea/îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 2 ani (pentru persoanele neasigurate);
 • indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate;
 • Asigurarea familiilor cu bunuri în set la nașterea copiilor (conținutul setului de bunuri de primă necesitate pentru copilul nou-născut este stabilit conform metodologiei aprobate de Minister).

Există o dată limită de adresare pentru primirea indemnizației?

Pentru indemnizatțiile de asigurare socială vă puteți adresa în baza documentelor justificative în decurs de 12 luni din ziua îndeplinirii condițiilor pentru primirea indemnizațiilor. În cazul solicitării indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, după expirarea a 12 luni de la data nașterii copilului, indemnizația este acordată în ordine retroactivă, dar nu mai mult de 12 luni premărgătoare zilei adresării, dacă adresarea a avut loc înainte ca copilul să împlinească vârsta de 3 ani. Indemnizațiile atribuite, dar care nu au fost revendicate la timp de beneficiar, sunt plătite nu mai târziu de 3 ani premărgători datei adresării. Indemnizațiile care nu au fost acordate la timp din vina organelor, care stabilesc sau plătesc indemnizațiile, sunt acordate integral fără niciun termen de prescripție.

Cum poate fi calculată indemnizația? Câți bani și când trebuie să primească femeia?

Indemnizația pentru maternitate (sarcină și naștere). Indemnizația de maternitate este atribuită începând cu a 30-a săptămână de sarcină, pentru o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul unei nașteri cu complicații sau nașterii a doi sau mai mulți copii — pentru o perioadă de 140 de zile calendaristice. În cazul unei sarcini cu trei sau mai mulți feți, perioada de asigurare a indemnizației pentru cncediul prenatal crește cu 42 zile calendaristice, iar concediul postnatal — cu 14 zile calendaristice. Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este de 100 % din venitul mediul lunar pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (ieșirea femeii în concediul de maternitate), pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale. Venitul asigurat din lunile calendaristice luate în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, nu poate depăși venitul limită, din care au fost calculate contribuțiile de asigurări sociale, stabilit prin Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv, adică baza de calcul a contribuțiilor individuale de asigurări sociale obligatorii nu poate depăși cinci salarii medii lunare prognozate pe economie, înmulțit la 12 (pentru anul 2019 este de 6975 lei, 5 salarii medii lunare prognozate în țară constituie 34 875 de lei).

Astfel, drept exemplu indemnizația de maternitate va fi calculată în felul următor: salariul mediu pe ultimele 12 luni premergătoare lunii ieșirii în concediu de maternitate (2610 lei ) x coeficientul de 4,12 (în cazul concediului de maternitate de 126 zile) =10 762,74 lei indemnizația de maternitate.

Dacă persoana asigurată a lucrat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puțin de 12 lunii calendaristice, unele și aceleași luni calendaristice, care lipsesc la toate unitățile până la angajarea în câmpul muncii, se includ în calcul cu venitul lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (în prezent acesta constituie 2610 de lei) în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului la locul de muncă de bază al asiguratului se va lua ca baza de calcul salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Indemnizația unică la nașterea copilului. Mărimea acesteia este stabilită anual prin Hotărâre de Guvern privind indemnizațiile adresate familiilor cu copii, în anul 2019 indemnizația la nașterea copilului constituie 6 303 de lei. Indemnizația lunară privind întreținerea/educarea copilului până la vârsta de 3 ani pentru persoanele asigurate și până la 2 ani pentru persoanele neasigurate.

Mărimea indemnizației lunare constituie 30% din baza de calcul (venitul mediu lunar pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare riscului asigurat), dar nu mai puțin de 640 de lei pentru fiecare copil. Adică, dacă în ultimele 12 luni salariul dvs. mediu lunar a constituit 3000 de lei, atunci indemnizația pentru copil va fi în mărime de 900 de lei. Dar, dacă nu ați lucrat deloc, veți primi 640 de lei lunar. Persoana asigurată, aflată în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, este în drept să beneficieze de la toate întreprinderile la care activează, indemnizație lunară de educare a copilului, începând cu ziua acordării concediului și până când copilul împlinește vârsta de 3 ani. În cazul în care data de obținere a concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o întreprindere la alta, indemnizația este acordată de la ultima dată a acordării concediului.

Dacă mama sau tata (beneficiarul indemnizației pentru îngrijirea copilului) se restabilește la locul de muncă cu condiția reducerii timpului de lucru, plata indemnizației nu încetează.

Cuantumul indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină este de 320 lei

Indemnizația paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.

Baza de calcul a indemnizației paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale

Condițiile de stabilire a indemnizației paternale:

 1. tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data nașterii copilului;
 2. tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;
 3. tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului.

În cazul copiilor gemeni (tripleți, cvadrupleți etc.) se acordă o singură indemnizație paternală

Ce acte și unde trebuie prezentate pentru a primi indemnizația?

Indemnizația de maternitate se stabilește de organele teritoriale de asigurări sociale. La cererea pentru obținerea indemnizației de maternitate se anexează următoarele acte, original și copie:

 • Certificat privind concediul medical (în original), care este prezentat angajatorului. Acest certificat îl puteți obțince de la medicul de familie.
 • Buletinul de identitate a femeii asigurate.
 • Buletinul de identitate a soției și a soțului, certificatul de căsătoriei, carnetul de muncă a soției sau declarația acesteia, prezentată sub propria răspundere, care să ateste faptul că aceasta nu este persoană asigurată și nu dispune de venit asigurat — în cazul soțiilor care se află la întreținerea soților asigurați.

Copiile documentelor anexate la cerere de obținere a indemnizației de maternitate sunt acceptate de organele teritoriale de asigurări sociale.

Pentru obținerea indemnizației unice și lunare de îngrijire și educare a copilului:

La cererea pentru stabilirea indemnizației unice la nașterea copilului indemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului și indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei, se anexează următoarele acte:

 • actul de identitate al solicitantului indemnizației, în original și în copie;
 • certificatul de naștere al copilului, după caz certificatul de naștere al copilului premergător în original și în copie;
 • extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, în original; g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declarație scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii;
 • carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii);
 • alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activității/angajarea în condițiile timpului de muncă parțial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărîrea privind adopția și instituirea tutelei, declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat (pentru persoanele în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat).

Câte luni trebuie să lucreze o femeie pentru a primi indemnizație?

Persoanele asigurate sunt în drept să beneficieze de indemnizații de asigurări sociale, în cazul unui stagiu de cotizare total de asigurare de cel puțin 3 ani. Persoanele asigurate care au un stagiu total de cotizare mai mic de 3 ani, au dreptul la indemnizații de asigurare socială dacă dețin un stagiu de cotizare de 9 luni de asigurare socială din ultimele 24 de luni premergătoare producerii riscului asigurat. Femeile asigurate și șomere sunt în drept să obține indemnizații de maternitate, indiferent de perioada de asigurare.

Cum este plătită indemnizația, în cazul în care femeia naște 2 copii unul după altul?

Dacă femeia prinde o nouă sarcină în perioada aflării în concediu de îngrijire a primului copil, până la vârsta de 3 ani, ea este în drept să primească indemnizație de maternitate (sarcină și naștere), indemnizații unice la nașterea copilului și indemnizația lunară pentru îngrijirea/educarea copilului. Dacă femeia asigurată în utimele 12 luni calendaristice, premergătoare lunii producerii riscului asigurat, n-a avut venit asigurat la toate întreprinderile din cauza concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, mărimea indemnizației pentru maternitate și a indemnizației de educare a următorului copil, este determinată reieșind din baza de cacul, care a fost utilizată la stabilirea indemnizației pentru primul copil.

Indemnizația unică la nașterea copilului se stabilește: pentru fiecare copil, care s-a născut viu, inclusiv a gemenilor. În cazul copiilor gemeni sau a mai mulți copii până la vârsta de 3 ani, au drept să beneficieze de aceasta, aplicând o cerere, ambii părinți sau concomitent două dintre persoanele asigurate (părinții, bunicul, bunica, altă rudă, care la propriu are grijă de copil, și tutorele). Fiecare persoană asigurată are dreptul la indemnizație/indemnizații pentru copil/copii, de care are grijă în mod direct. Pentru fiecare copil este stabilită o singură indemnizație.

De ce indemnizație poate beneficia o femeie care a ieșit în concediu de maternitate în Republica Moldova, dar a născut în altă țară?

Condițiile sunt similare, unice, părințiii trebuie să reînregistreze în registrul de stare civile din Republica Moldova certificatul de naștere emis într-o țară străină, pentru obținerea certificatului de naștere moldovenesc.

Are dreptul să lucreze femeia care primește indemnizație?

Femeia care primește indemnizație are dreptul să lucreze, dar în regim redus de timp (mai puțin de 40 de ore pe săptămână) sau la domiciliu.

Persoana asigurată are dreptul să se restabilească la locul de muncă, în același timp păstrând indemnizația, cu condiția reducerii timpului de muncă.

¹Notă: Conform Legii Nr. LP311/2018 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale Publicată în Monitorul Oficial la 04.01.2019, data intrării în vigoare la 01.07.2019: va fi exclusă obligativitatea reducerii timpului de muncă în caz de reluare a muncii în timpul concediului.

²Nota: O parte din modificările adoptate la Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale prin Legea Nr. LP311/2018 din 30.11.2018 vor intra în vigoare la 01.01.2020 în special art. 18:

Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

 • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului;
 • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni și pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.”

„(6) Cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie:

 • 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) din prezentul articol;
 • 60% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. b) din prezentul articol.”

Articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: „(7) Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior.Grigore Popa și Veronica Gorceac răspund la întrebările despre îndemnizații în emisiunea Acasă Devreme


Sursa: Интернет-портал Semia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Produse și servicii la tema

Vezi harta
 • Grigore Popa Avocat

  or. Chișinău, str. Mircea cel Batrin, 5/1, et. 3
  greg_popa@yahoo.com, 0 797 8-77-68

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Comentarii 1368

Sortare
 • Nou
 • Anterior
 • 14 mai. 2013 17:45 #7 Grigore Popa

  #1 Alina Stratu, Ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком составляет 30% от средней зарплаты до взимания налогов. Да, можете взять весь отпуск перед декретом.

  Răspundeți
 • 13 mai. 2013 12:57 #6 Зинаида Смирнова

  #4 Вероника Горчак, "Если жена находится на содержании у работающего мужа, пособие по материнству назначается на имя жены по основному месту работы мужа. Факт, что данное лицо является женой работающего мужа, подтверждается свидетельством о браке и удостоверением личности. " Тут ни слова не сказано про ежемесячное пособие. Тут сказано про пособие по материнству (беременность и роды). Если у вас есть официальный источник,где сказано, что можно оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком,на имя отца в случае если мама не работает (не застрахованное лицо)

  Răspundeți
 • 22 sep. 2014 20:48 #382 Olga si Ion Manole

  #4 Вероника Горчак, Добрый вечер мне не выплатили вообще пособие по беремености на 126 дней

  Răspundeți
 • 14 mai. 2013 17:47 #9 Grigore Popa

  #5 Натусик Наталья, Ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком в размере 30% от средней зарплаты вы можете получать только если на момент выхода в декрет вы работали. Или как альтернатива - муж может взять отпуск по уходу за ребенком, а потом выйти на работу на не полный рабочий день ( это и есть новые изменения в постановлении правительства).

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 13:39 #131 Евгения Казаку (Гриценко)

  #8 Grigore Popa, здравствуйте мы оформили пособие по уходу за ребенком на мужа прошло 2 месяца и муж вышел на работу его оформили на полный день теперь не знаем что делать . мы будем получать тежи деньга . а я не работаю сижу с ребенком

  Răspundeți
 • 27 mai. 2013 22:54 #10 Татьяна Сараин

  #9 Grigore Popa, Григорий, вопрос-моему ребенку 1 год и 10 месяцев, я не работала и получала ежемесячное пособие до 1.5 лет. может ли мой работающий муж взять сейчас отпуск по уходу за ребенком на оставшиеся 1 год и 2 месяца?

  Răspundeți
 • 05 iun. 2013 11:00 #11 Grigore Popa

  #10 Татьяна Сараин, да, может

  Răspundeți
 • 16 iul. 2013 14:49 #13 Grigore Popa

  #12 Юлия Витинская, Добрый день, те же самые как и для второго ребенка

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 09:58 #22 Grigore Popa

  #14 lykka ly, Buna ziua, ve-ti primi doar minimul de 300 lei timp de 1.5 ani

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 10:08 #24 Grigore Popa

  #16 Оксана Молодецкая, 10000 лей

  Răspundeți
 • 06 ian. 2015 01:17 #549 Елена Попович

  #16 Оксана Молодецкая, 2500 умножте на 4 месяца и все! Получается 10.000 лей.

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 11:37 #28 Grigore Popa

  #17 Ильгар и Наташа Ахмедов, ДА, можете получить. Ежемесечное пособие сможете получить с момента рождение ребенка при условие что у него есть молдавское свидетельство о рождение и ребенку не больше года. Подавать документы на пособие делается лично родителями но получать сможет любой .

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 10:09 #25 Grigore Popa

  #18 Inga Caţavelea, Nu

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 10:11 #27 Grigore Popa

  #19 Ion-Marina Efremov-Cucos, Doar sa demisionati de la locul de munca

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 10:10 #26 Grigore Popa

  #20 Suprovici-Tabunşcic Ana, Nu puteti, doar sa va concediati de la locul de munca

  Răspundeți
 • 05 mar. 2015 12:28 #701 Daniela Iurii

  #20 Suprovici-Tabunşcic Ana, Buna,sunt insarcinatа in a 32 saptamina,nu sunt angajata vreau sa primesc indemnizatia pe numele sotului....Am asa o intrebare:sotul e militar,unde eu trebuie sa prezit pachetul de documente sa primesc aceste indemnizatii,la casa teritoriala de asigurari sau la locul sotului de munca?

  Răspundeți
 • 11 nov. 2013 00:51 #33 Grigore Popa

  #31 Vladimir lavrik, нет

  Răspundeți
 • 22 nov. 2013 21:29 #35 Grigore Popa

  #34 Танюшка , http://lex.justice.m...d=295835&lang=2 п.7 С жалобой можете обратится в Инспекцию Труда или с иском в Суд

  Răspundeți
 • 05 dec. 2013 16:51 #39 Grigore Popa

  #36 ღPastuh (Onica) Nataliaღ, Prin judecată

  Răspundeți
 • 02 ian. 2014 17:39 #49 Grigore Popa

  #44 Наталья Потоля, Да, по закону это правильно. Но вы все равно будете получать минимум 300 лей в месяц.

  Răspundeți
 • 06 ian. 2014 00:34 #52 Наталья Потоля

  #49 Grigore Popa, А мне говорят что я не имею право на пособие вообще, даже на эти 300 леев в месяц! ????? Как же все таки правильно и по закону?? Спасибо за ответ.

  Răspundeți
 • 10 ian. 2014 18:22 #55 Grigore Popa

  #53 Ina Plesca, In cazul acesta nu ve-ti beneficia de îndemnizația de maternitate de la locul de munca. Ca o iesire din situatie ar fi sa iesiti la lucru din concediul neplatit de ingrijire a copilului pina la virsta de 6 ani cu cel putin o luna inainte de a împlini 30 saptamini de sarcina(in cazul acesta ve-ti primi indemnizatia de maternitate de la locul de munca)

  Răspundeți
 • 10 ian. 2014 18:28 #56 Grigore Popa

  #54 Алёна Погонец, 1)300 лей в месяц 2) Да, ей выдатут медицинский полис бесплатно в новом году

  Răspundeți
 • 10 ian. 2014 21:59 #58 Алёна Погонец

  #56 Grigore Popa, Звонили в Центр мед.страхования-их юрист сказал,что не выдадут медполюс,так как она хоть и беременна но работает дальше по патенту.Если есть у Вас ссылка на какой-то закон на который можно сослаться,где написано,что беременным,работающим по патенту,полюс выдаётся бесплатно-то мы будем Вам очень благодарны.

  Răspundeți
 • 11 ian. 2014 00:28 #59 Grigore Popa

  #56 Grigore Popa, В принципе юрист прав, патентообладатель должен отказаться от патента путем подачи соответствующего заявления, выдавший его орган издаст решение о прекращении действия патента. В этом случаи беременная женщина будет иметь право на бесплатный медицинский полис.

  Răspundeți
 • 11 ian. 2014 23:01 #61 Алёна Погонец

  #59 Grigore Popa, И потеряет ежемесячное пособие. Как всегда наши законы только для вида и противоречат друг другу.

  Răspundeți
 • 12 ian. 2014 00:05 #63 Grigore Popa

  #60 Лорета Медведева, Так как вы не работайте больше, вы будете получать до 1,5 года по 300 леи в месяц. Но если муж официально трудоустроен тогда он может получить пособие по уходу за ребенком до 3 лет в размере 30% от среднего дохода при условии неполного рабочего дня.

  Răspundeți
 • 12 ian. 2014 00:00 #62 Grigore Popa

  #61 Алёна Погонец, Нет не потеряет, она все равно будет получать ежемесячное пособие по содержания ребенка до 1,5 лет в размере 300 лей в месяц.

  Răspundeți
 • 12 ian. 2014 13:19 #64 Алёна Погонец

  #62 Grigore Popa, Скажите пожалуйста,а как оформить неполный рабочий день,в случае с предпринимательским потентом- ведь оплачиваешь патент и социальное страхование по фиксированной сумме назначенной государством за полный рабочий день.Спасибо.

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 22:55 #631 Инга Самси (Радова)

  #62 Grigore Popa, а можно спросить я вот работаю по направление после учебы.но так получилось, что я часто на больничной вышла из-за угрозы и как мне будут выплачивать декретные будут считать больничные отпускные премиальные и 13 зарплата и подъемные ...??

  Răspundeți
 • 12 ian. 2014 15:18 #65 Grigore Popa

  #64 Алёна Погонец, неполный рабочий день возможен только для тех кто устроен на основе трудового договора( в вашем случаи как патентооблодатель, это невозможно)

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 14:41 #72 Grigore Popa

  #68 Miruna, Daca contractul de munca era incheiat pe o perioada determinata iar acesta a expirat atunci dvs. nu veti beneficia de indemnizatie de maternitate. Daca sunteti anagajata la locul de munca fiind in concediul de ingrijire a copilului ve-ti primi indemnizatiile pentru al doilea copil reisind din salariul dvs. de functie (conform contractului individual de munca)

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 14:38 #71 Grigore Popa

  #69 Марина Суслова, 1) Пособие по материнству исходя из выплаты за 140 календарных дней. 2) Единовременное пособие рождении ребенка;( на каждого ребенка, рожденного живым, включая близнецов) 3)Ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет для застрахованных лиц и 1,5 года для незастрахованных лиц.(на каждого ребенка, рожденного живым, включая близнецов)

  Răspundeți
 • 16 ian. 2014 23:45 #76 Grigore Popa

  #74 Ирина Бунеску, да, это так

  Răspundeți
 • 17 ian. 2014 15:04 #78 Валентина Бурлак

  #75 Grigore Popa, спасибо большое!

  Răspundeți
 • 17 ian. 2014 11:59 #77 Ирина Бунеску

  #76 Grigore Popa, спасибо большое за помощь!

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 01:37 #85 Grigore Popa

  #79 Serega Соколов, листок о медицинском отпуске представляется работодателю, который в тот же день с обратной стороны заполняет листок о медицинском отпуске в разделе «Заполняется отделом кадров согласно трудовой книжке мужа» и возвращается мужу для подачи в территориальные органы социального страхования. К заявлению о назначении пособия по материнству прилагаются следующие документы в оригинале и в копиях: a) листок о медицинском отпуске; c) удостоверение личности жены и мужа, свидетельство о браке, трудовая книжка жены или декларация жены, представленная под личную ответственность, о том, что она не является застрахованным лицом и не имеет застрахованного дохода – в случае жен, находящихся на содержании застрахованных мужей; d) Декларация Rev-5, выданная работодателем по основному месту работы за квартальный отчетный период. Копии приложенных документов к заявлению о назначении пособия по материнству подтверждаются территориальными органами социального страхования.

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 01:42 #86 Grigore Popa

  #80 Nadia Kazaciok, Indemnizatia de maternitate incepind cu 01.01.2014 se stabileste si se calculeaza de Casa teritoriala de Asigurare Sociala(CTAS). Lista de acte: Certificatul de concediu medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază, care, în aceeaşi zi, perfectează pe versoul certificatului de concediu medical la compartimentele “Completează pontatorul” şi “Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” şi v-il restituie pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte în original şi în copie: a) certificatul de concediu medical; b) buletinul de identitate al femeii asigurate; c) declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, pentru trimestrul de gestiune. Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale.

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 01:45 #87 Grigore Popa

  #81 оля вишницкая, Сразу после рождения ребенка уже можете подовать. a) документ, удостоверяющий личность матери или отца b) свидетельство о рождении ребенка, при необходимости, свидетельство о рождении предыдущего ребенка; c) справка о рождении ребенка

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 01:47 #88 Grigore Popa

  #82 оля вишницкая, будет 3100 за первого ребенка и 3400 при рождении каждого последующего ребенка(изминения ище не опубликованы)

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 01:49 #89 Grigore Popa

  #83 Виктория Яниогло, Нет, вы не должны быть трудоустроены

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 23:16 #92 Serega Соколов

  #85 Grigore Popa, Спасибо большое!!!!!!!

  Răspundeți
 • 10 iul. 2014 13:16 #312 ♔ღ♥ღ Виктория Бугрова(Лазарь)ღ

  #86 Grigore Popa, добрый день у меня такой вопрос скажите пожалуйста!у меня 3 детей и бывший муж при разводе лишен родительских прав.сколько я должна получать на детей и до какого времени?спасибо огромное!

  Răspundeți
 • 30 ian. 2014 23:15 #94 Grigore Popa

  #93 Mariana mariana, Da, poate (păstrând inclusiv 30% din salariu)

  Răspundeți
 • 05 feb. 2014 12:13 #96 Grigore Popa

  #95 Cris Cris, Intr-adevar sînt modificari.Practic modul de calcul nu a suferit schimbari esențiale. Se calculeaza la fel pentru ultimele 6 luni premergătoare și doar lunile complet lucrate.

  Răspundeți
 • 08 feb. 2014 14:51 #98 Grigore Popa

  #97 Ирина Репеха, Если вы проработали 3 месяца подряд за последние 12 мес. то вы считаетесь застрахованым лицом

  Răspundeți
 • 11 feb. 2014 12:24 #100 Grigore Popa

  #99 Natalia, Если эти выплаты официальны то в рсчет идет средний доход. Месяц в к котором вы взяли больничный не берется в расчет.

  Răspundeți
 • 18 feb. 2014 12:41 #104 Grigore Popa

  #103 Юлия Витинская, Пособие по уходу за ребенком получите по старому если пододите заевление до 01.04.2014

  Răspundeți
 • 18 mar. 2014 11:10 #109 Grigore Popa

  #105 kristina marcea, Если у матери нет места жительства в Молдове то у нее нет права на пособие.

  Răspundeți
 • 18 mar. 2014 11:26 #112 Grigore Popa

  #108 melania buzu, Для женщин, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, устанавливается пенсионный возраст 54 года.

  Răspundeți
 • 18 mar. 2014 18:02 #113 оля вишницкая

  #111 Grigore Popa, i esli vidadut prikaz i ea podam zaiavliniea do 1 aprelia...to po kakomu zakonu ea poluciu posobie na rebionka esli dekret zakancivaetsea 14 aprelia?

  Răspundeți
 • 19 mar. 2014 00:07 #115 оля вишницкая

  #114 Grigore Popa, Spasibo!!!!!!!!!!

  Răspundeți
 • 29 mar. 2014 01:59 #124 Grigore Popa

  #121 Анна Еркина- Плагова, в счет чего?

  Răspundeți
 • 03 apr. 2014 22:03 #128 Grigore Popa

  #125 Alex Burlea, Da se va aplica la toti. Indemnizaţia lunara pentru cel de-al doilea copil născut în perioada în care mama se află în concediu de îngrijire a primului copil, se va calcula în baza salariului primit înainte de maternitate.

  Răspundeți
 • 03 apr. 2014 22:07 #129 Grigore Popa

  #127 Natalia, Да, зачтется. В соотвествие с новыми изменениями, месяцы в которые брали больничный не будут браться в расчет.

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 16:42 #133 Grigore Popa

  #131 Евгения Казаку (Гриценко), Вы потеряете пособия на мужа и будите получать только 400 лей в мес. до исполнения ребенком 1.5 года

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 16:44 #134 Grigore Popa

  #132 Ваня-Оля Т, да, можете

  Răspundeți
 • 08 oct. 2015 13:22 #946 Наталья Ч.

  #138 Grigore Popa, Добрый день! Где-то с 10 ноября 2015 г. я ухожу в отпуск по беременности и родам, а с 8 ноября хочу использовать очередной трудовой отпуск за 2015 г. Возможно ли одновременно находится и в очередном трудовом отпуске, и в отпуске по беременности и родам? Заранее большое спасибо!

  Răspundeți
 • 26 apr. 2014 00:11 #140 Grigore Popa

  #139 VANEA BEIU, Sa inteleg ca va referiti la indemnizatia de ingrijire a copilului.... vi se va calcula conform modificarilor noi.

  Răspundeți
 • 29 apr. 2014 20:58 #142 Grigore Popa

  #141 silvia nunu, Nu trebuie sa reztituie indemnizatia, pastreaza dreptul sa se intoarca la serviciu dupa expirarea concediului postnatal

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 18:06 #149 Grigore Popa

  #144 Ina şi Alexandru Chilcevschi (, Da, cu conditia ca ve-ti relua munca cu regim partial si ve-ti anunta despre aceasta CTAS

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 18:04 #147 Grigore Popa

  #145 Tatiana Cristea, Informația din articol urmeaza sa fie adaptata, insa raspunsurile mele sunt conform noilor modificari

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 18:08 #150 Grigore Popa

  #146 victoria melnic, Nu puteti, deoarece conform noilor modificari sotia se considera la intretinerea sotului cu conditia nu a avut venit asigurat cel putin 9 luni pina la aparitia riscului asigurat.

  Răspundeți
 • 06 mai. 2014 20:48 #172 Raisa Tronciu

  #148 Grigore Popa, La locul de munca i s-a spus ca indemnizatiile se achita doar la civili,militarii n-au dreptul la indemnizatii.Poate sa fie asa ceva?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:20 #154 Grigore Popa

  #151 Tania Gherman, Li se cuvine: Indemnizatia unica la nasterea ciopilului si indemnizatia de ingrijire a copilului pina la virsta de 1,5 ani( a cîte 400 lei lunar).

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:21 #155 Grigore Popa

  #152 Dinusik ;, Dupa ultimele 12 luni

  Răspundeți
 • 03 mai. 2014 00:01 #162 Grigore Popa

  #158 Valentina Rotari(Burlacu), Recalculul nu se va face. Totuși, vă recomand sa veniti la o consultatie personala pentru a va da un raspuns mai complet

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 23:57 #161 Grigore Popa

  #159 ♥Andreea ♥, Doar indemnizatia unica la nasterea copilului si indemnizatia de ingrijire a copilului pina la virsta de 1.5 ani (cu 400 lei lunar)

  Răspundeți
 • 03 mai. 2014 21:22 #164 ♥Andreea ♥

  #161 Grigore Popa, si cum se calculeaza indemnizatia unica?

  Răspundeți
 • 05 mai. 2014 11:24 #167 Valentina Rotari(Burlacu)

  #162 Grigore Popa, As veni cu mare placere, dar nu-mi permite bugetul si nici timpul ca locuiesc la Soldanesti. Dar in cazul meu nu mi se cuvine nici un ajutor social?

  Răspundeți
 • 03 mai. 2014 21:30 #165 Grigore Popa

  #164 ♥Andreea ♥, Pentru primul copil 3100 lei pentru urmator 3400 lei

  Răspundeți
 • 05 mai. 2014 19:40 #168 Grigore Popa

  #167 Valentina Rotari(Burlacu), Referitor la ajutor social va adresați la organele de asistență socială raionale (este de competența lor)

  Răspundeți
 • 06 mai. 2014 16:31 #169 Валентина Манин

  #168 Grigore Popa, DACA CREDETI CA IN TARA NOASTRE SE PLATESTE ASA USOR GRESITI .DACA SUNT SALARIILE MICI ATUNCI DE CE AMENDA .DACA SAU MARIT ATUNCI DE CE NU SE CALCULEAZA INDEMNIZATII CUMUL NU ..ASTA NU ASTA NU UNDE E LEGE PENTRU CINE CE STAT SI CE LEGI ..GINDITIVA PE CINE ALEGEMI LA DESFASURAREA SI PROECTELE DE LEGI ...

  Răspundeți
 • 06 mai. 2014 18:18 #170 Tatiana Beiu

  #168 Grigore Popa, Buna ziua!in prezent ma aflu in concediu de ingrijire a copilului si totodata am iesit la locul de munca care pina la nastere eram prin cumul si lucrez aici ku program redus,adica nam iesit sa lucrez la locul de baza.acum la al doilea copil din ce baza mi se va calcula indemnizatiile?salariul locul de baza+locul cumul cum si la primul copil sau din salariul ce lam primit in timpul aflarii in concediu de ingrijire a copilului,salariu part time?mersi!

  Răspundeți
 • 06 mai. 2014 18:22 #171 Grigore Popa

  #170 Tatiana Beiu, Reiesind doar din salariul part time la locul prin cumul

  Răspundeți
 • 07 mai. 2014 18:40 #175 Raisa Tronciu

  #173 Grigore Popa, Va multumesc mult.Sanatate si cele bune.

  Răspundeți
 • 07 mai. 2014 21:01 #176 Grigore Popa

  #174 Natalia Boico, Пособие по беременности будет высчитывается исходя из дохода полученного вами за последние 12 мес на работе с неполным рабочим режимом

  Răspundeți
 • 09 mai. 2014 18:14 #178 Grigore Popa

  #177 Marina Arama, in cazul dvs. nu. Legea indica ca nu trebuie sa lucrati cel putin 9 luni anterior iesirii in concediu de maternitate.

  Răspundeți
 • 10 mai. 2014 13:08 #181 Grigore Popa

  #180 Tatiana Capatina, Daca ati mai lucrat dupa perioada concediului postnatal atunci, e nevoie de REV-5 de la ambele locuri de munca (si extrasele din ordine cu privire la acordarea concediului de ingrijire a copilului). In cazul in care nu ați lucrat dupa concediul de ingrijire a copilului atunci nu trebuie REV-5 doar extras din ordinul de acordare a concediului.

  Răspundeți
 • 11 mai. 2014 23:29 #184 Grigore Popa

  #182 constantin oxana bantus (cretu, Ve-ti pierde indemnizatia. Nu se permite angajarea la alt loc de munca indiferent daca e cu regim redus sau nu. Se permite doar reluarea muncii la unitatile unde va aflati in concediu de ingrijire a copilului.

  Răspundeți
 • 14 mai. 2014 12:02 #189 Cristina

  #188 Cristina, Mai am o intrebare referitor la locul depunerii actelor, lucrez in Chisinau insa viza de domiciliu este in raion, pot depune acteel la CTAS la Chisinau sau voi fi nevoita sa plec de unde imi este viza de resedinta(vb atit de indemnizatia de maternitate cit si de a ingrijire a copilului).Multumesc

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 22:28 #193 Grigore Popa

  #188 Cristina, Nu, 21125 lei reprezinta baza de calcul maxima pentru venitul mediu asigurat. 21125 x 4,2(126 zile)=88725 lei( este indemnizatia maxima pe care o poate plati statul).

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 22:37 #195 Grigore Popa

  #190 Liliana Sadovnic, Cind spuneti ca sunteti somera aveti in vedere ca sunteti inregistrata ca somera(la agentia de ocupare a fortei de munca) si beneficiati de ajutor de somaj?? Daca nu, atunci, beneficiati de indemnizatia unica la nasterea copilului si indemnizatia de ingrijire a copilului 400 lei pe luna pina la împlinirea de catre copil a 1.5 ani.

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 22:51 #196 Grigore Popa

  #192 Даша Чабанова, На вас распространяется новый закон, так как вы подали заявления после 1 апреля(они правильно посчитали)

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 11:23 #197 Cristina

  #194 Grigore Popa, Multumesc

  Răspundeți
 • 18 mai. 2014 16:05 #209 Liliana Sadovnic

  #195 Grigore Popa, Nu sunt inregistrata ca somer.Ce acte sunt necesare pt a benificia de aceste indemnizatsii shi unde le primesc?

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 13:24 #200 Grigore Popa

  #198 Doina Pinzari, Se iau in calcul inclusiv si premiile, adausurile la salariu. Referitor la marimea meaxima a indemnizatiei este raspuns mai sus...

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 13:34 #204 Doina Pinzari

  #200 Grigore Popa, da am vazut multumesc

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 14:07 #205 Grigore Popa

  #203 Doina Pinzari, Luna in care a fost in concediu de odihna se ia in calcul iar luna in care a fost in concediu medical poate fi inlocuita la cererea lui cu luna care o precede(a 13 luna in urma)

  Răspundeți
 • 18 mai. 2014 22:09 #210 Grigore Popa

  #209 Liliana Sadovnic, Raspuns la intrebarea dvs. este publicat in articolul de mai sus

  Răspundeți
 • 20 mai. 2014 00:06 #213 Grigore Popa

  #211 Aliona Lungu-Timofeev, Daca ati intrat dintr-un concediu de îngrijire a copilului in altul fara sa lucrati macar o zi atunci ve-ti primi aceeasi indemnizatie de maternitate si lunara pe care a-ti primit-o anterior, fara schimbari. Indemnizatia de maternitate va va fi achitata integral.

  Răspundeți
 • 20 mai. 2014 00:07 #214 Grigore Popa

  #212 Childescu Rodica, puteti însă vi-ti pierde indemnizatia lunara de îngrijire a copilului.

  Răspundeți
 • 20 mai. 2014 13:58 #215 Aliona Lungu-Timofeev

  #213 Grigore Popa, imi cer scuze dar cu indemnizatia de maternitate integral asta nu poate fi asemanator de exemplu dumneavoastra spuneti ca conform legii daca nasterea e coplicata sau sunt tripleti atunci concediul de maternitate se mareste cu citeva zile atunci de unde poate stie angajatul de la asistenta sociala ca mama a avut dificultati la nastere sau are tripleti si sa-i mareasca acest concediu cit si sa-i plateasca suma integral. Si o alta problema este ca eu am salariul tarifar de 2800 lei dar indemnizatia am primit-o de 5777de lei ce puteti sa-mi spuneti despre aceste cifre care cum nu le-ai invirti tot nu dai de capat cum a fost calculat

  Răspundeți
 • 20 mai. 2014 14:28 #216 Grigore Popa

  #215 Aliona Lungu-Timofeev, În cazul nasterilor complicat, nastere de gemeni zilele suplimentare se achit dupa nastere conform certificatului medical suplimentar acordat de medicul de familie. In ceea ce tine a doua parte de intrebare va recomand sa veniti la o consultatie personala pentru a gasi raspuns la intrebarea dvs.

  Răspundeți
 • 21 mai. 2014 20:27 #218 Grigore Popa

  #217 slava valentina, Da va putea cu condtia ca va-ti concepe nu mai devreme decît peste o luna (este nevoie de 9 luni anterior datei cind urmeaza sotia sa implineasca 30 sapttamini)

  Răspundeți
 • 21 mai. 2014 22:44 #219 slava valentina

  #218 Grigore Popa, Multumesc ...

  Răspundeți
 • 23 mai. 2014 19:12 #224 Grigore Popa

  #222 Ana Dovletbaiev, Intr-adevar conform legii ei sunt obligati in maxim 30 zile sa stabileasca indemnizatia de maternitate. Va puteti adresa cu o petitie in scris attit catre CTAS pentru a clarifica situatia cit si catre CNAS pentru a va plinge pe faptul tergiversarii stabilirii inemnizatiei de maternitate...

  Răspundeți
 • 25 mai. 2014 23:03 #226 Grigore Popa

  #225 Cibotari Alex, nu puteti, cu exceptia cazului daca inainte de implinirea a 30 saptamini ea nu a lucrat 9 luni.

  Răspundeți
 • 26 mai. 2014 20:59 #228 Grigore Popa

  #227 Olea Anin, suma salariului pe 7 luni +(1650x5)/12

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 00:28 #232 Grigore Popa

  #231 Diana Grigor-Leahu, Nu ve-ti primi indemnizație de maternitate(nu aveți dreptul) va considerați persoabă neasigurata daca la momentul ieșirii in concediul de maternitate sînteți în concediul neplătit de îngrijire a copilului pina la virsta de 6 ani

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 20:26 #236 Grigore Popa

  #233 Роман Бородин, Нет не сможете. Сначала нуужно будет выйте в отпуск а потом обратно на работу.

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 20:25 #235 Grigore Popa

  #234 Diana Lupu, depinde... pina la 30 zile

  Răspundeți
 • 31 mai. 2014 00:02 #242 Grigore Popa

  #240 Natalia Toni, Да, вам выгоднее выйте на работу на 6 мес. Иначе будете получать как в первом отпуске с 1700 лей

  Răspundeți
 • 31 mai. 2014 11:40 #244 Ecaterina Florea

  #241 Grigore Popa, cu 3100 lei sa nasca si Buliga dar!!!

  Răspundeți
 • 31 mai. 2014 14:47 #245 Grigore Popa

  #243 Katherine P, на ваш вопрос уже есть ответ(в статье)

  Răspundeți
 • 02 iun. 2014 23:50 #247 Grigore Popa

  #246 libraria slava valentina, Reieșind din care salariu vi se platesc impozitele din acela se va calcula indemnizatia

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 20:35 #253 Grigore Popa

  #248 Lucia ., Din cîte cunosc acesta se elibereaza exact la 30 saptamini (urmeaza sa consultati medicul de familie) și nici de cum cu data in urma. Prin urmare, va ve-ti considera in concediu de maternitate din momentul eliberarii certificatului medical. Din cauza aceasta se va micșora si suma indemnizatiei voastre de maternitate(-30 zile din 126).

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 20:38 #254 Grigore Popa

  #249 Lucia ., Daca ve-ti lua concedialele vi se va micsora suma indemnizatia de maternitate (- zilele in care urmeaza sa fiti in concediu de odihna). Cel mai bine sa luati concediu de odihna dupa ce reveniti din concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 20:34 #252 Oxana Satirovici

  #251 Grigore Popa, Спасибо.Как-то не логично.Единовременное пособие по дате рождения а ежемесячное по дате подачи заявления.

  Răspundeți
 • 05 iun. 2014 17:22 #256 Grigore Popa

  #255 Ludmila Matragun, Da, se iau în calcul indiferent de cite zile ați lucrat. In ceea ce ține luna în care ați fost în concediul medical se va calcula cu 1650 lei(pentru acea luna) sau puteti sa depuneti o cerere la CTAS sa va o înlocuiască cu o alta luna anterioră perioadei celor 12 luni luate in calcul.

  Răspundeți
 • 09 iun. 2014 19:50 #260 Marianna Manoli

  #258 Grigore Popa, Mulţumesc!Chiar mă bucur mult că banii nu se iau de la firmă,fiindcă nu toate firmele dădeau banii angajaţilor,ci se îmbogăţeau pe seama viitoarelor mămici,sau cum în cazul meu la primul copil mi-au dat numai jumătate din sumă CU MARE GREUTATE.Şi dacă doreşti să ai o carieră bună nu trebuie să te cerţi cu şefii.

  Răspundeți
 • 10 iun. 2014 16:51 #265 Grigore Popa

  #262 Лена Кожухарь, Нет вы не правильно поняли: пособие не может превышать 88091 леев: 21125 леев х 4 мес.(126 дней)=88091 леев

  Răspundeți
 • 10 iun. 2014 16:53 #266 Grigore Popa

  #264 Olesea Chisnenco, depinde: 30 saptamini pentru indemnizatia de maternitate sau nasterea copilului pentru indemnizatia de ingrijire a copilului

  Răspundeți
 • 11 iun. 2014 23:53 #269 Grigore Popa

  #267 valentina m, 3400 единовременое пособие и пособие по уходу за ребенком 400 лей в месяц 1,5 года

  Răspundeți
 • 13 iun. 2014 12:50 #275 Grigore Popa

  #272 Gikku Bostan, нет не можете. Могли бы еесли бы вас уволиле по причине установление факта несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению

  Răspundeți
 • 13 iun. 2014 12:51 #276 Grigore Popa

  #273 Mariana si Eric Bordeniuc (Tac, Nu, e adevarat. Veti primi la fel toti 3 ani.

  Răspundeți
 • 19 iun. 2014 16:05 #277 Валентина Райчу(станева)

  #276 Grigore Popa, здравствуйте! помогите рассчитать о будущем пособии если я нахожусь в декрете со вторым ребенком , но в марте вышла на работу на 2 часа . в августе должна выйти на декретный отпуск с третьим.как мне рассчитают если кроме марта другого дохода нет????

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 11:39 #285 Grigore Popa

  #280 Aliona Stenga, 3000 x 4=indemnizatia de maternitate

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 11:42 #287 Grigore Popa

  #282 Gabi Gabriel, nu puteti beneficia de indemnizatia neprimita.

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 11:43 #288 Grigore Popa

  #283 Vlad Anastasia Stanislav Ina S, da de indemnizatia unica la nasterea copilului(3100 lei-3400 lei) si 400 lei lunar pina copilul împlinește 1,5 ani.

  Răspundeți
 • 29 iun. 2014 10:33 #289 Lina Cretu

  #288 Grigore Popa, buna, dar ce acte trebuie de prezentata pentru a avea aceasta indemnizatie si unde trebuie de prezentat, avind in vedere ca actele de la maternitate sunt in alta limba, trebuie de tradus si legalizat toate actele?puteti sami spuneti cum trebuie se procedat in caz ca nici unul din parinti la moment nu se poate intoarce in tara.

  Răspundeți
 • 29 iun. 2014 16:01 #291 Grigore Popa

  #289 Lina Cretu, Doar parintii pot depune actele pentru indemnizatie, nu se accepta prin procura. Mai intii de toate trebuie sa transcrieti certificatul de nastere din strainatate la oficiul de stare covila din RM pentru a primi certificat de nastere moldovenesc

  Răspundeți
 • 29 iun. 2014 16:01 #292 Grigore Popa

  #290 Aliona Stenga, нету таких льгот

  Răspundeți
 • 03 iul. 2014 00:23 #296 Grigore Popa

  #295 Veronica Nagalisov ( Ţurcan ), Indemnizatia de maternitate va fi aproximativ 12 000 lei.Ei nu au dreptul sa va oblige sa iesiti in concediu de odihna. Daca ve-ti iesi in concediu neplatit atunci aceasta va influienta la sigur indemnizatia dvs.

  Răspundeți
 • 03 iul. 2014 22:15 #299 Grigore Popa

  #297 Batir Iulian, nu e chiar asa.... nu ve-ti putea primi indemnizatia din salariul dvs. deoarecea regula cu 4 salarii nu se aplica celor angajati in cimpul muncii ci doar celor care sint in una din urmatoarele situatii: a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă; b) este manager cu contract de management; c) este membru al unei asociaţii familiale; d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă; e) este angajată în o instituţie internaţională dacă nu este asiguratul acesteia; f) este membru de cooperativă meşteşugărească; g) desfăşoară activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă; h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;

  Răspundeți
 • 05 iul. 2014 19:03 #302 Grigore Popa

  #300 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, Nu trebuie

  Răspundeți
 • 09 iul. 2014 15:47 #308 Grigore Popa

  #304 Вита Булафка, только декретные но не пособие по уходу за ребенком

  Răspundeți
 • 09 iul. 2014 15:48 #309 Grigore Popa

  #305 Иван Ганзюк, пособие по материнству не получите, только пособие по уходу за ребенком

  Răspundeți
 • 09 iul. 2014 15:53 #311 Grigore Popa

  #307 Алиса ***, да, можете. Они сами сделаю запрос в Росию

  Răspundeți
 • 10 iul. 2014 20:36 #313 Grigore Popa

  #312 ♔ღ♥ღ Виктория Бугрова(Лазарь)ღ, если он работает то 1/2 из своих доходов и/или фиксированную суму от 2300 лей в месяц до исполнения детьми 18

  Răspundeți
 • 16 iul. 2014 22:43 #315 Grigore Popa

  #314 Mariana Darii, Nu puteti face nimic, ei au dreptate... asa e legea

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 20:10 #332 Grigore Popa

  #316 Марина Ивашку(Кожухарь), средний доход за 2 мес. + (1650 лей х 10) / 12= пособие по беремености

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:58 #331 Grigore Popa

  #317 Tatiana Celpan, regim de munca partial (de exe. 7 ore pe zi)

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:56 #330 Grigore Popa

  #318 Виктория Костенюк, нет

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:56 #329 Grigore Popa

  #319 Aurica Ungureanu, veti primi indemnizatia ca salariat, nu si de la gospodaria taraneasca.Nu se poate pe numele sotului daca dvs. sunteti la fel angajata( cu exceptia indemnizatiei lunare de ingrijire a copilului)

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:51 #328 Grigore Popa

  #321 Lora Bivol (Gribincea), indemnizatia unica la nasterea copilului si indemnizatia lunara de ingrijire a copilului pina la virsta de 1.5 ani

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:47 #326 Grigore Popa

  #323 oxana paşa(tcaci), Din ziua cind s-a finisat concediul de maternitate

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:45 #325 Grigore Popa

  #324 Udicec Udi, astfel de ajutor nu exista...

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:57 #351 Grigore Popa

  #334 Laima Motroi, Puteti insa pina cind copilul va implini 18 luni (si ve-ti primi indemnizatia retroactiv pentru 12 luni (4800 lei) )

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:48 #348 Grigore Popa

  #336 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, NU vi se va achita

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:48 #349 Grigore Popa

  #336 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, NU vi se va achita

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:43 #344 Grigore Popa

  #341 Diana Golban, daca v-ati angajat la regim de munca complet atunci ahitarea indemnizatiei va fi suspendata

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:42 #343 Grigore Popa

  #342 Tatiana Susanu Zanfirova, 21000 nu e suma maxima a indemnizatiei pe care o puteti primi ci suma maxima a bazei de calcul(venitul mediu pe luna). 5000x4,5= indemnizatia. Da, ve-ti primi ca pentru 140 zile

  Răspundeți
 • 26 aug. 2014 01:28 #352 kotionocek kotionocek

  #351 Grigore Popa, Здравствуйте-я была принята на работу 01,11,2013 и уволена 03,02,2014 по причине установления факта несоответствия занимаемой должности. 30 недель исполнилось 21,08,2014. Сможет ли мой супруг (работающий офиц.)оформить на своё имя и получить декретные выплаты ?

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 11:49 #357 Grigore Popa

  #352 kotionocek kotionocek, Если вы были уволены и за установление факта несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, то вы не сможете получить декретные на мужа

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 11:51 #358 Grigore Popa

  #353 lara terzi, да, учитывается(так как при работе по совместительству не делаются записи в трудовой книжке)

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 12:03 #360 Grigore Popa

  #355 Udicec Udi, în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia(conform legii decizia urmeaza sa se aprobe in maximum 10 zile) privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate de către structurile teritoriale de asigurări sociale;

  Răspundeți
 • 29 aug. 2014 18:27 #367 Udicec Udi

  #360 Grigore Popa, buna ziua, eu am depus actele de la 1 ugust si nici acum nu m'au chemat sa semnez cererea, ca adica e'n concediu persoana care se ocupa de asta, si cind se va ocupa de dosarul meu adica ma va suna, mie mi se pare ceva absurd sa mi se intizie plata concediului de 126 zile din cauza ca cineva e'n concediu..este o incalcare, despre aprobare deci inca nici nu poate fi vorba daca inca nu ma sunat sa semnez cererea asa sa inteleg, a trecut deja o luna...

  Răspundeți
 • 28 aug. 2014 23:43 #364 Grigore Popa

  #361 lara terzi, Больничный лист заполняется на основной роботе. С работы по совместительству должны предоставить только декларацию REV-5

  Răspundeți
 • 28 aug. 2014 23:46 #365 Grigore Popa

  #362 kotionocek kotionocek, нет, не сможет

  Răspundeți
 • 28 aug. 2014 23:54 #366 Grigore Popa

  #363 laracica laracica, Если у вас будет страховой стаж работы 9 мес. то вы сможете получить(помимо пособие по материнству) и ежемесячное пособие как застрахованное лицо. Да, засчитают и кишиневский стаж....

  Răspundeți
 • 30 aug. 2014 15:00 #368 Grigore Popa

  #367 Udicec Udi, Insistați.... scriți plîngere la CNAS

  Răspundeți
 • 04 sep. 2014 16:12 #373 Grigore Popa

  #370 sestovschi maria, Да, берется в расчет и отпуск.

  Răspundeți
 • 04 sep. 2014 16:17 #375 Grigore Popa

  #371 Ludmila Amelina, Ваш вопрос не соотвествует теме...

  Răspundeți
 • 04 sep. 2014 16:16 #374 Grigore Popa

  #372 Vasile-Anastasia Danilov (Cond, Indemnizația de maternitate o vi-ți primi în orice caz. În ceea ce ține de indemnizația de crreltere a copilului pînă la vărsta de 3 ani depinde ce stagiu de cotizare aveți (Dacă oficial ați lucrat doar 6 luni atunci v-ți primi 400 lei pînă la vîrsta de 1.5 ani a copilului)

  Răspundeți
 • 08 sep. 2014 13:03 #377 Grigore Popa

  #376 Maia Matei, 1 Da, va influiența 2.În cacazul dvs. va fi în felul următor:( venitul mediu pe 7 luni la locul de baza / la 12 + venitul mediu obtinut la locul prin cumul (în ultimele 12 luni) ) x 4 = indemnizatia de maternitate 3. Da, se include în calcul 4. Pentru zilele lucrate însă numai puțin de 1650 lei pe lună

  Răspundeți
 • 24 sep. 2014 01:02 #385 Grigore Popa

  #376 Maia Matei, Buna ziua, sunt modificari în legislație. Deja se iau în calcul inclusiv si venitul obtinut la locul de munca anterior in cadrul celor 12 luni calendaristice premargatoare (pîna la împlinirea a 7 luni de sarcina)

  Răspundeți
 • 08 sep. 2014 21:51 #379 Grigore Popa

  #378 Maia Matei, Nu se iau în calcul. LEGE Nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale: art. 7 alin. (6) În cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.

  Răspundeți
 • 09 sep. 2014 17:23 #380 Maia Matei

  #379 Grigore Popa, Ei atunci sa ridice Buliga natalitatea Moldovei. Ms mult pentru consultatie.

  Răspundeți
 • 22 sep. 2014 23:39 #383 Grigore Popa

  #381 Victoria Paraschivoi, Da, puteți 400 lei lunar timp de 1,5 ani

  Răspundeți
 • 24 sep. 2014 01:09 #386 Grigore Popa

  #384 Olga si Ion Manole, Явные нарушение со стороны работодателя. Рекомендую вам прийти на личную консультацию (нужно больше информации)

  Răspundeți
 • 29 sep. 2014 20:29 #388 Grigore Popa

  #387 Tatyana Muntean, из того что вы рассказали, мое мнение что это не законно.

  Răspundeți
 • 02 oct. 2014 14:22 #390 Grigore Popa

  #389 Lora Bivol (Gribincea), Conform legii noi, indemnizația lunara de crestere a copiluluise achita diin data expirarii concediul de maternitate(si nu de la nasterea copilului). Referitor la modul cum a fost calculata indemnizatia adresativa la CTAS si solicitati copia deciziei de sabilire a indemnizatiei, acolo este indicat modul de calcul.

  Răspundeți
 • 03 oct. 2014 23:01 #392 Grigore Popa

  #391 Cristina Purice, Nu puteti

  Răspundeți
 • 07 oct. 2014 12:16 #395 A D

  #394 Grigore Popa, Multumesc mult pt raspuns.Dar luna in care m-am aflat cateva zile din cont propriu,(adica cateva zile de concediu neplatit),nu se ia in calcul la plata respectiva?

  Răspundeți
 • 08 oct. 2014 21:54 #398 Grigore Popa

  #397 Palina GOLBAN, Se dublează doar indemnizatia de îngrijire copilului și indemnizatia unica la nașterea copilului. La fel, aveți dreptul ambii parinti la concediu și indemnizatia de ingrijire a copilului

  Răspundeți
 • 09 oct. 2014 10:32 #399 Palina GOLBAN

  #398 Grigore Popa, Si tata revine la serviciu cu un regim normal de lucru?(programul de la serviciu nu afecteaza?). Dar indemnizatia unica la nastere va constitui 3100 si 3400 sau la ambii cite 3400 lei?

  Răspundeți
 • 16 oct. 2014 14:44 #406 Grigore Popa

  #405 Марина Ивашку(Кожухарь), Вы получите пособие исходя из среднего застрахованного дохода за последние 12 мес из которого выплачивались взносы в соц. фонд

  Răspundeți
 • 16 oct. 2014 17:04 #407 Марина Ивашку(Кожухарь)

  #406 Grigore Popa, благодарю! успехов в работе,здоровья семье!

  Răspundeți
 • 16 oct. 2014 23:07 #409 Grigore Popa

  #408 Natalia Grigorieva, Нет, не может так как он не был устроен на момент когда вам исполнилось 7 мес. беременности.

  Răspundeți
 • 19 oct. 2014 23:48 #413 Grigore Popa

  #411 Valentin Tatiana Ghirila, Da, vi-ti primi la fel ca si in cazul primului copil.

  Răspundeți
 • 22 oct. 2014 20:03 #415 Grigore Popa

  #414 Giulieta Railean, Dacă ve-ți lucra chiar și o lună, nu ve-ți primi indemnizația de maternitate în baza venitului obtinut de soț ci reieșind din venitul obținut de dvs. la locul prin cumul dupa formula care a fost descrisa în comentariile de mai jos.

  Răspundeți
 • 23 oct. 2014 18:34 #417 Grigore Popa

  #416 Оля ЛЯ-ля, 8000 декретные, и 600 лей ежемесячное пособие.

  Răspundeți
 • 28 oct. 2014 12:15 #419 Grigore Popa

  #418 Mari Anna, Максимум, примерно 88%

  Răspundeți
 • 28 oct. 2014 14:56 #420 Mari Anna

  #419 Grigore Popa, спасибо............

  Răspundeți
 • 30 oct. 2014 23:40 #422 Grigore Popa

  #421 Lina B, Daca e greseala medicului inseamna ca trebuie sa corecteze

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 01:14 #424 Victor

  #423 Victor, neavind venit m-am referit ca intreprinderea activaeza in minus, mersi

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 11:46 #425 Grigore Popa

  #423 Victor, Dacă soția dvs. în calitate întreprinzător (persoana autorizată să desfăşoare activitate independentă) nu a realizat venit în ultimele 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată poate fi considerată la întreținerea dvs.; Indemnizația de maternitate vi se va achita de angajator din bugetul de stat. De obicei, angajatorul poate cere să prezentați de la CTAS certificat de confirmare că soția dvs. nu este persoana asigurată.

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 13:10 #426 Natalia Maxim

  #425 Grigore Popa, Buna ziua, dle Avocat! Eu ma aflu in concediu de ingrijire a copilului si mi s-a propus sa iau cateva ore (2 ore/saptamana) la o unitate unde activam prin cumul pana sa nasc. Tin sa mentionez faptul ca la inceputul fecarui an de invatamant scriam cerere de angajare prin cumul si respectiv se facea ordin de angajare pana la finele anului de studii. In cazul meu, s-a emis ordin de angajare prin cumul pana la data de 25.06.2013, insa eu am nascut pe 1 iunie 2013. Acum in octombrie am scris iarasi cerere de angajare si mi s-a comunicat ca se stopeaza indemnizatia. Dle Popa, exista vreo solutie ca sa-mi pastrez indemnizatia?

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 15:45 #427 Grigore Popa

  #426 Natalia Maxim, Nu aveti dreptul sa va angajați în perioada concediului de ingrijire a copilului. Acuma trebui sa repetați procedura de de ieșire în concediu de ingrijire a copilului deja la locul de munca prin cumul

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 18:43 #428 Natalia Maxim

  #427 Grigore Popa, E posibil acum de solicitat concediul de ingrijire acopilului de la locul de munca prin cumul?

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 20:11 #429 Grigore Popa

  #428 Natalia Maxim, Da, e posibil

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 23:12 #431 Grigore Popa

  #430 Natalia Maxim, Da, se poate. Pentru mai multa informatie eu va recomand sa veniti la consultatie personala.

  Răspundeți
 • 03 nov. 2014 18:34 #432 Natalia Maxim

  #431 Grigore Popa, Imi recomandati, va rog, un act legislativ unde e stipulat ca persoana angajata prin cumul are dreptul sa i se ofere concediu de ingrijire a copilului pana la varsta de 3 ani? Mie nu vor sa mi-l acorde, afirmand ca acest concediu se ofera doar la unitatea de baza.

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 17:10 #437 Grigore Popa

  #434 Hand made Александра, да, имеете право тем самым вы сохраните рабочее место но не сохраните мед. полис. Ваш работодатель не понесет, никакие потери.

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 17:18 #438 Grigore Popa

  #435 Rina B, 400 lei lunar pînă la 1,5 ani

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 17:23 #439 Grigore Popa

  #436 Dina Grițco, Nu puteți beneficia de indemnizație de maternitate(nici în baza soțului și nici reieșind din venitul obtinut la locul de munca anterior- fiindcă nu sunteți angajată la moment). Nu sunteți persoană asigurată.

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 22:07 #443 Grigore Popa

  #440 Fre derica, Vă vor calcula indemnizația ca și pentru primul. În conformitatea cu legislația în vigoare dacă ve-ti relua activitatea cu 4 ore pe zi pînă la nașterea celui de-al doilea copil cel mai probabil că și indemnizația va fi stabilită în cuantum mai mic(reișind din venitul mediu obtinut din ultimile 12 luni).

  Răspundeți
 • 18 nov. 2014 14:51 #451 Ina Valicov

  #440 Fre derica, Sa presupunem o astfel de situatie in care sotia depune o cerere de iesire in concediul pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani la locul de munca de baza si pleaca in concediu. Sotul, la rindul sau, depune si el o cerere pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani la locul de munca de baza (moment pe care patronul sotiei nu-l cunoaste). Apoi sotul formeaza pachetul de documente pentru a solicita indemnizatia pentru concediul partial platit din mijloacele BASS. Peste ceva timp (2-3 zile) sotul se reangajeaza la locul sau de munca cu program partial de lucru (7 ore) pentru a nu pierde dreptul la indemnizatie, iar sotia ramine sa stea in concediul pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. Respectiv, rezulta intrebarea daca are dreptul sotia la concediul pentru ingrijirea copilului?

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 22:09 #444 Grigore Popa

  #441 Ion Ciobotaru, Nu puteți(dacă a lucrat în baza contractului de muncă nu contează ce venit a avut contează cînd a activat )

  Răspundeți
 • 14 nov. 2014 23:04 #447 Grigore Popa

  #446 Ion Ciobotaru, de cea lunara ve-ti putea beneficia

  Răspundeți
 • 17 nov. 2014 23:49 #449 Grigore Popa

  #448 Botea Larisa, Daca la momentul iesirii in concediu de maternitate nu ve-ti activa in cimpul muncii atunci nu ve-ti beneficia de indemnizatia de maternitate

  Răspundeți
 • 18 nov. 2014 22:47 #453 Grigore Popa

  #451 Ina Valicov, Teoretic e posibil... Doar că concediul pentru îngrijirea copilului poate fi folosit opţional, de tatăl copilului, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului.... adica angajatorul sotului ar putea refuza sa acorde o astfel de concediu sau CTAS sa va acorde indemnizatia de ingrijiire a copilului daca se va afla ca nu va ocupati nemijlocit de ingrijirea copilului (adica sotia la fel se afla in concediu de ingrijire a copilului)

  Răspundeți
 • 18 nov. 2014 22:50 #454 Grigore Popa

  #451 Ina Valicov, Sotul va putea relua activitatea in munca nu mai devreme de data stabilirii indemnizatiei(aproximativ peste o luna) altfel nu i se va acorda indemnizatia lunara de ingrijire a copilului.

  Răspundeți
 • 19 nov. 2014 22:09 #457 Grigore Popa

  #455 Ina Valicov, LEGE Nr. 289 din 22.07.2004, art. 18 alin. (2),, Codul muncii art. 124 alin. (4)

  Răspundeți
 • 19 nov. 2014 22:13 #458 Grigore Popa

  #456 Олеся и Анатолий Згибарца(Клие, Да, можете при условии что не получаете пособия в Приднестровье.

  Răspundeți
 • 20 nov. 2014 15:57 #461 Cristea Valentina

  #459 Ina Valicov, rog sa mi se ecsplice asa intrebare daca pana la nastere nu am avut dreptul la indemnizatie ,fiindca sant la intretinerea sotului si el nu avea 9 luni de lucru (asigurare),iar acum dupa nastere sotul are deja 9 luni de lucru si este asigurat pot beneficia de indemnizatia macar dupa nastere?

  Răspundeți
 • 21 nov. 2014 12:38 #463 Grigore Popa

  #461 Cristea Valentina, la indemnizatie de maternitate nu aveți dreptul, însă soțul dvs. poate beneficia de indemnizație lunara de îngrijire a copilului.

  Răspundeți
 • 22 nov. 2014 02:37 #466 Grigore Popa

  #464 Cristea Valentina, În Hîncești

  Răspundeți
 • 22 nov. 2014 17:09 #468 sanea mirzac

  #467 Grigore Popa, de ce la persoanele asigurate nu se platesc aceste doua luni?

  Răspundeți
 • 24 nov. 2014 22:01 #473 Grigore Popa

  #471 Иван Спинатьев, если вы трудоустроены, то проблем не будут, так как с фирмой это не связанно.

  Răspundeți
 • 29 nov. 2014 01:13 #479 Grigore Popa

  #478 Иван Спинатьев, 1.Только из 8450 лей 2.Да, действует 3. Взимается только 6% из 8450 лей

  Răspundeți
 • 30 nov. 2014 19:38 #481 Grigore Popa

  #480 Tanya Bogdan, Da, fondul social(CTAS), pentru 126 zile

  Răspundeți
 • 01 dec. 2014 16:55 #483 Grigore Popa

  #482 Ina Valicov, Da, poate

  Răspundeți
 • 04 dec. 2014 00:02 #485 Grigore Popa

  #484 EDUARD MARANDICI, Dvs. nu puteți beneficia de indemnizația de maternitate, deoarece prestarea de servicii se echivaleaza cu contractul individual de munca pentru executarea unei anumite lucrări(fiind achitate contribuțiile în fondul social ca și din salariu)

  Răspundeți
 • 04 dec. 2014 13:35 #486 EDUARD MARANDICI

  #485 Grigore Popa, Dar conform legii „IV1. Modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei de maternitate şi raportare privind utilizarea mijloacelor 393. În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, certificatul de concediu medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază al soţului Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată. Am primit dreptul la indemnizatie in luna noiembrie,insa contractul pentru achizitionarea serviciilor de valoare mica este din 7 mai 2014,achitarea insa sa efectuat in luna august.Si totusi la momentul aparitiei dreptului de indemnizatie eu nu am un loc de munca si nici venituri asigurate. As vreau totusi sa stiu conform carui articol eu nu pot beneficia de indemnizatie.Ms mult

  Răspundeți
 • 04 dec. 2014 18:50 #487 Grigore Popa

  #486 EDUARD MARANDICI, Dvs. ați făcut referire la redacția veche a regulamentului. În prezent este necesar ca sotia sa nu fi desfășurat activitate în ultimele 9 luni premargatoare concediului de maternitate.

  Răspundeți
 • 08 dec. 2014 09:42 #490 Grigore Popa

  #489 Elena Bors, Nu puteți. Mai bine cereți să vă transfere la un alt loc de muncă mai ușor(sunt obligați sa vă acorde) Codul Muncii Articolul 250. Transferul la o muncă mai uşoară al femeilor gravide şi al femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani (1) Femeilor gravide şi femeilor care alăptează li se acordă, prin transfer sau permutare, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent. (2) Pînă la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei munci mai uşoare care ar exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, femeile gravide vor fi scutite de îndeplinirea obligaţiilor de muncă, menţinîndu-li-se salariul mediu pentru toate zilele pe care nu le-au lucrat din această cauză.

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 15:00 #493 Grigore Popa

  #491 Оля Будей, Идеально это выйти из одного декрета(отпуск по уходу за ребенком до 3 лет) в другой(отпуск по материнству) или проработать 12 мес., если меньше то в таком случаи отсутствующие месяца будут считаться среднем доходом в 1650 лей.

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 19:32 #495 Grigore Popa

  #494 Алина Яхнова, Ve-ți beneficia. Nu de la servici ci de la CTAS(fondul social)

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 21:03 #496 Алина Яхнова

  #495 Grigore Popa, 400 lei lunar timp de 1.5 ani?

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 08:41 #498 Алина Яхнова

  #497 Grigore Popa, daca nu?

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 14:53 #501 Оля Будей

  #497 Grigore Popa, Скажите пожалуйста, как будут расчитыватся пособия в таком случае, пример, 5 месяцев у меня была полная з/п (8 часовой рабочий день) - 3000 леев, а 7 месяцев з/п 1500 (4-ех часовой рабочий день). Базу для расчета пособий в этом случае берут з/п за полный рабочий день или (3000*5+1500*7)/12=2125 леев? Спасибо.

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 21:54 #502 Grigore Popa

  #498 Алина Яхнова, Aproximativ 6660 lei indemnizatia de maternitate

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 22:00 #504 Grigore Popa

  #500 Stella Zara, Da, poate.

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 22:13 #505 Grigore Popa

  #501 Оля Будей, (3000*5+1500*7)/12=2125

  Răspundeți
 • 11 dec. 2014 01:19 #506 Andrei Vilcu

  #503 Grigore Popa, mersi de raspuns, dar puteti sa imi explicati de ce nu va fi posibil sa luam indemnizatia la nastere nici in baza unuia din noi? 1. sotia anul acesta a avut oficial 3 luni (de fapt, de tot are doar 3 luni de stagiu de munca) regula celor 9 luni? 2. citind din cele mai sus, daca noi depunem actele pe la jum de ianuarie se primeste ca depunem actele dupa expirarea a 9 luni! sau nici o varianta nu merge?

  Răspundeți
 • 11 dec. 2014 08:56 #507 Grigore Popa

  #506 Andrei Vilcu, DA, regula celor 9 luni. Pentru detalii puteți veni la consultie personala.

  Răspundeți
 • 11 dec. 2014 15:00 #509 Grigore Popa

  #508 Nina Zaharia, да, имеете право

  Răspundeți
 • 15 dec. 2014 10:20 #516 Tosika Suhova

  #512 Grigore Popa, А если я до этого работала в другом месте?

  Răspundeți
 • 14 dec. 2014 23:40 #515 Grigore Popa

  #514 alina alina, Pute-ți cere sa fie făcute corectări în carnetul de muncă(privind data concedierii)

  Răspundeți
 • 15 dec. 2014 12:56 #517 alina alina

  #515 Grigore Popa, Dar cum? Am intrebat si mi-au spus ca nu se mai poate de facut nimic.

  Răspundeți
 • 15 dec. 2014 14:26 #518 Grigore Popa

  #517 alina alina, Cînd împliniți 30 saptamini? și cînd v-ați concediat de facto?

  Răspundeți
 • 28 dec. 2014 18:34 #541 alina alina

  #518 Grigore Popa, 30saptamini implinesc la 3 februarie, am fost concediata la 26.10.2014 ,dar nu lucrez de la 01.07.2014

  Răspundeți
 • 17 dec. 2014 00:22 #522 Grigore Popa

  #519 Dana Nichita, Trebuie sa fiți angajata în cimpul muncii la momentul ieșirii în concediu de maternitate.

  Răspundeți
 • 17 dec. 2014 00:23 #523 Grigore Popa

  #520 Dana Nichita, Nu, doar de indemnizatia de maternitate și lunara minimala pina cind copilul va împlini 1,5 ani

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 09:06 #526 Grigore Popa

  #525 Dana Nichita, Trebuie sa fiți angajata la momentul ieșirii în concediul de ingrijire a copilului

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 22:39 #530 Grigore Popa

  #528 Elena Dermenji, Выплата пособий производится в месяце, следующем после месяца, в котором было принято решение о назначении пособия по материнству территориальными органами социального страхования;

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 22:40 #531 Grigore Popa

  #528 Elena Dermenji, то есть, в Январе

  Răspundeți
 • 21 dec. 2014 14:36 #533 Grigore Popa

  #532 Валентина Бурлак, Это не правда. Можно возобновить рабу на пол.ствке

  Răspundeți
 • 21 dec. 2014 14:40 #534 Валентина Бурлак

  #533 Grigore Popa, и при этом не потерять пособие и получать з/п?

  Răspundeți
 • 24 dec. 2014 10:05 #540 Grigore Popa

  #539 Lora Istrati, În acest caz ea nu va beneficia de indemnizatie de maternitate

  Răspundeți
 • 02 ian. 2015 14:54 #543 alina alina

  #542 Grigore Popa, As avea nevoie de o consultatie personala,daca puteti sa lasati un numar de contact.

  Răspundeți
 • 02 ian. 2015 16:32 #544 Grigore Popa

  #543 alina alina, 079787768

  Răspundeți
 • 05 ian. 2015 19:11 #547 Grigore Popa

  #545 Natalia Maxim, Ve-ti primi indemnizatia pina la data concedierii/angajarii

  Răspundeți
 • 05 ian. 2015 19:16 #548 Grigore Popa

  #546 Оля ЛЯ-ля, Средняя зарплата за последние 12 мес. Х 126 дней(4мес.)=пособие по материнству

  Răspundeți
 • 06 ian. 2015 15:55 #550 Иван Захарчук

  #548 Grigore Popa, здравствуйте я гр.молдовы жена гр.украины состоим в законом браке оформленом на теретории молдовы унас родился сын здесь в молдове выдано свидетельство о рождении тоже в молдове, могу ли я оформить на себя единовременое и ежемесячное пособие ?местные соцорганы наотрез отказывают оформлять на отца ребёнка единовременое опираясь на то что только мать может получить это пособие мол не вы же его рожали но я же непрошу родовые а единовременое и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, как быть подскажите пожалуйста

  Răspundeți
 • 06 ian. 2015 17:47 #551 Grigore Popa

  #550 Иван Захарчук, 7. Пособия семьям с детьми назначаются в соответствии со следующими условиями: 1) единовременное пособие при рождении ребенка назначается: b) матери, а в случае ее смерти – законному представителю ребенка; 2) ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком назначается: 4) в случае, если отпуск по уходу за ребенком предоставляется по заявлению отцу, опекуну, дедушке, бабушке, другому родственнику, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, ежемесячное пособие по воспитанию ребенка назначается данному лицу с даты предоставления отпуска по уходу за ребенком, если оно соответствует условию о наличии страхового стажа, предусмотренному пунктом 2 настоящего Положения; __________ Hotгrоrile Guvernului 1478/15.11.2002 Hotгrоre cu privire la indemnizaюiile adresate familiilor cu copii //Monitorul Oficial 154-157/1612, 21.11.2002 Статья 18. Пособие по воспитанию ребенка (2) Правом на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка пользуется, по заявлению, одно из следующих лиц: один из родителей, дедушка, бабушка, другой родственник, непосредственно осуществляющий уход за ребенком, а также опекун, если они являются застрахованными лицами и соответствуют условиям, относящимся к страховому стажу, предусмотренным частями (1), (2) или (3) статьи 6. (3) Если получатель пособия по уходу за ребенком восстанавливается на работе на условиях полной продолжительности рабочего времени до истечения отпуска по уходу за ребенком или устраивается на работу на другом предприятии, право на пособие приостанавливается и назначается другому лицу из числа указанных в части (2), если оно соответствует условиям, предусмотренным частями (1), (2) или (3) статьи 6. __________ Legile Republicii Moldova 289/22.07.2004 Lege privind indemnizaюiile pentru incapacitate temporarг de muncг єi alte prestaюii de asigurгri sociale //Monitorul Oficial 168-170/773, 10.09.2004

  Răspundeți
 • 11 ian. 2015 16:33 #553 Grigore Popa

  #552 Ecaterina Culic, Вы имеете право на пособие по материнству независимо от трудового стажа.

  Răspundeți
 • 12 ian. 2015 21:18 #556 Grigore Popa

  #554 Andrei Gua, Luni imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei adica daca 30 saptamini impliniti in martie 2015, lunafebruarie va fi inlocuita cu luna ianuarie 2014, iar luna ianuarie cu luna decembrie din 2013

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 01:21 #566 Grigore Popa

  #558 Вита Булафка, Если вы были в браке с вашем мужем до 12.01.2015 то вы не получите пособие по материнству

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 01:22 #567 Grigore Popa

  #559 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT, Nu ve-ti primi indemnizatia de maternitate.

  Răspundeți
 • 06 feb. 2015 23:48 #617 Cristina Zuza

  #559 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT, Buna ziua. Sunt in concediu de ingrijire a copilul pina la 3 ani. Copilul are 2 ani si 10 luni. Eu sunt insarcinata cu al 2-lea copil de 2 luni, cind voi iesi la serviciu voi avea 4 luni de sarcina. In acest caz cum se va calcula indemnizatiile?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 21:32 #561 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT

  #560 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT, si de cine este platita indemnizatia de sarcina si nastere

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 01:18 #564 Grigore Popa

  #562 Alexandru Aliona Bordian (Albu, timp de 12 luni

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 21:07 #569 Вита Булафка

  #566 Grigore Popa, а если я сейчас выйду замуж,я могу на что-то рассчитывать?

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 21:43 #570 Grigore Popa

  #569 Вита Булафка, Да, сможете

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 23:37 #572 Вита Булафка

  #570 Grigore Popa, Большое спасибо

  Răspundeți
 • 16 ian. 2015 21:47 #576 Grigore Popa

  #573 Алина Яхнова, Da, beneficiați de indemnizație de maternitate.

  Răspundeți
 • 18 ian. 2015 00:46 #578 Grigore Popa

  #577 Алина Яхнова, daca aveti lucrate cel putin 9 luni in ultimele 24 luni sau aveti un stagiu general de 3 ani

  Răspundeți
 • 19 ian. 2015 23:50 #582 Grigore Popa

  #580 Oxana Satirovici, 12 мес

  Răspundeți
 • 19 ian. 2015 23:51 #583 Grigore Popa

  #581 Olga si Ion Manole, Nu puteţi.

  Răspundeți
 • 22 ian. 2015 15:18 #587 Grigore Popa

  #586 Виктория Ротару, В принципе у вас все в рамках срока в соотвествие с законом

  Răspundeți
 • 23 ian. 2015 22:23 #589 Grigore Popa

  #588 Анастасия Унгурян(Пыка), Да, начислят

  Răspundeți
 • 24 ian. 2015 12:57 #590 Анастасия Унгурян(Пыка)

  #589 Grigore Popa, спасибо ...

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 00:21 #593 Grigore Popa

  #591 Viktoria Frolova, жена считается находящейся на содержании у застрахованного мужа, если в течение 9 месяцев подряд, предшествовавших месяцу предоставления отпуска по беременности и родам, она не находилась ни в одной из ситуаций, предусмотренных статьей 4 Закона о государственной системе социального страхования, или если она утратила в этот период статус застрахованного лица по не зависящим от нее обстоятельствам (пункты b), c), d), f), x) и y) части (1) статьи 86 Трудового кодекса), что подтверждается трудовой книжкой и письменной декларацией под личную ответственность о том, что она не является застрахованным лицом.

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 00:45 #594 Grigore Popa

  #592 Оксана Михайловская, 1. Перед декретным хочу взять ежегодный отпуск, повлияет ли это на сумму моих декретных? - нет, не повлияет. 2. могу ли я не выходить в декретный отпуск с 30 недели , а еще немного проработать,влияет это на сумму декретных? - да, влияет, в таком случаи вы получите пособие только за те месяца(дни) в которые вы были в отпуске по материнству 3/ лучше выходить в ежегодный отпуск перед декретным или сразу после него?- лучше перед декретным.

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 23:59 #598 Grigore Popa

  #595 Dana Nichita, Da, va va afecta, acele luni se vor lua in calcul cu venit 0. Referitor la obligatia angajatorului, acesta poate fi amendat cit acționat in judecata de CNAS. Adresați-vă cu o plingere catre CNAS. Daca angajatorul nu transfera la CNAS insa totusi va retinea din salariu cotizația de 6% , atunci puteți să-l acționați în judecata pe angajator

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 23:54 #597 Grigore Popa

  #596 Sabina Cristea, когда подали документы и были ли вы в отпуске по беремености?

  Răspundeți
 • 30 ian. 2015 22:11 #600 Grigore Popa

  #599 Наталия Полякова, Да, возможно( пособие по материнству будет примерно 6600 лей). Ежемесячное пособие будет 400 лей до 1,5 года

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 15:14 #603 Grigore Popa

  #601 IAN OK, Nu ve-ti putea, ca sa benefeciati de indemnizatie reiesind din venitul sotului, trebuia sa va eliberati cu 2 luni inanite de a raminea insarcinta. V-ati casatorit pina pe 07.07.2014 sau dupa??

  Răspundeți
 • 03 feb. 2015 22:37 #609 Grigore Popa

  #608 Iulia Ivancenco, пособие рассчитывается из общего среднего дохода(а не только с основной работы)

  Răspundeți
 • 04 feb. 2015 23:35 #611 Grigore Popa

  #610 Olesea Pogor, Indemnizatia ar fi fost la fel daca nu a-ti fi realizat deloc venit in perioada concediului de ingrijire a copilului. Insa cazul vostru s-a aplicat formula (premiu + cuantumul minimal garantat al sariului în sectorul real /12) art. 7 (5) În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.

  Răspundeți
 • 05 feb. 2015 13:02 #614 Grigore Popa

  #612 Olesea Prodan, Va recomand sa veniți la consultație personală pentru ca sa primiți raspuns la toate întrebările dvs.

  Răspundeți
 • 09 feb. 2015 23:55 #624 Olesea Prodan

  #614 Grigore Popa, fara suparare, dar care este scopul acestul site daca pentru a obtine raspuns la intrebari, este necesar de consultatie personala? :). Multumesc

  Răspundeți
 • 06 feb. 2015 20:53 #616 Grigore Popa

  #615 Мика Пынзарь, Будут проблемы. Они не должны платить взносы на вас в Соцфонд если вы у ни не работайте

  Răspundeți
 • 09 feb. 2015 00:52 #620 Grigore Popa

  #619 Aliona Novak, нету

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 08:41 #625 Grigore Popa

  #623 Veronica Verdes, Dacă aveți stagiu general de cotizare de 3 ani sau 9 luni în ultimile 24 de luni atunci veți primi( 12000 lei) dacă nu aproximativ 6660 lei indemnizatie

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 15:15 #628 Grigore Popa

  #626 Мика Пынзарь, Nu cred ca ve-ti avea probleme. Polita medicala nu are legatura cu fondul social. Cel mai probabil ca Casinoul unde ati lucrat nu a raportat (la CNAM) despre faptul ca a-ti fost eliberata.

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 15:17 #629 Grigore Popa

  #627 Sorin, Nu se considera la intretinerea sotului Legea nr. 289 art16 (5) În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 00:28 #632 Grigore Popa

  #630 Sorin, Prioritate are legea ( este act normativ superior). pct. 49. În sensul prezentului Regulament, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe propria răspundere (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat.

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 17:42 #638 Un Necunoscut

  #634 Sorin, Buna ziua! Am si eu o neclaritate: sotia mea este insarcinata si nu lucreaza nicaieri, eu lucrez de cateva luni (mai exact, in momentul in care va trebui sa primim indemnizatia pentru copil eu voi avea zece luni lucrate), salariul meu oficial este de 1650 lei + 850 de lei ''premii'', cum se calculeaza indemnizatia in cazul nostru? Daca sotia va naste in Romania vom putea primi indemnizatie sau nu?

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 19:40 #639 Grigore Popa

  #637 Светлана Драгой, Обратитесь к судебному исполнителю, он не имеет право арестовать счет предназнначеный для пособия для ребенка

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 21:48 #642 Grigore Popa

  #641 Sorin, Nu se considera

  Răspundeți
 • 12 feb. 2015 19:36 #644 Grigore Popa

  #643 Мария М., за все 126 дней

  Răspundeți
 • 14 feb. 2015 12:06 #647 Grigore Popa

  #645 Aurika Munteanu, Da, de indemnizatie unica la nastere, 3100 lei și indemnizatie lunara 400 lei 1,5 ani după naștere( cunditia ca că copilul are certificat de naștere moldovenesc)

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 17:58 #656 Aurika Munteanu

  #647 Grigore Popa, Spuneți-mi va rog sunt di Chișinău raionul ciocana unde trebuie sa merg dupa indemnizație si ce documente trebuie sa prezint?

  Răspundeți
 • 15 feb. 2015 00:56 #650 Grigore Popa

  #649 S V, indemnizatia va rreprezenta aproximativ 4 salarii brut, ve-ti primi in aproximativ 1,5 luni

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 18:03 #657 Grigore Popa

  #653 Elixir Elixir, Nu au, deoarece v-ati casatorit dupa ce sotia dvs. a demisionat de la locul ei munca

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 18:05 #658 Grigore Popa

  #654 Мария М., это не правда, так как ваш персональный код(в соцфонде) не изминяется

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 18:07 #659 Grigore Popa

  #655 Ирина, К сожалению не имеете право на пособие по материнству.

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 18:08 #660 Grigore Popa

  #656 Aurika Munteanu, La Casa Teritoriala de Asigurari Sociale sec. Ciocana

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 16:00 #668 Альвина A

  #666 Grigore Popa, Multumesc Grigore pentru raspunsul preventiv la #665 , iar daca eu ma concediez cu o luna sau doua innaintea de a ieshi in concediul de maternitate ,aceasta la fel va insemna ca media mea anuala de venit in ultimele 12 luni premargatoare nu a fost mai mare decit 4 salarii medii , si la momentul ieshirii in concediu nu o sa fiu angajata, in acest caz pot solicita indemnizatia la concediul de maternitate pe 126 zile la locul de munca al sotului , sau este deja tirziu?

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 18:18 #669 Grigore Popa

  #668 Альвина A, Deja e tîrziu.

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 20:53 #671 Альвина A

  #669 Grigore Popa, multumesc pentru raspuns la #666 Dar in cazul ca casatoria noastra inca nu este inregistrata, dar luand in consideratie HOTARIREA nr.108 , va fi inregistrata după ieshirea in concediul de maternitate adica dupa 30 saptamina , noi vom putea solicita indemnizatia de maternitate si pentru Cresterea copilului la serviciul sotului? macar ca am fost angajata pina la ieshirea in concediul de maternitate?

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 23:27 #674 Grigore Popa

  #671 Альвина A, Da, ve-ti putea doar pentru perioada ramasa din cele 126 zile

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 23:19 #673 Grigore Popa

  #672 valentina mindrila, răspuns la întrebările dvs. deja este la comentarii.

  Răspundeți
 • 20 feb. 2015 01:30 #675 Альвина A

  #674 Grigore Popa, multumesc , Iar celea 30% indemnizatia pentru cresterea copilului, in care luna sotul trebuie sa treaca la ziua de lucru mai scurta, imediat dupa terminarea concediului de 126 zile sau trebuie mai devreme? si este la fel o limita maxima din salariu pentru acestea 30% plata lunara ca si 21125 lei pe luna pentru concediul de maternitate ?

  Răspundeți
 • 20 feb. 2015 14:28 #677 Альвина A

  #676 Grigore Popa, Insa eu temporar nu ma aflu la Chisinau, daca cunoasteti sa-mi raspundeti la ultima intrebare nr.675 v-as fi foarte recunosctoare, si nu va mai deranjez , multumesc frumos ))

  Răspundeți
 • 24 feb. 2015 22:16 #684 Grigore Popa

  #683 Екатерина Сорокина, Если ко времени когда вам исполнится 30 недель беремености пройдут меньше 9 мес. с того времени как вы уволилесь, то вы не имеете право на пособие по материнству исходя из зарплаты мужа

  Răspundeți
 • 25 feb. 2015 20:58 #686 Grigore Popa

  #685 Catalina Machidon, sunt indicate in articolul de mai sus

  Răspundeți
 • 17 mar. 2015 00:18 #727 Catalina Machidon

  #685 Catalina Machidon, Domnul Grigorie de cit timp e nevoie sa fiu oficial casatorita cu sotul pentru a dispune de indemnizatii de la serviciul sotului,cer scuze daca intrebarile mele par banale.

  Răspundeți
 • 26 feb. 2015 01:28 #689 Grigore Popa

  #687 Dan Gurulea, Nu puteți primi concediu de maternitate(indemnizație de maternitate) în locul soției.

  Răspundeți
 • 26 feb. 2015 01:30 #690 Grigore Popa

  #688 Olea Baciu, Nu puteți, deoarece erați încă angajată la întrepindere după înregistrarea căsătoriei

  Răspundeți
 • 27 feb. 2015 00:36 #692 Grigore Popa

  #691 Светик Кононова, вы вышли из отпуска по материнству или по уходу за ребенком? про какое пособие вы спрашивайте?

  Răspundeți
 • 27 feb. 2015 18:48 #695 Grigore Popa

  #691 Светик Кононова, Предыдущие 6 мес. будут считаться 1650 лей(средний доход) + средний доход из отработаных 6 мес и разделить на 12 выйдит ваш средний доход за последние 12 мес.

  Răspundeți
 • 27 feb. 2015 13:39 #693 Светик Кононова

  #692 Grigore Popa, Я вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет,и меня интересует ежимесечное пособие какое я буду получать,спасибо

  Răspundeți
 • 03 mar. 2015 18:47 #699 Grigore Popa

  #696 igor igori, Ve-ti primi la fel

  Răspundeți
 • 03 mar. 2015 18:48 #700 Grigore Popa

  #697 Оля ЛЯ-ля, Так и есть, в соответствие с законном.

  Răspundeți
 • 06 mar. 2015 18:19 #702 Grigore Popa

  #701 Daniela Iurii, La locul de munca a sotului

  Răspundeți
 • 09 mar. 2015 21:41 #705 Grigore Popa

  #703 Ekaterina Dorofeeva, Aceasta prevedere referitor la 4 salarii nu se aplica salariaților ci altor categorii(antreprenori)

  Răspundeți
 • 09 mar. 2015 21:42 #706 Grigore Popa

  #704 Lora Istrati, Conform articolului de mai sus...

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 21:06 #710 Grigore Popa

  #708 Марина Зайкова, Да, правельно

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 22:14 #712 Grigore Popa

  #711 Dan Gurulea, Citiți articolul de mai sus

  Răspundeți
 • 13 mar. 2015 09:49 #714 Grigore Popa

  #713 Marina Pinzari, Da, cu condiția ca soțul dvs. Are un stagiu de cotizare minim de 3 ani.

  Răspundeți
 • 13 mar. 2015 19:43 #717 Marina Pinzari

  #713 Marina Pinzari, multumesc mult,dar spune-ti-mi va rog ce fel de documente vom avea nevoie? si unde le vom putea depune ,daca sotul lucreaza in Chisinau,dar copilul e inregistrat in Soroca?

  Răspundeți
 • 13 mar. 2015 15:57 #716 Grigore Popa

  #715 rodica salagor, Citiți articolul de mai sus

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 21:40 #722 Mariana (Stratu)Madan

  #720 Grigore Popa, da indemnizatia de maternitate a fost la fel ca si la primul copil.Poate sa fi luat in calcul ca venit suplimentar transferurile de bani ce leam primit de peste hotare?

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 23:18 #724 Grigore Popa

  #722 Mariana (Stratu)Madan, Nu se iau in calcul transferurile de bani....

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 23:20 #725 Grigore Popa

  #723 diana, venitul mediu pe ultimele 12 luni * 4= indemnizaie de maternitate, 30% din venitul mediu pe ultimele 12 luni = indemnizatia lunara

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 23:50 #726 diana

  #725 Grigore Popa, va multumesc ,,am mai citit pe net asa o informatie despre indemnizatia unica p-u elevii clasei 1,,exista asa ceva?

  Răspundeți
 • 17 mar. 2015 00:30 #728 Grigore Popa

  #726 diana, Nu, e doar un proiect

  Răspundeți
 • 19 mar. 2015 17:41 #733 Grigore Popa

  #732 Варвара Регуш, примерно 7500 лей (если другого дохода не было за последние 12 мес.)при условие что у вас общий стаж не меньше 3 лет. В ином случаи получите около 6600 лей

  Răspundeți
 • 19 mar. 2015 19:11 #734 Viorikaღ Petreaღ

  #733 Grigore Popa, domnu grigore eu pin octombrie 2014 am lucrat oficial ca frizer la inceput de noiembrie mam concediat si am fost cu sotu peste hotare pin in februarie 2015 acum din luna martie lucrez din nou oficial ..in iunie cu sotu inregistram casatoria dar in octombrie voi fi mamica cit voi primi concediu de maternitate si cit timp

  Răspundeți
 • 22 mar. 2015 12:23 #737 Grigore Popa

  #736 Andrei Vilcu, Copia certificatului de naștere a copilului și certificatului de căsătorie cu cererea de scutiri personale(de la impozit pe venit)

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 12:19 #742 Grigore Popa

  #740 Andrei Singer, Pe dvs nu va putea primi doar reiesind din venitul dnei. În ceea ce tine de mărimea indemnizației depinde dacă are sau nu stagiul necesar de cotizare(vedeți în articolul de mai sus)

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 18:40 #745 Grigore Popa

  #743 Ana Muntean, Nu puteți, deoarece sunteți angajata în cîmpul muncii

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 18:43 #746 Grigore Popa

  #744 Evgheni Dorofeev, Да, можете оформить на мужа, если после заключения брака вы не где не устроились на работу.

  Răspundeți
 • 26 mar. 2015 11:03 #749 Grigore Popa

  #748 Анастасия Унгурян(Пыка), Как высчитывать пособия я указал ранее в других ответах. Если вы хотите личную консультацию по данному вопросу позвоните и запишитесь на консультацию.

  Răspundeți
 • 27 mar. 2015 19:33 #752 Grigore Popa

  #751 ANASTASIA CIRLAN, nu ați avut dreptul, într-adevar sînteți obligată să returnați indemnizația primită(dacă ați primit venit pe toata perioada concediului de maternitate)

  Răspundeți
 • 29 mar. 2015 00:37 #754 Grigore Popa

  #753 masha manoliu (ceban), La care anume indemnizatie va referiti? In orice caz este nevoie de certificat din italia ca copilul nu a primit inddemnizatie in Italia

  Răspundeți
 • 08 apr. 2015 00:15 #764 Grigore Popa

  #763 Diana Spătaru, In acest caz se calculeaza perioada de 12 luni pina cind se incepe concedul de maternitate(30 saptamini)

  Răspundeți
 • 08 apr. 2015 09:24 #765 Diana Spătaru

  #764 Grigore Popa, Multumesc mult!

  Răspundeți
 • 09 apr. 2015 20:18 #767 Grigore Popa

  #766 Vasilii D, Va recomand să veniți la consultație personală

  Răspundeți
 • 21 apr. 2015 20:46 #771 Grigore Popa

  #768 ☼ Галина ☼, 1. Может, только ежемесячное пособие 2. Да, должен, хотя бы на месяц, потом может возобновить работу на неполный рабочий день.

  Răspundeți
 • 21 apr. 2015 20:44 #770 Grigore Popa

  #769 ELENA TILTU, daca sotul dvs. este angajat pe teritoriul RM atunci puteti primi indemnizatia de maternitate in baza venitului sotului daca nu, atunci aveti dreptul la indemnizatia unica la nasterea copilului(3100 lei-3400 lei daca e al doila copil) si cea lunara de ingrijire a copilului pina la virsta de 1,5 ani(400 lei), cu conditia ca nu ati primit astfel de indemnizatii pe teritoriul statului unde ati nascut.

  Răspundeți
 • 22 apr. 2015 20:30 #773 Grigore Popa

  #772 Варвара Регуш, нет, не входит

  Răspundeți
 • 24 apr. 2015 11:56 #774 Аня Сакара

  #773 Grigore Popa, Григорий добрый день ,ответьте пожалуйста,если больный лист на декретные,открыт 24 апреля 2015, то 12 месяцев будут считатся с 01,04,2014 по 31,03,2015, эти эти 24 дня не идут в расчёт на все выплаты?

  Răspundeți
 • 24 apr. 2015 16:03 #775 Grigore Popa

  #774 Аня Сакара, будет считаться период с 24.04.2014-24.04.2015

  Răspundeți
 • 24 apr. 2015 16:38 #776 Аня Сакара

  #775 Grigore Popa, ДАААА???? спасибо Григорий просто я звонила в CNAS ответили,что считаются только полные 12 месяцев, я расстроилась почти месяц как будто зря работала,интересно а как их переубедить

  Răspundeți
 • 25 apr. 2015 18:52 #778 Аня Сакара

  #777 Grigore Popa, Григорий извините что столько раз спрашиваю, просто хочу понять все таки, вот у меня 30 недель 24 апреля мне выписали больничный с 24 апреля по 27 августа, я пойду допустим числа 27 апреля в CNAS.lподам документы, отчет REV сдан у всех за март месяц,пока, как они будут брать в расчёт мои 24 дня апреля, наверное все таки они посчитают апрель 2014 до март 2015, или я не так как то понимаю

  Răspundeți
 • 25 apr. 2015 20:51 #779 Grigore Popa

  #778 Аня Сакара, декларацию Rev-5 предоставите в CTAS за 24 дня апреля месяца. P.S.Полее подробную консультацию можете получит прийдя на личную консультацию.

  Răspundeți
 • 27 apr. 2015 12:11 #781 Grigore Popa

  #780 Аня Сакара, г. Кишинев, ул. Мирча чел Бэтрын, 5/1, эт. 3 тел. 0 797 8-77-68 Предварительно позвоните и запишитесь.

  Răspundeți
 • 30 apr. 2015 23:13 #784 Grigore Popa

  #783 Aurel Toaca, Actele pot fi depuse doar personal de dvs.(Nu se accepta procura). Aveți posibilitatea să primiți aceeași indemnizație ( de maternitate si de ingrijire a copilului)care ați primit-o cu al doilea copil. Actele necesare sunt indicate in articolul de mai sus)

  Răspundeți
 • 04 mai. 2015 00:07 #787 Grigore Popa

  #785 CarolinaColea Cazacu(Pozeiciuc, Nu, doar pin la 1,5 ani(400 lei lunar)

  Răspundeți
 • 04 mai. 2015 00:08 #788 Grigore Popa

  #786 Оля ЛЯ-ля, после истичения отпуска по материнству

  Răspundeți
 • 04 mai. 2015 19:44 #790 Grigore Popa

  #789 CarolinaColea Cazacu(Pozeiciuc, Ea ii obligata sa va ia inapoi la munca Oricind doriți sa reveniți la locul vostru de munca. Puteti depune o plingere la inspecția muncii sau sa va adresați în judecata.

  Răspundeți
 • 06 mai. 2015 21:52 #795 CarolinaColea Cazacu(Pozeiciuc

  #790 Grigore Popa, va multumesc mult pt rs oferite

  Răspundeți
 • 06 mai. 2015 22:17 #797 Grigore Popa

  #794 t b, El îl poate lua doar cel de ingrijire a copilului

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 11:27 #803 Grigore Popa

  #799 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, Daca dvs. ati avut ceva venit in ultimele 12 luni pina a iesi in concediu de maternitate atunci e corect daca nu, atunci nu e corect

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 11:29 #804 Grigore Popa

  #800 Екатерина Сорокина, indemnizatia unica la nasterea copilului(3100 lei) si cea de ingrijire a copilului pina la virsta de 1,5 ani(400 lei pe luna)

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 11:32 #805 Grigore Popa

  #801 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, 79. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nici o unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate se stabileşte în modul prevăzut la punctul 75 din prezentul Regulament sau reieşind din venitul mediu lunar asigurat în al cărei temei s-a calculat această indemnizaţie pentru copilul precedent, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. [Pct.79 completat prin Hot.Guv. nr.1020 din 22.12.2014, în vigoare 31.12.2014] 75. În cazul în care asiguratul în toate 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nici o unitate ori, dacă venitul lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului sau, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. __________ Hotărîrile Guvernului 108/03.02.2005 Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă //Monitorul Oficial 24-25/162, 11.02.2005

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 15:03 #806 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  #803 Grigore Popa, nu am avut nici un venit doar intemnizatia pentru primul copil ca al doilea mio decedat

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 20:58 #807 Grigore Popa

  #806 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, anume din cauza ca a decedat... deoarece se considera ca concediul dvs. a fost intrerupt și prin urmare ați primit 6000 lei

  Răspundeți
 • 13 mai. 2015 22:02 #811 Grigore Popa

  #810 Tatiana Bolun, Dvs. ve-ti prmi aceeasi indemnizatie pe care ati primit pentru primul copil

  Răspundeți
 • 17 mai. 2015 22:31 #814 Grigore Popa

  #812 Vladimir Drumea, conform legii nu aveti dreptul

  Răspundeți
 • 17 mai. 2015 22:33 #815 Grigore Popa

  #813 Anastasia Zavatin, Nimic nou din punct de vedere a indemnizatiilor de ingrijire a copiilor.

  Răspundeți
 • 18 mai. 2015 23:18 #817 Grigore Popa

  #816 IRINA xxx, Нет такого закона. Фирмы больше не выплачивают пособия. Пособии выплачиваются Соцфондом

  Răspundeți
 • 25 mai. 2015 16:38 #821 Un Necunoscut

  #820 Елена К, Buna! Sotia este insarcinata si nu a lucrat, de aceea as vrea eu sa i-au indemnizatia la nastere in locul ei dar in momentul in care va trebui sa iasa in decret sotia eu nu voi avea decat 8 luni lucrate. Intrebarea mea este urmatiarea: as putea sa iau indemnizatia eu daca nu am acele 9 luni lucrate in care soti se afla la intretinerea mea sau nu? Multumesc!

  Răspundeți
 • 22 iun. 2015 16:22 #841 Grigore Popa

  #834 Aliona Bujor, da, aveți dreptul.

  Răspundeți
 • 22 iun. 2015 16:19 #839 Grigore Popa

  #836 Shmelenko Tanya, 1,5 года

  Răspundeți
 • 22 iun. 2015 16:18 #838 Grigore Popa

  #837 Maria Zmuncila, Aceleasi documente ca și pentru cazurile standart.

  Răspundeți
 • 03 iul. 2015 00:26 #851 Grigore Popa

  #847 Оксана Тучак, В расчет берется брутто зарплата. Да, отпускные входят в расчет.

  Răspundeți
 • 03 iul. 2015 00:19 #850 Grigore Popa

  #849 Diana Baidauz Calistru, Da, pot.

  Răspundeți
 • 06 iul. 2015 13:38 #853 Grigore Popa

  #852 Sășîkă Pălăduță, Se achita toată suma intr-o transa, în decurs de aproximativ 1,5 luni după depunerea actelor.

  Răspundeți
 • 09 iul. 2015 19:34 #859 Ionella Braniste

  #853 Grigore Popa, Buna ziua!!!Vreau sa va adresezi si eu o intrebare.Sunt insarcinata in luna a 7, nu sunt angajata in cimpul muncii din anul 2010,dar acum la alegerile locale am participat in calitate de operator.Sotul lucreaza oficial, plecind la Cnas i s-a comunicat ca nu poate ridica indemnizaia din motiv ca sotia are un venit(adica eu). Au dreptate cei de la Cnas?Nu a fost deschis un contract de munca

  Răspundeți
 • 09 iul. 2015 23:23 #860 Grigore Popa

  #859 Ionella Braniste, Da, au dreptate.

  Răspundeți
 • 10 iul. 2015 20:35 #862 Ionella Braniste

  #860 Grigore Popa, dar cum ramine cu legea din 01.04.2014..cea cu 4salarii medii?

  Răspundeți
 • 10 iul. 2015 21:23 #863 Grigore Popa

  #862 Ionella Braniste, in cazul dvs. nu se aplica aceste 4 salarii. Dvs. ați avut statut de salariat in ziua in care ați lucrat, chiar daca nu a fost intocmit contract de munca

  Răspundeți
 • 15 iul. 2015 23:13 #869 Grigore Popa

  #865 Gherman Anishoara, se calculeaza la fel ca pentru primul copil daca ati iesit dintr-un concediu in altul (in perioada celor 3 ani)

  Răspundeți
 • 28 iul. 2015 22:41 #880 marina lisnic

  #867 Grigore Popa, buna seara, domnu Grigore. va rog mult sa ma ajutati......am vrut sa primesc indemnizatia la intretinerea sotului dar cu noua luni in urma am lucrat numai o luna...din asta cauza nu pot primi indemnizatia va rog frumos spuneti ce ma socot persoana asigurata daca am lucrat o luna...ce se poate de facut

  Răspundeți
 • 21 iul. 2015 21:19 #872 Grigore Popa

  #870 ELENA ANTOFICA, Da, poate.

  Răspundeți
 • 21 iul. 2015 21:30 #873 Grigore Popa

  #871 ♥Оленька Наумова ♥, Да, сможете но нужно поменять паспорт и при условии что не будите получать пособие в тирасполе.

  Răspundeți
 • 24 iul. 2015 11:50 #874 ♥Оленька Наумова ♥

  #873 Grigore Popa, В Тирасполе не буду получать это точно, вот если я декретные открою в начале августа и паспорт поеду тоже менять в начале августа это не страшно?

  Răspundeți
 • 24 iul. 2015 23:17 #875 Grigore Popa

  #874 ♥Оленька Наумова ♥, нет, не страшно

  Răspundeți
 • 28 iul. 2015 23:07 #881 Grigore Popa

  #877 Tatiana Bolun, a) certificatul de concediu medical în original; b) buletinul de identitate în original şi în copie; c) extrasul din ordin de acordare a concediului de ingrijire a copilului (pentru primul copil) și sau carnetul de munca

  Răspundeți
 • 28 iul. 2015 23:53 #883 Grigore Popa

  #879 Радионова Оксана, если имеет общий стаж 3 года и устроиться на роботу до родов до будет получать пособие до 3 лет иначе до 1.5 лет

  Răspundeți
 • 28 iul. 2015 23:55 #884 Grigore Popa

  #880 marina lisnic, Din pacate nu puteti face nimic (daca erati casatorita in luna in care ati lucrat, din cele noua luni)

  Răspundeți
 • 29 iul. 2015 21:08 #888 marina lisnic

  #886 Grigore Popa, MULTUMESC FOARTE MULT

  Răspundeți
 • 05 aug. 2015 22:54 #891 Grigore Popa

  #889 angela barbacari, cititi articolul de mai sus(sau peteti sa veniti la o consultatie personala)

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 21:22 #901 Grigore Popa

  #893 Lucia Bejenaru, nu au dreptul sa va reduca pina copilul implineste 6 ani

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 21:31 #902 Grigore Popa

  #894 Alexandr Gurcenco, Da, in cazul ca aveti lucrate cel putin 9 luni in ultimele 24 luni ina la nasterea copilului și cu conditia că sotia nu a lucrat în ultimile 9 luni pina la nastere

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 21:34 #903 Grigore Popa

  #895 Ana Psenicinii, Da, va avea. Nu are nici o legatura cu drepturile sale...

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 21:37 #904 Grigore Popa

  #896 Nina Pirau, daca nu ati lucrat in tot acest rastimp(2 ani) atunci prezentati aceleasi acte cu exceptia REV-5.Indemnizatia pentru primul copil inceteaza cind acesta implineste 3 ani(e posibil sa le primiti simultan pentru ambii copii)

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 22:35 #905 Grigore Popa

  #898 m u, Daca dvs. va-ti dresat dupa certificat medical in termen (30 sapatamini) ei sunt obligati sa vi-l elibereze. Dvs. nu erați obligata sa prezentati certificat confirmator ca sotul lucreaza la o anumita intreprindere. HOTĂRÎRE Nr. 469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical 41. Femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de către medicul de familie. Faptul că soţia se află la întreţinerea salariatului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi adeverinţei de căsătorie. 42. Certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează la a 30-a săptămînă de sarcină, integral, pe o perioadă de 126 zile calendaristice şi include concediul prenatal cu o durată de 70 zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 zile calendaristice. În cazuri argumentate, cînd certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează după 30 săptămîni de sarcină, inclusiv în cazul înregistrării căsătoriei după 30 săptămîni de sarcină, în documentația medicală primară se înregistrează cauzele ce argumentează depășirea termenului prevăzut de actele normative în vigoare. În certificat se indică data eliberării care coincide cu data adresării, iar în rubrica „Eliberare de la lucru (de la ce dată)” se va indica data cînd a fost constatat termenul de 30 săptămîni de sarcină, de la care se vor calcula 126 zile calendaristice pentru sarcina monofetală, 140 zile pentru sarcina cu doi feţi sau 182 zile pentru sarcina cu 3 feţi şi mai mult.

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 22:41 #906 Grigore Popa

  #899 Irina Bucatca, Intr-adevar nu ve-ti primi indemnizatie d ematernitate nici in baza sotului(deoarece ați fost în concediu neplatit de la 3 la 6 ani) Unica solutie sa va angajati in alta parte macar pentru a primi cel putin indemnizatia de maternitate minimala

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 22:42 #907 Grigore Popa

  #899 Irina Bucatca, si sa va concediati de la actualul loc de munca unde sunteti in concediul neplatit

  Răspundeți
 • 20 aug. 2015 21:43 #912 Grigore Popa

  #911 Tatiana Cerveni, 1) Сразу после того как вам исполнилось 30 недель беременности. 2)По месту прописке или по месту работы.

  Răspundeți
 • 24 aug. 2015 19:17 #914 Grigore Popa

  #913 Кристинка Кумпэта, Вы получите и пособие по материнству и по уходу за ребенком до 3 лет

  Răspundeți
 • 26 aug. 2015 23:37 #917 Antonina A.

  #916 Grigore Popa, я уточнила, будет составлен не индивидуальный контракт (на работу), а контракт на покупки у меня услуги. о трудоустройстве речи не идет.

  Răspundeți
 • 27 aug. 2015 00:38 #918 Grigore Popa

  #917 Antonina A., Это тоже самое, исключением будет если не будут снимать с выплаты взносы в соцфонд

  Răspundeți
 • 09 sep. 2015 23:17 #921 Grigore Popa

  #919 Anastasia Dior, Право на получение указанных вами пособий появляются в разных периодах: по материнство - 30 недель беременности, единовременное после рождения ребенка и ежемесячное по истечение отпуска по беременности но у вас 12 мес. подать заявления для их получения. По поводу пособия по материнству все завесит если вы работайте или нет ( работали ли вы последние 9 мес. до исполнения 30 недель беременности)

  Răspundeți
 • 14 sep. 2015 12:42 #922 Maria Vataman

  #920 Alex, D-nul Grigore. Am o intrebare Sotul lucreaza si are 5 luni poate sami calculeze concediul de maternitate? si unde mas putia adresa?

  Răspundeți
 • 14 sep. 2015 22:05 #926 Grigore Popa

  #924 Иван Спинатьев, жена считалась на обеспечении мужа она не должна иметь застрахованный доход минимум 9 мес. до того как ей исполнится 30 недель беременности( то есть если 30 недель исполнится после 15 февраля 2016)

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:37 #935 Grigore Popa

  #929 Kristina Balan, Înainte de extragere(salariul brut). Zilele in care ati fost in concediu medical li se aplica venitul mediu conform salariul minimal din sectorul real(1900 lei) sau pot fi inlocuite cu zilele in care ati lucrat precedente perioadei luate in calcul.

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:41 #937 Grigore Popa

  #931 ALEXEI CHITOROAGA, Теоретически возможно, но вам могут отказать так как по Трудовому Кодексу запрещено увольнять, вследсвие сокращения, беременных женщин.

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:46 #938 Grigore Popa

  #932 Taniusha ***, Aproximativ in decurs de o luna si jumate. Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:48 #939 Grigore Popa

  #933 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR, Nu, deoarece conform legii dvs. nu intruniti condiitiile necesare pentru a va considera la intretinerea sotului

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:49 #940 Grigore Popa

  #934 Serik Balan, Da, cu conditia ca ve-ti prezenta de la orgale competente din Rusia confirmare ca nu a-ti beneficiat de astfel de indemnizatii pe teritoriul Rusiei.

  Răspundeți
 • 28 sep. 2015 22:46 #942 Grigore Popa

  #941 Eduard Lesan, art. 124 (3) CM Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani. Prin urmare, dvs. aveti dreptul la indemnizatie si in continuare pina cind copilul va implini 3 ani (doar ca sa prezentati ordinul angajatorului ca vi s-a prelungit concediul). Dvs. daca va prelungiti concediul de ingrijire a copilului atunci pina la aprobarea unei decizii de la CTAS nu aveti dreptul sa activati in cimpul muncii(aproximativ o luna) dupa care puteti relua munca cu regim de munca redus

  Răspundeți
 • 03 oct. 2015 00:59 #945 Grigore Popa

  #944 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR, Nu puteti primi indemnizatia în baza salariului sotului. În schimb indemnizatia de ingrigire a copilului pina la virsta de 3 ani o poate primi sotul.

  Răspundeți
 • 11 oct. 2015 23:44 #949 Grigore Popa

  #948 ludmila luverdu, Regulamentul spune ca indemnizatia se achita în luna următoare lunii în care a fost adoptata decizia de acordare a indemnizatiei

  Răspundeți
 • 12 oct. 2015 09:44 #950 ludmila luverdu

  #949 Grigore Popa, Adica? in septembrie sau octombrie?

  Răspundeți
 • 19 oct. 2015 21:51 #959 Grigore Popa

  #956 Utilizator GM, O astfel de acțiune din partea angajatorului este ilegala. Cele patru salarii sunt compuse din salariul mediu (brut) in ultimele 12 luni premargaatoare concediului de maternitate

  Răspundeți
 • 19 oct. 2015 21:55 #960 Grigore Popa

  #957 Curchi Veronica, Trebuie sa primiti un nou certificat de concediu medical pentru 14 zile de la medicul de familie. Sa-l prezentati angajatorului pentru a fo completat ddupa care il prezentati la CTAS (pentru a primi adaus la indemnizatia de maternitate. Cererea pentru concediul de ingrijire a copilului o veti depune la angajator dupa expirarea concediului de matenitate(inclusiv cu partea prelungita)

  Răspundeți
 • 19 oct. 2015 22:00 #961 Grigore Popa

  #958 Ирина )))))))))), Завесит какой у вас общий стаж работы в Молдове или за последние 24 мес.

  Răspundeți
 • 19 oct. 2015 22:05 #962 Utilizator GM

  #959 Grigore Popa, Merci de informatie. In cazul in care totusi ii va propune sa semneze o astfel de dispozitie,care sunt pasii nostri urmatori ?

  Răspundeți
 • 20 oct. 2015 18:34 #967 Grigore Popa

  #964 Ирина )))))))))), В таком случаи их действия правомерны, данные изминения в законе появились 01.04.2014г

  Răspundeți
 • 23 oct. 2015 16:19 #971 Grigore Popa

  #969 Tatiana, Aceste luni nelucrate din cauza concediului medical pot fi inlocuite cu alte luni premargatoare perioadei de calcul, care au fost lucrate deplin sau se vor calcula cu venitul mediu de 1900 lei pe luna. Luna care a fost in concediu de odihna se ia in calcul, reiesind din marimea indemnizatiei de concediu.

  Răspundeți
 • 28 oct. 2015 19:39 #973 Grigore Popa

  #972 şuliga olga, Daca e greseala lor dvs. nu sunteti obligata sa intoarceti suma achitat in plus. In cazul in care refuza sa va achite indemniza lunara (400 lei lunar pina la 1,5 ani) aveti dreptul sa va adresati cu cerere prrealabila la CNAS iar in caz de refuz a satisfacerii cererii dvs. va adresati in judecata. Articolul 32. Recuperarea sumelor plătite necuvenit (1) Angajatorul sau funcţionarii caselor teritoriale de asigurări sociale din a căror vină au fost stabilite şi plătite necuvenit sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să le restituie.

  Răspundeți
 • 30 oct. 2015 18:03 #976 Grigore Popa

  #974 Alexandru Chiaburu, Doar dupa expirarea celor 126 zile. Vi se achita retroactiv incepind cu data expirarii celor 126 de zile de concediu

  Răspundeți
 • 30 oct. 2015 18:04 #977 Grigore Popa

  #975 VIKA NIKA, Ca persoana neasigurata, timp de 1.5 ani a cite 400 lei lunar, incepind cu 27 decembrie 2015

  Răspundeți
 • 09 nov. 2015 15:38 #983 Grigore Popa

  #982 Ecaterina Make up Professional, Dacă dvs. sunteți întreprinzătorul individual atunci nimeni nu va va achita, deoarece va considerați persoana neasigurata.

  Răspundeți
 • 10 nov. 2015 22:04 #987 Grigore Popa

  #984 Людмила Гайнару, Принимается только молдавский больничный лист. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 108 от 03.02.2005 п.3. Право на пособия подтверждается листком о медицинском отпуске (в дальнейшем – медицинский листок), выданным в порядке, установленном Правительством. Листки, неправильно/неполностью заполненные не принимаются для выплаты пособия и возвращаются в тот же день владельцу для исправления.

  Răspundeți
 • 10 nov. 2015 21:59 #986 Grigore Popa

  #985 Antonina A., Предоставить приказ о возобновление труда на условиях неполного рабочего времени

  Răspundeți
 • 23 nov. 2015 11:59 #994 УЛЬ ЯНА

  #990 Grigore Popa, добрый день! подскажите пожалуйста в каком размере я получу декретные при ежемесячной зарплате в 3000 леев, заранее спасибо!

  Răspundeți
 • 24 nov. 2015 14:48 #998 Vasilita Cocier

  #990 Grigore Popa, atunci sa inteleg ca totusi nu mi s-a calculat corect?

  Răspundeți
 • 20 nov. 2015 12:09 #992 Grigore Popa

  #991 Марина Ерулевич, Возьмут в расчет зарплату за 6 мес. И остальные мес. посчитают как минимальная зарплата, при условие что у вас общий стаж работы 3 года или отработали минимум 9 мес. За последние 9мес

  Răspundeți
 • 24 nov. 2015 22:25 #999 Grigore Popa

  #994 УЛЬ ЯНА, Примерно 12000 лей

  Răspundeți
 • 16 feb. 2015 10:49 #651 Elixir Elixir

  Buna ziua, Sotia a lucrat pina pe 09.07.2014, de atunci nu lucreaza. Pe 26.07.2014 ne-am casatorit. Pe 06.02.2015 a obtinut buletinul de maternitate. Eu lucrez. De ce indemnizatii putem sa beneficiam in acest caz ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 16 feb. 2015 13:08 #652 Grigore Popa

  #651 Elixir Elixir, de indemnizatia de maternitate in calitate de sotie care se afla la intretinerea sotului, indemnizatia unica la nasterea copilului si indemnizatia lunara de ingrijire a copilului

  Răspundeți
 • 16 feb. 2015 15:33 #653 Elixir Elixir

  La CNAS mi-au spus ca de indemnizatie de matrenitate a sotiei in baza ca este la intretinerea sotului nu merge, trebuie sa fie 9 luni nelucrate a sotiei. Multumesc. au dreptate ?

  Răspundeți
 • 16 feb. 2015 20:32 #654 Мария М.

  Здравствуйте. Помогите еще в одном вопросе, пожалуйста. Буквально за неделю до выхода в декрет отдала документы на замену паспорта, т.к. меняю фамилию после вступления в брак. Бухгалтер на работе сказала, что это вызовет массу проблем с оформлением и сроками получения пособия. Так ли это на самом деле и что действительно нужно делать в такой ситуации, чтоб не затягивать этот процесс? Заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 09:23 #655 Ирина

  Здравствуйте, Григорий. Подскажите пожалуйста, смогу ли я получить пособие по беременности и родам при следующей сложившейся ситуации. Общий стаж работы у меня 10 лет, из них последние 5 лет на руководящей должности с официальным окладом 6500 лей. В конце августа 2014 я уволилась, с целью устроиться на другую работу, но забеременела и трудоустройство оказалось проблематичным по ряду причин. В начале апреля я должна получить декретный лист. В сложившейся ситуации, я не понимаю на имя какой организации мне открывать больничный лист, имею ли я право на получение данного пособия, и если да , то в каком размере оно может быть выплачено? Заранее большое спасибо за ответ!

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 19:10 #661 Мария М.

  #658 Grigore Popa, Спасибо. Значит на работе мне могут оформить декларацию о доходах по данным нового паспорта (с другой фамилией) и уже дальше я сама предоставляю в соц. фонд свидетельство о браке и прохожу дальнейшую "процедуру"?

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 19:44 #662 Grigore Popa

  #661 Мария М., Верно

  Răspundeți
 • 17 feb. 2015 20:38 #663 IVAN MARIA COZMA

  salut spunetimi va vog noi suntem de la cantemir dar traim la chisinau .unde putem sa facem documentele pentru a primi indemnizatia PENTRU copil?

  Răspundeți
 • 18 feb. 2015 09:43 #664 Grigore Popa

  Puteți depune actele la CTAS după locul de domiciliul sau dupa cel de munca

  Răspundeți
 • 18 feb. 2015 16:57 #665 Альвина A

  Buna ziua, am intrebare in privinta la acest subiect: - Daca eu sint angajata la un loc de munca unde am salariul minim de 1650 lei, si din motive personale eram nevoita sa iau doua luni de concediul din cont propriu, ceea ce inseamna ca media mea de venit anuala era mai mica decit 4 salarii medii pe economie, inseamna aceasta ca eu ma pot considera la intretinerea sotului asigurat si pot solicita indemnizatia la locul de munca al sotului, macar ca fiind angajata in cimpul muncii ?

  Răspundeți
 • 18 feb. 2015 20:14 #666 Grigore Popa

  Nu va puteți considera la intretinerea sotului(deoarece sunteti angajata in cimpul muncii, indiferent de venitul obtinut)

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 15:54 #667 Elixir Elixir

  Buna ziua, In care articol din care lege este mentionat ca avem dreptul ca sotia sa primeasca in baza sotului indmnizatia de maternitate daca s-au casatorit dupa concedierea sotiei (fara a se lua in calcul 9 luni nelucrate a sotiei, premergatoare concediului de maternitate) ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 18:44 #670 Grigore Popa

  #667 Elixir Elixir, HOTĂRÎRE Nr. 108 din 03.02.2005, pct. 43

  Răspundeți
 • 19 feb. 2015 22:07 #672 valentina mindrila

  Buna seara .... Spunete-mi va rog daca sotiia nu lucreaza de 10 luni si acum este insarcinata in luna a doua, sotul lucreaza legal mai mult de 3 ani poate primi indemnizatiiatia sotul si care din ele??? 1)Cea de 3100 pentru primul copil 2)Cea care se calculeaza cele 12 luni din salariu 3)Cea lunara care se primeste pina la 3 ani sau 1,5ani

  Răspundeți
 • 20 feb. 2015 08:46 #676 Grigore Popa

  #675 Альвина A, Eu va recomand sa veniți la consultație personală.

  Răspundeți
 • 20 feb. 2015 16:11 #678 Grigore Popa

  #675 Альвина A, 1. După expirarea celor 126 zilele și da e la fel e limita pentru baza de calcul(21125 lei)

  Răspundeți
 • 20 feb. 2015 17:33 #679 Elixir Elixir

  Dar punctul 49 din Hotarirea 108 spune ca sotia se considera la intretinerea sotului in prezentul regulament daca 9 luni n-a lucrat. Punctul 49 nu acopera punctul 43 al. 2 din punct de vedere juridic ?

  Răspundeți
 • 21 feb. 2015 15:05 #680 Lidia M

  Va rog Dul Popa sa ne lamuriti - daca salariul lunar este in jur de 5 000 dar si premiul lunar din care nu se achita impozitul este 5000 toti banii vin pe card , adica nu in plic , indemnizatia se calculeaza din prima parte (salariul oficial) sau si premiul se va lua in consideratie, si daca mai avem premii de sarbatori ei se calculeaza sau nu ? Si inca ca sa pastram indemnizatia dupa ce iesim la lucru trebuie ziua prescurtata sa fie maximum 7 ore? sau cum e scris in lege mai putin de 40 de ore pe saptamina, adica 39 de ore este deja incadrare in limita? sau totusi 7ore x 5zile =35ore maximum pe saptamina ? Va multumesc Anticipat

  Răspundeți
 • 21 feb. 2015 22:13 #681 Grigore Popa

  #680 Lidia M, La calcularea indemnizatieie se ia include tot ventitul obtinut(inclusiv premiile deoarece din ele la fel se achita impozite). Nu e obligatoriu 7 ore(maximum) darca sa fie mai putin decit regimul de munca normal.

  Răspundeți
 • 24 feb. 2015 17:08 #682 Екатерина Сорокина

  я устроилась на работу но моя зарплата в месяц составляла не более чем 2000 лей в месяц!12,5 в час по 8 часов в день... проработала 5 месяцев и недавно уволилась и за физического состояния просто тяжело целый день работать за компютером! могу ли я востребовать пособие по беременности и родам на мужа?

  Răspundeți
 • 24 feb. 2015 17:13 #683 Екатерина Сорокина

  здравствуйте! могу ли я получить пособие по беременности и родам на мужа если я проработала всего 5 месяцев с зп 2000 лей из которых я получила неоплачимый академический отпуск! Благодарю за ранее !

  Răspundeți
 • 24 feb. 2015 22:43 #685 Catalina Machidon

  Buna!am o intrebare, care documente e nevoie pentru a dispune de indemnizatii de la lucrul sotului daca eu oficial nu muncesc

  Răspundeți
 • 25 feb. 2015 23:46 #687 Dan Gurulea

  Buna ziua!Eu impreuna cu sotia lucram la aceeasi firma.Ea la moment e insarcinata in luna a 4 .Ne intereseaza care ar fi avantajele si dezavantajele daca as primi concediu de maternitate in locul sotiei .Va multumsc anticipat

  Răspundeți
 • 26 feb. 2015 00:09 #688 Olea Baciu

  Buna seara, Eu m-am eliberat de la serviciu pe 16.09.2014 dupa carnetul de munca. Insa din 09.07.2014 si pina la 16.09.2014 am avut 2 cereri de concediu neplatit. M-am casatorit pe 26.07.2014. Concediul de maternitate l-am obtinut pe 06.02.2015. Din data casatoriei si pina la obtinerea concediului de maternitate is mai putin de 9 luni nelucrate. Pot beneficia de indemnizatie de maternitate in baza sotului in acest caz, deoarece de facto dupa casatorie n-am realizat venit asigurat, adica dupa casatorie nu mi-a platit nimeni nici un leu. Multumesc.

  Răspundeți
 • 26 feb. 2015 23:50 #691 Светик Кононова

  здравствуйте,скажите пожалуйста если я вышла из декрета 26 января 2015г и 2 февраля устроилась на другую работу и забеременнела,как мне будет расчитываться пособие если на новой работе я успею отработать только шесть месяцев,спасибо

  Răspundeți
 • 27 feb. 2015 14:45 #694 Ирина Тукан (Константинова)

  Добрый день! Меня интересует следующий вопрос: на пособие в каком размере и на какие выплаты, льготы имеет право незамужняя, не имеющая трудового стажа студентка ( одним словом мать-одиночка) у нас в стране?

  Răspundeți
 • 03 mar. 2015 13:08 #696 igor igori

  Bună ziua, sînt angajată și am ieșit în decembrie 2013 în cocediu de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani,acum am ieșit în concediu de maternitate,din 2013 pînă acum nu am mai ieșit la lucru,mă interesează cum mi se va achita îndemnizația de maternitate,tot în aceiași mărime ca la primul copil sau mi se vor face recalculări după legea nouă,că atunci se calcula din cuantumul pentru ultimele 6 luni?Vă mulțumesc.

  Răspundeți
 • 03 mar. 2015 14:51 #697 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте!Подала на декретные деньги 02,03,2015 числа,когда мне ждать начисления?В собесе сказали аж после 20 апреля 2015 года,могу узнать почему так долго ждать?

  Răspundeți
 • 03 mar. 2015 14:51 #698 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте!Подала на декретные деньги 02,03,2015 числа,когда мне ждать начисления?В собесе сказали аж после 20 апреля 2015 года,могу узнать почему так долго ждать?

  Răspundeți
 • 09 mar. 2015 10:28 #703 Ekaterina Dorofeeva

  Se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premărgătoare lunii obţinerii concediului de maternitate şi naştere, aceasta nu a activat nicăieri sau veniturile ei anuale nu erau mai mari de patru salarii medii pe economie; nu pot sa inteleg chestia cu salariile medii pe economie .Inteleg ca pot sa primesc indemnizatia dispunind din veniturile sotului daca am activat timp de 6 luni oficial cu salariu de 1193? va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 09 mar. 2015 18:33 #704 Lora Istrati

  #535 Lora Istrati, Buna ziua. De 2 ani sunt in concediu de maternitate si deja am 28 saptamini cu a doua sarcina. Spuneti'mi va rog ce acte trebuie sa prezint la serviciu si la CNAS pentru indemnizatie de maternitate si cea lunara? Cea mentionata in articol sau cu ceva schimbari? Va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 11 mar. 2015 12:30 #707 Vasilita Cocier

  Bună! D-nul. Popa puteți să-mi da-ți un sfat va rog, dacă sunt însărcinată în luna a treia și sunt angajată oficial de 2 ani și 7 luni la o firmă privată, cum ar fi mai bine , sa beneficiez de concediu care mi se cuvine anual sau mai bine doar să il scriu să mi-l achite ca să nu am absențe la serviciu în ultima perioadă de sarcină pentru a primi concediul si indemnizațiile lunare, duăpa naștere, mai bune? De fapt cum calculează ei concediul de maternitate? din venitul mediu lunar al ultimelor 12 luni și doar a lunilor depline? adică cele cu foaie de boală și concediu nu le iau în calcul și automat suma va fi mai mică? mersi anticipat!

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 14:39 #708 Марина Зайкова

  Здравствуйте! Помогите высчитать пожалуйста.Я беру свой доход за 12 месяцев и вычисляю среднюю зарплату и уже из полученной средней зарплаты вычисляю и декретные и пособия, так? Годовой доход 30000/12=2500 - средняя зарплата. 2500*4=1000 - декретные и 2500/30%=830 леев ежемесячное пособие на ребенка. Я правильно посчитала?

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 21:05 #709 Grigore Popa

  #707 Vasilita Cocier, Mai bine luați-l pînă la concediul de maternitate. Se iau in calcul ultimele 12 luni(inclusiv si cele incomplete si cele in care ati avut concediu de odihna)

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 21:44 #711 Dan Gurulea

  Buna ziua.in cazul sotiei ce a lucrat pin la concediu de maternitate .Ce pasi trebu sa urmeze pentru a beneficia de plata concediului de maternitate dupa ce a esit legal in concediu? .Multumim anticipat

  Răspundeți
 • 12 mar. 2015 23:20 #713 Marina Pinzari

  buna,vreau sa aflu rasunsul la urmatoarea intrebare:deci stau acasa cu copilul de un 1 an si 4 luni,fiind o persoana neasigurata indemnizatia lunara este de 400 lei pina la 1,5 ani,iar daca sotul sa angajat oficial din 1 februarie 2015 ,putem face ceva schimbari pentru a primi indemnizatii pina la 3 ani,multumesc!

  Răspundeți
 • 13 mar. 2015 12:17 #715 rodica salagor

  Buna ziua ma numesc Andrei am o intrebare sotia mea a nascut copilul prematur adic copilu e de 7luni ea nu a lucrat dar eu lucrez la firma draxelmaer si noi nustim ce documente sa ducem casa primim indemnizatie va rog spunetimi ce documente trebue sa prezentam

  Răspundeți
 • 15 mar. 2015 02:19 #718 Grigore Popa

  #717 Marina Pinzari, puteti depune si la chisinau dupa locul de munca a sotului.

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 01:21 #719 Mariana (Stratu)Madan

  buna domnul Popa as vrea sa ma lamuriti si pe mine cu indemnizatia lunara ca nu prea inteleg ce calcule se fac acum,eu fiind in concediu de maternitate cu primul copil primesc indemnizatia lunara de 700lei,pe data de 31.10.2014 am nascut al doilea copil fiind inca in concediu de maternitate cu primul copil,in luna ianuarie am depus actele la CTAS pentru a primi indemnizatia la nastere si lunara,in luna februarie mia venit pe card 4300 lei din care reese ca 3400 sunt pentru a doua nasteresi 900 nu inteleg cum sau calculat pe care luni,iar lua aceasta mia mai venit 500 lei nu se presupune ca ar trebui sa fie aceasi indemnizatie ca la primul copil.multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 14:00 #720 Grigore Popa

  #719 Mariana (Stratu)Madan, Da, urmeaza fie la fel ca si prima indemnizatie. Poate ați avut careva venit între timp în ultimele 12 luni? Dar indemnizația de maternitate a fost aceeași sumă ca și pentru primul copil? solicitați la CTAS sa va dea copia deciziei de stabilire a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului(în aceasta decizie se indica modul de clacul, baza de calcul)

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 21:14 #721 Варя Чебанова

  Здравствуйте..У меня такой вопрос...Если работаю с 01.09.2015 года а декретный отпуск начнется с 1 мая 2015г....как я получу декретные, за 8 месяцев ? до этого не работала.

  Răspundeți
 • 16 mar. 2015 21:43 #723 diana

  buna ziua,,,am si eu o intrebare,,am fost angajata in decembrie 2013,,,,am nascut in ianuarie 2015,,,ce concediu maternal ar trebui sa primesc,,daca salariul a fost 700,,800,,1000,,, si ce indemnizatie lunara voi primi?multumesc

  Răspundeți
 • 17 mar. 2015 00:32 #729 Grigore Popa

  #727 Catalina Machidon, Întrebarea e de cînd și nu cît... Din momentul casatoriei sa bu lucrați nicăieri dacă suntetu însărcinată

  Răspundeți
 • 18 mar. 2015 00:21 #730 снежана волкунович

  скажите пожалуйста, если у женщины при родах умер ребёнок может ли она выйти раньше на роботу прежде чем у неё закончится срок больничного листа

  Răspundeți
 • 18 mar. 2015 13:55 #731 Grigore Popa

  Может, но в этом случаи ей придется вернуть в соц фонд часть денег полученых в качестве пособия по материнству

  Răspundeți
 • 18 mar. 2015 22:16 #732 Варвара Регуш

  Здраствуйте.можете сказать сколько я получу декретные?если у меня 8 рабочих месяцев,4 месяца получала 1860 а 4месяца -2180.

  Răspundeți
 • 19 mar. 2015 20:22 #735 Grigore Popa

  #734 Viorikaღ Petreaღ, Ve-ti primi concediu de maternitate deplin iar indemnizația de maternitate va reieși din venitul mediu obținut de dvs. în ultimile 12 luni (pînă cînd ve-ti implini 30 saptamini de sarcina) luînd în considerație perioada în care nu ați lucrat. Doriți să primiți indemnizația în baza venitului dvs. sau a soțului?

  Răspundeți
 • 21 mar. 2015 14:02 #736 Andrei Vilcu

  buna, ce acte e nevoie de prezentat la servici pentru a fi scutit de careva taxe la intretinerea unui copil minor in cazul in care mama nu lukreaza

  Răspundeți
 • 22 mar. 2015 12:33 #738 Анастасия Унгурян(Пыка)

  Добрый день!!! Помогите,пожалуйста,высчитать пособие по материнства за 126 дней и ежемесяч.пособие по уходу за ребёнком. Ситуация такая: до августа работала на одной фирме с окладом 2800 , а с октября на другой фирме , оклад 4000 , в январе 2015 был больничный, в дикрет выхожу в мае...спасибо...

  Răspundeți
 • 24 mar. 2015 21:09 #739 Степан и Наталья Тельпиз

  Добрый вечер!Имею ли я право получать пособие по уходу за ребенком в Молдове,если проживаю,работаю в городе Бендеры,ждем 3 ребенка,социальной страховки нет...

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 00:25 #740 Andrei Singer

  buna ziua spunetim va rog eu lucrez in doua locuri sotia este insarcinata in luna a4a si sa angajat la lucru acum o luna are salariu de 2800 lei cit o sa primeasca indemnizatii ? sau mai bine sa fac pe mine concediu de maternitate?

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 12:15 #741 Grigore Popa

  #739 Степан и Наталья Тельпиз, Да, имеете право при условии что предоставите справку доказывющию что вы не получаете пособие в приднестровие

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 16:12 #743 Ana Muntean

  Buna ziua. Va rog sa ma ajutati si pe mine. Am nascut primul copil pe 15 aprilie 2012, am fost angajata din noiembrie 2010 cu un salariu de 1100 lei si in februarie 2012 am iesit in concediu de maternitate si de atunci nu lucrez. Primesc doar indemnizatia de maternitate 400 lei lunar pina in aprilie 2015. In iunie 2015 urmeaza sa nasc al doilea copil. Spuneti-mi va rog daca pot beneficia de indemnizatia de maternitate (graviditate si nastere) ca sotie care se afla la intretinerea sotului asigurat pe numele sotului. Va multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 17:54 #744 Evgheni Dorofeev

  Еше раз здравствуйте. Ситуация такая 6 месяцев назад устроилась на работу с зарплатой вроде 2500 сегодня узнала что у меня зарплата 1650 в реальности. Работала 5 месяцев всего из которых мне оплатили только 3.5 выходит. Решили оформить декрктные на мужа . Я росписалась месяц назад и уволилась за день до свадьбы. Есть у меня какие то полномочия. Могу я все таки оформить на мужа или я буду получать как меньше чем незастрахованое лицо. Можете мне сошитать сколько мне выходит.

  Răspundeți
 • 25 mar. 2015 21:10 #747 Andrei Singer

  spunetimi va rog pe 5 luni de leafa cum se calculeaza care articol de sus

  Răspundeți
 • 26 mar. 2015 07:47 #748 Анастасия Унгурян(Пыка)

  #738 Анастасия Унгурян(Пыка), Добрый день!!! Помогите,пожалуйста,высчитать пособие по материнству за 126 дней и ежемесяч.пособие по уходу за ребёнком. Ситуация такая: до августа 2014 работала на одной фирме с окладом 2800 , а с октября на другой фирме , оклад 4000 , в январе 2015 был больничный, в дикрет выхожу в мае...спасибо...

  Răspundeți
 • 27 mar. 2015 13:20 #751 ANASTASIA CIRLAN

  buna ziua fiind in decret de maternitate am lucrat citeva ore pe zi la o alta intreprindere si acum ma inpun sa intorc indemnizatia copilului inapoi in legatura cu schimbarile legii din aprilie 2014 lucrul lam efectuat acasa pe baza unui contract de munca am avut dreptul la lucru si trebuie sa returnez banii inapoi ori nu

  Răspundeți
 • 28 mar. 2015 12:12 #753 masha manoliu (ceban)

  daca copil este nascut in italia poate beneficia de indemnizatie pentru copil?daca tata este cetatean Roman si mama cet.din rep.Moldova de ce acte este nevoie va multumesc

  Răspundeți
 • 30 mar. 2015 14:00 #755 Aliona Ichizli

  Bună ziua!sint angajată la o firmă,in timpul de fată mă aflu in concediu de maternitate,as vrea sa ma angajez in calitate de profesoara la scoala,adica trebuie sa ma concediez de la firma,mi s-a spus ca o sa mi se ia indemnizatia care o primesc pe copil,intrebarea este: o sa mi se ia indemnizatia kiar daca nu ma angajez pe un salariu intreg? vă multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 30 mar. 2015 22:40 #756 Grigore Popa

  Se va suspenda achitarea indemnizatiei(daca va referiti la cea lunara) in cazul in care va angajați la altă întreprindere. Adică, achitarea va fi reluata dupa ce ve-ti lua concediu de ingrijire a copilului la noua intreprindere, avînd posibilitatea reluarii activității de munca cu regim parțial(in orice caz va fi nevoie sa prezentati la CTAS actele ce confirma ca ati iesit in concediu de ingrijirre a copilului la noua intreprindere )

  Răspundeți
 • 31 mar. 2015 15:46 #757 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте! 2.03.2015 подала документы на декретные,какого числа и месяца должна получить начисление?

  Răspundeți
 • 31 mar. 2015 21:13 #758 Grigore Popa

  Во второй половине апреля....

  Răspundeți
 • 02 apr. 2015 15:44 #759 cristina uritu

  Buna ziua am o intrebare eu am nascut in anul 2012 si am primit indemnizatie pentru copil numai 1.6 luni cite 300 lei in fiecare luna si nu 3 ani. Cite 400 lei pot afla dece asa..... eu nu lucrez numai sotul lucreaza si el plateste la stat nalogul sau cum se spune si el nu o luat decret caci puta so faca acuma copilul are 2.4 luni e tirziu casa fact actele sa primest manii. Care nu eam primit

  Răspundeți
 • 03 apr. 2015 01:16 #760 Grigore Popa

  #759 cristina uritu, Da e tîrziu, el poate solicita indemnizatia pentru perioada de cînd își va lua concediu si pînă la împlinirea de copil a 3 ani. Indemnizatia in marime de 400 lei lunar s-a mărit începînd cu 01.01.2014

  Răspundeți
 • 04 apr. 2015 18:46 #761 #Анечка# ......

  Здравствуйте у меня такой вопрос.Если мой муж работал год могу ли я за него получить ежемесечное пособие на ребенка,и какие док. для этого надо? Спасибо

  Răspundeți
 • 04 apr. 2015 21:34 #762 Grigore Popa

  Ежемесечное пособие можете получить только лично( или вы или муж) но не как "за него"

  Răspundeți
 • 07 apr. 2015 15:34 #763 Diana Spătaru

  buna ziua! am o intrebare referitor la calcularea indemnizatiei lunare de ingrijire a copilului, stiu ca se calculeaza din 12 luni predecesoare nasterii copilului, dar luind in consideratie faptul ca 2 luni pina la nastere sint lunile din concediul de maternitate, atunci ele se iau in calcul, sau totusi de calculeaza din 30 saptamini pina la concediul de maternitate? multumesc!!

  Răspundeți
 • 08 apr. 2015 16:37 #766 Vasilii D

  Buna ziua Va rog frumos sa ma clarificati in nishte intrebari la care nu am inteles sau care nu am gasit raspunsuri 1)Bunica daca este la pensie poate iesi in concediu pentru ingrijirea copilului? 2)Daca da ... Cum se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilui? spre exemplu este angajata in cimpul muncii prin cumul , salariul ~ 4500 lei Pensia 1500 ... se ia in consideratie pensia ? daca va ieshi pensia va fi platita concomitent cu indemnizatia de crestere ? 3) exista o limita din care sunt calculate cele 30% din salariul mediu pentru ultimele 12 luni? spre exemplu salariul mediu depaseste suma de 20 000 lei ? Multumim Anticipat

  Răspundeți
 • 18 apr. 2015 18:12 #768 ☼ Галина ☼

  Здравствуйте. Я работаю официально чуть более 2х лет, мой супруг так же работает официально, но у него официальная зарплата выше моей. Вопрос: 1. Может ли пособие и ежемесячные выплаты получать муж, а не я? 2. Если это возможно, должен ли он выйти в отпуск если в отпуск по уходу за ребенком ухожу я?

  Răspundeți
 • 21 apr. 2015 18:10 #769 ELENA TILTU

  Buna ziua, intrebarea noastra e urmatoarea: copiii nascuti in strainatate, cetateni ai R. M., au dreptul la indemnizatie daca mama nu a fost incadrata in campul muncii inainte de concediul de maternitate, iar tatal este angajat al unei companii straine ce activeaza atat pe teritoriul R. Moldova cat si in strainate.? Va multumim anticipat pentru raspuns.

  Răspundeți
 • 22 apr. 2015 17:15 #772 Варвара Регуш

  Здравуйте ...я хотела узнать декретный отпуск входит в стаж работы для получения ежемесячного пособия?

  Răspundeți
 • 24 apr. 2015 21:55 #777 Grigore Popa

  #776 Аня Сакара, Вас не правильно проконсультировали.

  Răspundeți
 • 27 apr. 2015 12:08 #780 Аня Сакара

  #779 Grigore Popa, Григорий когда можно подойти к вам на личную консультацию и куда?

  Răspundeți
 • 29 apr. 2015 11:56 #782 Zinaida Seremet

  Buna ziua, spuneti-mi va rog, daca eu nu am folosit concediul de odihna pentru anul cind am iesit in concediul de maternitate, avind lucrati la aceasta organizatie 4 ani si nici nu am inteles daca mi-a fost achitata macar indemnizatia pentru concediul de odihna, se poate de folosit acest concediu de odihna la intoarcerea la serviciu dupa finisarea concediului pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, chiar daca am inceput sa lucrez inainte de finisarea concediului pentru ingrijirea copilului? Daca se poate, cit este valabila aceasta posibilitate, adica este o perioada limita sau pot si peste mai multi ani sa folosesc acest concediu de odihna?

  Răspundeți
 • 29 apr. 2015 21:38 #783 Aurel Toaca

  Salut , sunt in concediu de maternitate(carnetu de munca imi este la locul de lucru nu sunt eliberata) cu cel de al 2-lea copil pina pe 6 august 2015, si trebuie in iunie sa nasc pe al 3-lea, dar sunt in Canada . Daca puteti sa-mi explicati 1 ce acte imi trebuiesc si 2 ce termen am pentru a depune actele pentru a beneficia de cele 3 indemnizatii acordate de catre statul RM ? 3 Daca mama mea ar putea sa se ocupe de acte acolo in Moldova , ea are procura generala din numele meu? Multumesc mult

  Răspundeți
 • 02 mai. 2015 15:53 #785 CarolinaColea Cazacu(Pozeiciuc

  buna ziua spumeti-mi va rog daca sunt in concediu de maternitate pina la virsta copilului de 6 ani din cont propriu si sunt iar insarcinata pot beneficia de indemnizatii pr copil pina la virsta de 3 ani?

  Răspundeți
 • 03 mai. 2015 16:27 #786 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте!Родила в апреле,когда примерно мне надо подавать документы на получение ежемесячного пособия (нахожусь в декрете)

  Răspundeți
 • 04 mai. 2015 13:14 #789 CarolinaColea Cazacu(Pozeiciuc

  spuneti-mi va rog daca pe data de 01.02 2015 am scris cere in concediu de mater pina la virsta de 6 ani si acum sunt in luna 5 de sarcina si vreau sa ies din nou la serviciu dar sefa a spus ca nu are loc pt a ma incadra in cimpul muncii,cum sa procedez deoarece vreau sa primesc indemnizatia pe copil pina la virsta de 3 ani

  Răspundeți
 • 05 mai. 2015 11:56 #791 Dana Nichita

  Buna ziua d.Avocat.Va rog sa-mi spuneti daca intreprinderea in care lucrez are dreptul sa-mi prezinte un nou contract de munca pentru a fi semnat de mine, datat cu o luna in urma in care se indica salariul mult mai mic decit cel care-l aveam pina acum?Multumesc.Contractul anterior este pe perioada indeterminata.

  Răspundeți
 • 05 mai. 2015 23:20 #792 Grigore Popa

  #791 Dana Nichita, Asta e ilegal. Doar cu acordul dvs.

  Răspundeți
 • 06 mai. 2015 11:03 #793 IRINA xxx

  Здравствуйте!!!!!хотела спросить.мой стаж работы составляет 10 лет.но последние 1.5 года работала неофицеально.сейчас на 3 месяце беременности устроилась на работу,но в соц.фонд выплачивают маленькую сумму .Могу ли я получать пособие для ребенка за те года работы или лучше мне уволится и получать по мужу????

  Răspundeți
 • 06 mai. 2015 19:59 #794 t b

  Buna ziua, sint si eu intr-o situatie mai deosebita, imi mai ramasesera doar doua luni pina la concediul de maternitate, dar proiectul in care lucram s-a terminat. Intrebarea mea este daca ar putea lua sotul si indemnizatia pentru aceste 126 zile, si pentru educatie ? Daca nu, macar cel pentru educatie il poate lua sotul?

  Răspundeți
 • 06 mai. 2015 22:15 #796 Grigore Popa

  #793 IRINA xxx, Нет, не можете, лучше работайте дальше(иначе не получите пособие по беремености), по мужу не сможете получать

  Răspundeți
 • 07 mai. 2015 10:51 #798 IRINA xxx

  Подскажите пожалуйста,моя фирма, где я работаю выплачивает в соц.фонд 150лей из суммы 650лей....Мне поставили даже не минимальную з\п.могу ли я потребовать поставить мне минимальную 1650 лей? и сколько я буду получать ежемесячно пособие на ребенка ,когда выйду в декрет, если останется сумма 650лей?и первую какую сумму я получу на ребенка?

  Răspundeți
 • 07 mai. 2015 20:18 #799 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  buna seara am si eu o intrebare am esit in concediu de maternitate cu al 3 copil fiind in concediu inca cu primul copil si mi sa platit doar 6000de lei dar pentru primul si al doilea 16000lei mi sa calculat corect multumesc

  Răspundeți
 • 08 mai. 2015 14:07 #800 Екатерина Сорокина

  prietena mea invata in prezent la universitate la sectia cu frecventa la zi de ce tip de indemnizatie poate dispune

  Răspundeți
 • 08 mai. 2015 19:02 #801 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  as vrea sa adaug ca de la asistenta sociala mi sa spus ca sa schimbat o lege dar nu poate sa meo spuie este adevarat

  Răspundeți
 • 09 mai. 2015 10:30 #802 Grigore Popa

  #798 IRINA xxx, Минимальная зарплата с 01.05.2015 уже 1900 лей. Конечно можете потребовать. В любом случаи вы получите не меньше 7600 лей пособия по материнству и 570 лей ежемесечное пособие по уходу за ребенком

  Răspundeți
 • 10 mai. 2015 19:17 #808 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  multumesc mult pentru alutor

  Răspundeți
 • 12 mai. 2015 16:58 #809 Tatiana Bolun

  Buna ziua. Pe 14 martie 2013 am iesit in concediu de maternitate cu primul copil, iar in decembrie 2013 am primit pe card de la serviciu un premiu banesc care s-a oferit tuturor angajatilor (pentru activitatea reusita a anului 2013). In august 2015 ies in decret cu al doilea bebe (acum sunt in concediu pentru ingrijirea copilului). Premiul primit atunci se va socoti ca venit asigurat? In contabilitate la serviciu mi s-a explicat ca suma data e premiu pentru perioada 2013 in care eu am lucrat, doar ca transferul acestei sume s-a efectuat la sfirsitul anului. Spuneti-mi, va rog, cum trebuie sa procedez in cazul dat? E nevoie de scris vreo cerere la asistenta sociala cind depun actele? Daca da: ce trebuie sa specific in ea? Multumesc anticipat!

  Răspundeți
 • 12 mai. 2015 17:13 #810 Tatiana Bolun

  #809 Tatiana Bolun, Am vrut doar sa mai specific ca:luind in consideratie modificarile noi facute la mine reiese ca nu am realizat nici un venit la nici o unitate în toate 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani). Iar venitul venitul lunar asigurat realizat pina la primul decret e mai mare de 1900 lei. Exista vreo posibilitate sa cer sa mi se ia ca baza de calcul 12 luni calendaristice premergătoare primei sarcini?

  Răspundeți
 • 13 mai. 2015 23:05 #812 Vladimir Drumea

  spunetimi va rog , eu am cetatenie romana,si daca eu alocatia de stat de acolo pentru copil... indemnizatia pentru creshterea copilului de aici din moldova deja nu mai primesc?

  Răspundeți
 • 15 mai. 2015 20:27 #813 Anastasia Zavatin

  Buna ziua,eu am nascut al patrulea copil sotul ma lasat inca eram insarcinata,am ramas cu toti patru copii sigur acum ma socot mama singura,la noi la primarie au spus ca la mame singure nu se da nimic noi tot atit primim 400 lei lunar cum pot afla ce nou ne se cuvine? Mersi din timp

  Răspundeți
 • 18 mai. 2015 10:39 #816 IRINA xxx

  здравствуйте!!!!существует такой закон о том что фирма должна выплатить мне пособие по беременности когда я выйду в декрет в размере 50000 лей в Кишиневе?

  Răspundeți
 • 21 mai. 2015 18:52 #818 Оля ЛЯ-ля

  Единовременное пособие при рождении ребенка выдают сразу или надо ждать полтора месяца начисления? знакомая сказала что ей в соцфонде сказали что подаешь документы и на следующий день можно пойти получить в банке....

  Răspundeți
 • 23 mai. 2015 14:02 #819 Grigore Popa

  #818 Оля ЛЯ-ля, надо ждать примерно полтора месяца начисления

  Răspundeți
 • 24 mai. 2015 08:06 #820 Елена К

  Здраствуйте! Я гражданка Молдовы и Приднестровья,а в Тирасполе, Муш гражданин Молдовы прописан в Молдове.Я проработала 1 день и вышла в декрет по уходу за ребёнком.ничего не получала по зарплате сейчас ребёнку 2 года и я жду второго ребёнка считаюсь ли я находящейся на содержании у мужа и могу ли оформить дородовое пособие у него на работе если нет то что я могу получить у себя на работе если проработала 1 день и ничего не получала?

  Răspundeți
 • 26 mai. 2015 15:43 #822 Grigore Popa

  #821 Un Necunoscut, Puteti in cazul in care aveti 9 luni lucrate in ultimele 24 luni sau stagiu general de munca de 3 ani

  Răspundeți
 • 27 mai. 2015 14:51 #823 Елена К

  Здраствуйте ! Я на момент рождения первого ребенка училась, после учебы по распределению устроилась врачом в августе 2013 года , проработала 1 день и вышла в отпуск по уходу за ребенком до 3 х лет, по зар.плате ничего не получала . Могу ли я оформить пособие на мужа, если нет то что я получу в таком случае.

  Răspundeți
 • 27 mai. 2015 23:25 #824 Aniella Ţîcu-Guţanu

  Buna, as putea afla si eu daca pot beneficia de concediu de maternitate si cum mi se va calcula salariu, daca eu am lucrat in anul 2013 - luna februarie, martie, aprilie, apoi m-am concediat, am preluat in 2014 luna decembrie- iunie 2015 es in concediu, ultimile 7 luni salariul este de 5000 lei oficial.Care va fi suma lunara a copilului si daca o benificiez pentru 3 ani? Va multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 29 mai. 2015 11:16 #825 Anastasia Camnev

  buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca este posibil de iesit in concediu de materniatate nu la 30 de saptamini, dar la un termen mai mare, de exemplu 34 de saptamini; daca da, cine hotaraste aceasta? multumesc

  Răspundeți
 • 29 mai. 2015 17:11 #826 МоРоЗаН АлЕнУшКа

  Здраствуйте я сейчас Беременна третьем ребенком хотелось бы узнать на что мы можем расчитывать от государства я не работала живем на зарплату мужа которая составляет почти 5,000 лей жилья собственного нет платим за квартиру и коммунальные услуги и из зарплаты почти ничего не остается . что делать и как нам быть? ведь третий ребенок это тяжело если нет своей квартиры помогите советом! какие пособия сейчас в 2015 году для семей с 2 и более детей . спасибо!! Алена

  Răspundeți
 • 02 iun. 2015 18:54 #827 Irina Cernean

  Buna domnul Grigore,sunt in concediu de maternitate din data de03.06.2013, mam concediat pe data de28.11.2014, la moment sunt insarcinata in 30 saptamini,(28.05.2015) poate sotul meu sa primeasca concediul de maternitate,la intretinerea sotului,el este asigurat.multumesc

  Răspundeți
 • 03 iun. 2015 22:29 #828 Dima Budean

  buna seara.as vrea sa stiu ce acte sunt necesare parintilor si unde pot face rost de ele pentru a primi indemnizatia unica la nastere daca copilul sa nascut in alt stat.mi s-a spus ca trebuie sa ma adresez la fondul de asistenta sociala al statului strain in care ma aflu,dar aici nu-mi elibereaza nimeni asa certificate?cum procedez?

  Răspundeți
 • 03 iun. 2015 22:32 #829 Dima Budean

  buna seara.as vrea sa stiu de ce acte am nevoie din partea statului strain,unde a fost nascut copilul meu,pentru a primi indemnizatia unica la nastere in R.Moldova. (sunt cetatean al RM)

  Răspundeți
 • 03 iun. 2015 22:35 #830 Dima Budean

  buna seara.copilul eu a fost nascut peste hotare si acum dorim sa primim indemnizatie unica la nastere in R.Moldova.mi s-a spus ca am nevoie de careva acte din statul strain in care ma aflu pentru a confirma ca nu am primit aici niciun fel de indemnizatii.despre care acte merge vorba si unde le pot primi anume in Federatia Rusa?multumesc

  Răspundeți
 • 04 iun. 2015 17:52 #831 Lora Istrati

  Buna ziua. Am asa o intrebare. eu am dubla cetatenie (MD si RO) si primesc indemnizatie pt cresterea copilului in moldova si in acelasi timp doresc sa depun cerere pt a primi Alocatia (NU INDEMNIZATIE) din romania. In romania am prezentat certificat care confirma ca primesc in moldova doar indemnizatie cu remarca ca Md nu aloca nici un fel de alocatii aditionale. Mi'au explicat ca oricum am dreptul la alocatie, ca sunt 2 chestii total diferite. E posibil sa am probleme in Md din cauza asta? Ce riscuri?

  Răspundeți
 • 04 iun. 2015 17:57 #832 Lora Istrati

  Buna ziua. Am asa o intrebare. Primesc indemnizatie de crestere a copilului dar doresc sa depun acte pentru alocatie (NU INDEMNIZATIE) din romanie. In iasi am prezentat certificat de la cnas care confirma ca aici primesc indemnizatie cu remarca ca md nu alica alocatii. Mi'au explicat ca totul e ok si ca alocatia si indemnizatia sunt 2 chestii diferite si am dreptul la alocatie. Ma intereseaza daca pot avea probleme in md? Ce riscuri?

  Răspundeți
 • 05 iun. 2015 21:24 #833 marina vatamaniuc

  Buna puteti sami calculati indemnizatia unica si cea lunara daca salariul mediu este de 3200 lei (am deja 4 ani decind lucrez in aceasta firma)?

  Răspundeți
 • 10 iun. 2015 06:52 #834 Aliona Bujor

  buna ziua am si eu o intrebare daca am lucreate 9 luni pina la data de iesire in concediu de maternitate am dreptul la indemnizatie

  Răspundeți
 • 11 iun. 2015 13:36 #835 Tanya Petkovici

  Здравствуйте Григорий!у меня вопрос об ежемесячном пособии по воспитанию/уходу за ребенком.Мы с мужем Граждане Молдовы ребенок родился в Москве..для получения пособия требуют справку с Москвы "о неполучении пособия на ребенка".не понятно почему требуют эту справку если мы не имеем право получать там пособия ведь мы граждане другого гос-ва.муж все же старался получить эту справку ,но там такие справки иностранным гражданам не выдают.как нам быть?

  Răspundeți
 • 13 iun. 2015 12:42 #836 Shmelenko Tanya

  Скажите пожалуйста а если жена не работала а находилась на попечении мужа у нее есть мед. Полюс до какого возраста она должна получать пособие?

  Răspundeți
 • 22 iun. 2015 11:24 #837 Maria Zmuncila

  Buna ziua. Dacă mama e moldoveanca iar tatăl străin ce documente trebuie pentru a primi indemnizație ?

  Răspundeți
 • 22 iun. 2015 16:21 #840 Grigore Popa

  #835 Tanya Petkovici, придьявите в соц фонд официальный отказ от рос. Соц. Фонда

  Răspundeți
 • 23 iun. 2015 15:54 #842 ludmila luverdu

  Buna ziua.o intrebare catre D.Popa. as dori sa ies in concediul medical la 33 saptam.este posibil? Cum se va achita indemnizatia de maternitate daca ies la 33sapt. Multumesc.

  Răspundeți
 • 23 iun. 2015 20:58 #843 Grigore Popa

  #842 ludmila luverdu, Se va plati minus 3 săptămâni

  Răspundeți
 • 24 iun. 2015 12:28 #844 ludmila luverdu

  Sint in concediul anual si trebuie sa revin la serviciu in 20 august, in prima saptamina a lunii septembrie fac 30 sapt de sarcina si trebuie sa plec in concediul medical de sarcina,dar fiind pedagog norma didactica(salariu) se calculeaza pe parcursul lunii septembrie(din spusele administr),atunci cum se va calcula indemnizatiile?tin sa mentionez ca salariul pe anul de studiu anterior a fost de5200 lei.ori ar fi o optiune sa lucrez inca 3 saptămini pentru a benificia de norma didact.intreaga.

  Răspundeți
 • 25 iun. 2015 09:42 #845 Grigore Popa

  #844 ludmila luverdu, mărimea indemnizației de maternitate a dvs. Se calculează reiesind din venitul dvs. din ultimele 12 luni pina la implinirea a 30 săptămâni de sarcina(începînd cu prima saptamina din luna septembrie 2014.)

  Răspundeți
 • 29 iun. 2015 13:48 #846 inga rotaru

  Buna ziua! Intrebarea mea este.... copiii care sunt nascuti peste hotare primesc alocatie!

  Răspundeți
 • 29 iun. 2015 15:33 #847 Оксана Тучак

  Добрый день.Помогите рассчитать пособие по материнству и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.Я работаю уже 9 лет учителем.Моя "чистая "зарплата составляет 3470 леев.В декретный отпуск я должна буду выйти 10 сентября.Сейчас нахожусь в ежегодном отпуске.Как мне рассчитать пособие по материнству?Входят ли в расчет отпускные?Заранее Вам очень благодарна!Жду Вашей помощи.

  Răspundeți
 • 30 iun. 2015 23:36 #848 Grigore Popa

  #846 inga rotaru, Da, daca nu au primit-o peste hotare

  Răspundeți
 • 02 iul. 2015 21:43 #849 Diana Baidauz Calistru

  militarii pot sa-si reia activitatea cu pastrarea indemnizatiei????

  Răspundeți
 • 03 iul. 2015 23:02 #852 Sășîkă Pălăduță

  Buna ziua! Eu ies in concediu de maternitate pe 6 iulie, iar pe 23 iulie inplinesc 2 ani de cind lucrez. Am 30 de saptamini. În cat timp Casa de asigurari trebuie sa-mi achite dupa depunerea documentelor si cum trebuie sa achite - pina la nastere o parte si la nastere a doua parte? Astept rasp.

  Răspundeți
 • 06 iul. 2015 18:32 #854 olesea bleaharschi

  Buna ziua.spuneti-mi va rog,daca sunt in concediu de maternitate,dar m-am angajat pe 0,5 ca functionar public la alt lucru,mi se stopeaza indemnizatia lunara.

  Răspundeți
 • 07 iul. 2015 13:01 #855 Danissia Carp

  Buna Ziua Grigore, am ieșit în concediu de maternitate pe 1 iulie 2011, am nascut pe 3 august 2011. Astazi, pe data de 8 iulie 2015 am primit un apel de la casa teritorială, ca să prezint tot pachetul de documente din nou. Întrebarea e dacă au dreptul după 4 ai să ceară pachetul de documente? nu este un termen de prescripție?

  Răspundeți
 • 07 iul. 2015 22:10 #856 Grigore Popa

  #854 olesea bleaharschi, Da, vi se suspendă achitarea indemnizației pina nu ve-ți ieși în concediu de ingrijire a copilului și la noul loc de munca. Va trebui să depuneți acte confirmatoare la CTAS, după care ve-ți putea reveni cu regim de munca redus

  Răspundeți
 • 09 iul. 2015 12:48 #857 Ionella Braniste

  Buna ziua!Doresc sa va adresezi si eu intrebare.Sunt in a 7luna de sarcina..din anul 2010 nu dispun de un loc de munca,acum la alegerile locale am participat in calitate de operator,sotul mergind la Cnas pentru primirea concediului de maternitate(el lucreaza oficial)i s-a comunicat ca nu poate benificia de aceste indemnizatii deoarece sotia(adica eu)am obtinut un venit in acea zi..in caltate de operator.Chiar nu putem dispune de indemnizatii ?este corect sa fim lipsiti de ele din motiv ca am avut acest venit?ajutati-ma va rog!!!!

  Răspundeți
 • 09 iul. 2015 19:00 #858 Milena Smirnova

  Добрый вечер!- напишите пожалуйста ответ, если я родила в ЕС ,то могу я получить декретные в Молдове если я( не застрахованное лицо) в Молдове...и какие документы для этого нужны

  Răspundeți
 • 10 iul. 2015 14:04 #861 parascovia Oscepcova

  Am si eu o intrebare. În 2011am iesit in concediu de maternitate, intre timp fabrica a intrat in somaj tehnic. Eu trebuia sa ies la munca pe 25 ianuarie 2015.intre timp am ramas insarcinata si pe 27 aprilie 2015 am esit in alt concediu de maternitate. Mie de la lucru foaia de boala mi-au indeplinit-o. Voi primi eu concediu de maternitate?

  Răspundeți
 • 12 iul. 2015 00:42 #864 Анастасия Унгурян(Пыка)

  Говорили что с 1 июля будут выплачивать за второго ребенка 5500 лей , правда ли это ?

  Răspundeți
 • 15 iul. 2015 13:09 #865 Gherman Anishoara

  Buna ziua, am si eu o intrebare de ce nu se calculeaza indemnizatia la al 2 copil ca la primul adica nu sa iau in calcul primile si al 13 salariu care se ofera la sfirsit ?de ce se calculeaza numai salariu brut?

  Răspundeți
 • 15 iul. 2015 23:02 #866 Grigore Popa

  #858 Milena Smirnova, Какие именно декретные вы имеете в виду? В любом случаи нет, если вы получаете декретные заграницей

  Răspundeți
 • 15 iul. 2015 23:04 #867 Grigore Popa

  #864 Анастасия Унгурян(Пыка), нет, не правда

  Răspundeți
 • 15 iul. 2015 23:09 #868 Grigore Popa

  #861 parascovia Oscepcova, Nu ve-ti primi daca in perioada 25 ianuarie 2015 - 27 aprilie nu ați lucrat

  Răspundeți
 • 17 iul. 2015 12:08 #870 ELENA ANTOFICA

  “Tatăl poate beneficia de concediu pentru îngrijirea copilului, continuând să lucreze cu program redus, dacă mama nici nu lucrează, nici nu învață?”

  Răspundeți
 • 21 iul. 2015 16:07 #871 ♥Оленька Наумова ♥

  Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос, у меня в первых числах августа 30 недель беременности, я узнала что беременна только когда было уже полтора месяца беременности то есть в марте и проработала до конца апреля как полагаться две недели. С нынешним мужем расписались только в июне. Но паспорт пока не меняла ещё на другую фамилию. Муж прописан в Кишинёве и работает тут, а я в Тирасполе прописана но тут работала и рожать тут буду, есть первый ребёнок но он пока на моей фамилии. Хотела спросить я декретные на мужа буду оформлять, я смогу так оформить так как работала до конца марта? Заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 25 iul. 2015 16:13 #876 ♥Оленька Наумова ♥

  #875 Grigore Popa, Спасибо, огромное.

  Răspundeți
 • 27 iul. 2015 11:21 #877 Tatiana Bolun

  Buna ziua. Imi spuneti, va rog, ce documente trebuie prezentate la CNAS pentru al doilea decret (de la serviciu sunt in concediu de ingrijire al copilului cu primul bebe, are 2,3 ani) si acum am intrat in 30 de saptamini cu al doilea copil. Am de-acum la mina foaia de concediul medical. Multumesc anticipat!

  Răspundeți
 • 27 iul. 2015 15:31 #878 Ludmila Matragun

  " Femeia care primeşte indemnizaţie are dreptul să lucreze, dar în regim redus de timp (mai puţin de 40 de ore pe săptămână) sau la domiciliu." Spuneti-mi va rog ce reprezinta "la domiciliu" din punct de vedere legal? Cite ore sa calculeaza, ce % din salariu se ofera, in cartea de munca se indica "la domiciliu"?, s.a. nuante. Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 27 iul. 2015 18:20 #879 Радионова Оксана

  Если до декрета мамочка не работала,после родов выплачивают пособие до 1,5 лет,а если устроиться на работу на пол ставки,пособие продолжают выплачивать,или надо переоформить документы на это пособие,чтоб платили до 3-х лет?

  Răspundeți
 • 28 iul. 2015 23:17 #882 Grigore Popa

  #878 Ludmila Matragun, lucrul la domiciliu trebuie la fel sa fie redus pentru a neneficia de indemnizatia de ingrijire a copilului. Nu se indica in carnetul de munca, se emite un ordin a angajatorului in baza unui acord aditional la contractul de munca. Munca la domiciliu se achita pentru munca efectiv prestată sau orele lucrate

  Răspundeți
 • 29 iul. 2015 00:05 #885 marina lisnic

  #884 Grigore Popa, da eram casatorita .domnule Grigore....dar nu pot face indemnizatia la 31 saptamini ca sa intru in luna august....eu am lucrat in noembrie...

  Răspundeți
 • 29 iul. 2015 00:38 #886 Grigore Popa

  #885 marina lisnic, nu puteți. O alta varianta ar fi sa va angajati undeva la lucru dac nu ați impliniti 30 saptamini

  Răspundeți
 • 29 iul. 2015 21:00 #887 marina lisnic

  #884 Grigore Popa, domnu Grigore spuneti va rog dar certificatul de concediu medical nu se poate face pe numele sotului?

  Răspundeți
 • 04 aug. 2015 12:03 #889 angela barbacari

  buna ziua eu cu asa intrebare eu am esit in decret de maternitate dar nustiu unde sa ma adresez si la cine sa stiu ce dokumente trebue??

  Răspundeți
 • 04 aug. 2015 17:29 #890 Elena Paduraru-Marcu

  spuneti-mi va rog in cazul cind ma aflu in concediu anual dar totodata trebuie sa ies in concediu de maternitate insa concediul anual nu sa finisat.Cum trebuie sa procedez?

  Răspundeți
 • 05 aug. 2015 22:59 #892 Grigore Popa

  #890 Elena Paduraru-Marcu, În cazul în care incapacitatea de muncă ( concediului de maternitate) a survenit în timpul concediului de odihnă anual (de bază sau suplimentar) indemnizaţia se stabileşte în baze generale, iar acesta(concediul de odihna) se prelungeşte, cu durata incapacităţii de muncă ce a avut loc în timpul concediului(de odihna). Nu aveti nimic de pierdut.

  Răspundeți
 • 06 aug. 2015 18:10 #893 Lucia Bejenaru

  Buna ziua! am o intrebare eu lucrez din 2012 pe 0,5 cota de salariu de baza si 1,0 cota de salariu prin cumul intern tot la aceelasi serviciu adica sunt pe 1,5 salariu, acum pe 20 august es in concediul de maternitate si stiu ca dupa concediul de ingrijire a copilului ma intorc la serviciul numai la functia de baza,dar daca in cazul acesta se reduce personalul functia mea poate sa nimeri sub reducere,sau nu au dreptul sa ma reduca pina nu revin din concediul de ingrijire a copilului,sau chiar nu au dreptul sa o reduca pina copilul implineste virsta de 6 ani.Ajutatima va rog

  Răspundeți
 • 06 aug. 2015 20:51 #894 Alexandr Gurcenco

  buna ziua, domnu grigorii. Ajutati-ma cu asa o intrebare - sotia nu a lucrat nicaeri cit a fost gravida acum a nascut copilul de 6 luni la 28 mai 2015. Eu lucrez la pompieri pe 28 08 2015 implinesc 3 ani de staj pot sa iau eu de la mine de la lucru indemnizatia sau nu?

  Răspundeți
 • 07 aug. 2015 12:21 #895 Ana Psenicinii

  buna ziua vreau sa primesc indemnizatii de la Romania si imi trebuie un certificat ca mam dezis de aloctiile din md. Daca ma dezis copilul meu va afea toate drepturile la medicina, grdinita,etc?

  Răspundeți
 • 07 aug. 2015 15:58 #896 Nina Pirau

  Buna ziua. Sunt angajata oficial, primul copil are 2 ani si sunt insarcinata in 29 saptamini. Urmiaza sa prezint documentele pentru indemnizatia de maternitate, am citit ca se repeta aceeas procedura ca si la primul. Schimbari nu s-au facut in lista de documente? Ma refer la forma REV-5. Indemnizatia pentru primul copil inceteaza in ce moment, cind o primesc pe cea de maternitate pentru al doilea sau dupa nastere? Multumesc.

  Răspundeți
 • 08 aug. 2015 01:46 #897 m u

  Buna seara. As dori sa va intreb in cazul in care concediul de maternitate mi s-a stabilit de pe data de 20 iulie (care il primesc dupa sot) iar de la serviciu sotului ni s-a eliberat certificat precum ca intradevar este angajat abia pe data de 28 iulie si pe care l-am prezentat la policlinica pentru a ni se putea elibera certificat ca intradevar sunt insarcinata in 30 de saptamini, iar la policlinica refuza sa elibereze certificatul medical pe motiv ca prea tirziu am adus certificatul de la serviciu care confirma ca sotul este angajatul companiei date. Exista careva termene de prescriptie in cazul dat? si in genere careva termene pentru primirea concediului de maternitate prenatal??? Cum as putea sa procedez? Va multumesc

  Răspundeți
 • 08 aug. 2015 01:46 #898 m u

  Buna seara. As dori sa va intreb, in cazul in care concediul de maternitate mi s-a stabilit de pe data de 20 iulie (care il primesc dupa sot), iar de la serviciu sotului ni s-a eliberat certificat precum ca intradevar este angajat abia pe data de 28 iulie si pe care l-am prezentat la policlinica pentru a ni se putea elibera certificat ca intradevar sunt insarcinata in 30 de saptamini, iar la policlinica refuza sa elibereze certificatul medical pe motiv ca prea tirziu am adus certificatul de la serviciu care confirma ca sotul este angajatul companiei date. Exista careva termene de prescriptie in cazul dat? si in genere careva termene pentru primirea concediului de maternitate prenatal??? Cum as putea sa procedez? Va multumesc

  Răspundeți
 • 10 aug. 2015 18:32 #899 Irina Bucatca

  Buna ziua. Curind trebuie sa nasc al doilea copil .Am fost la CNAS sa intreb privitor la indemnizatie de 126 de zile.Consultantul de acolo mi-a dat un raspuns negativ,deoarece mi sa mentionat ca eu am fost in concediu pentru ingrijirea copilului si de le 3 pina la 6 ani. Dupa cum mi sa explicat trebuia sa ma concediez de la actualul post de munca cel putin inainte de a fi insarcinata macar ca sa primeasca aceasta suma sotul. Cum sa procedez in situatia mea? Astept raspuns. Multumesc mult.

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 16:17 #900 Niky Niky

  Buna! Sotia este insarcinata si nu a lucrat, de aceea as vrea eu sa i-au indemnizatia la nastere in locul ei dar in momentul in care va trebui sa iasa in decret sotia eu nu voi avea decat 8 luni lucrate. Intrebarea mea este urmatoarea: as putea sa iau indemnizatia eu daca nu am acele 9 luni lucrate in care sotia se afla la intretinerea mea sau nu? Multumesc! Daca nu, ce indemnizatie din cele 3 as putea lua?

  Răspundeți
 • 11 aug. 2015 22:45 #908 Grigore Popa

  Dvs. trebuie sa aveti stagiu general de cotizare minimum 3 ani sau 9 luni in ultimile 24 luni pentru a primi in baza venitului dvs. indemnizatia de maternitate. In caz contrar va ramine doar indemnizatia unica la nastere si cea de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani

  Răspundeți
 • 16 aug. 2015 14:21 #909 Lena Garaz

  Buna ziua! la 10.08.2015 am iesit in concediu de maternitate, la locul actual de munca sunt angajata din 29.10.2014, la locul precedent am fost angajata pina la 29.09.2014. Cum va fi calculata indemnizatia lunara si cea de concediu de maternitate luind in consideratie faptul ca 1 luna intre cele 2 angajari nu am lukrat??? Va multumesc anticipat!

  Răspundeți
 • 18 aug. 2015 22:24 #910 Grigore Popa

  Se va calcula cu venit mediu de 1900 lei

  Răspundeți
 • 19 aug. 2015 11:42 #911 Tatiana Cerveni

  Здравствуйте! 1) Скажите, пожалуйста, когда можно обращаться за получением Пособия по материнству (беременности и родам)? После рождения ребёнка или уже сейчас, ещё до рождения ребёнка? 2) У меня прописка в райцентре. Но проживаю и рожать собираюсь в столице. В какую именно Кассу соцстраха мне нужно обращаться за пособиями? По месту проживания или по месту прописки? Спасибо заранее за ответы.

  Răspundeți
 • 21 aug. 2015 20:09 #913 Кристинка Кумпэта

  Здравствуйте.У меня такой вопрос: я устроилась на работу 1 июня 2015, всокре я узнала что забеременела,получается что в декрет я выйду в декабре. У меня будет стаж 7 месяцев. Я получу свои декретные и в последствии деньги в течение 3 лет?

  Răspundeți
 • 25 aug. 2015 13:49 #915 Antonina A.

  здравствуйте. я получаю пособие по воспитанию ребенка до 3-х лет. на основном месте работы нахожусь в декретном отпуске. на другом предприятии мне предложили подработку, будет составлен индивидуальный контракт это на время (1 месяц). скажите, пожалуйста, не повлияет ли эта подработка на получение детского пособия? буду ли я получать его и далее в полном объеме. спасибо за ответ.

  Răspundeți
 • 25 aug. 2015 23:42 #916 Grigore Popa

  #915 Antonina A., Да, повлияет, вам приостоновят выплату пособия

  Răspundeți
 • 04 sep. 2015 12:30 #919 Anastasia Dior

  Добрый день!!! в голове полный хаос от прочитанного ,подскажите пожалуйста!!! существует 3 вида выплат : - пособие по материнству - единовременное пособие - ежемесячное вопрос таков : на каждый вид выплат нужно подавать разный пакет документов , и в разные сроки ??? еще вопрос : работает муж, более 3 лёт стаж, на него будеm все оформлять( единовременное пособие, ежемесячное) a пособие по материнству нам тоже положено (в CNAS мне об этом виде выплат вообще ничего не сказали )?????

  Răspundeți
 • 08 sep. 2015 22:22 #920 Alex

  D-nul Grigore. Am o intrebare. Sotia angajatului se află în întreţinerea soţului. Ea nu a lucrat mai mult de un an. Sotul trebuie sa ia concediul de maternitate? Daca el doreste sa lucreze in continuare. Daca da, pe cit timp?

  Răspundeți
 • 14 sep. 2015 16:29 #923 Maria Vataman

  D-nul Grigore.Am o intrebare sotul este angajat oficial si are 5 luni mie poate sami acorde concediul de matrnitate ? si unde mas putia adresa?

  Răspundeți
 • 14 sep. 2015 16:29 #924 Иван Спинатьев

  Добрый день. Жена не работает с 15 мая 2015 года. Беременность наступила в июле 2015. С какого числа должна начаться беременность и декрет(насколько я понимаю через 30 недель), что бы муж мог оформить на себя материнское пособие(около 4 зарплат), а жена считалась на обеспечении мужа. Интересуют точно две даты(наступление беремености и выход в декрет), заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 14 sep. 2015 22:00 #925 Grigore Popa

  #923 Maria Vataman, Ca sa va acorde concediu d ematernitate si indemnizatia in calitate de sotie ce se afla la intretinerea sotului, ultimul trebuie sa aiba un stagiu de cotizare minimum 9 luni lucrate in ultimele 24 luni sau 3 ani de stagiu general de munca.

  Răspundeți
 • 15 sep. 2015 10:04 #927 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте!Скажите пожалуйста,я получила сейчас ежемесячное пособия на ребенка,на выписки было на писано что получила я за пол июня на целый июль и август,родила ребенка я 14 апреля.Не должна ли я была получить пособия за пол апреля,целые май,июнь,июль,август!(нахожусь в официальном декрете)

  Răspundeți
 • 16 sep. 2015 22:29 #928 Grigore Popa

  #927 Оля ЛЯ-ля, вам насчитывают пособие по истичению126 дней декретного отпуска

  Răspundeți
 • 17 sep. 2015 18:15 #929 Kristina Balan

  Buna ziua..am si eu citeva neclaritati.. indemnizatia de maternitate se calculeaza din salariul inainte de extragerea impozitului pe venit sau dupa? Si zilele de buletin de boala se socot la acitarea indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei unice sau nu??

  Răspundeți
 • 18 sep. 2015 08:32 #930 Doinița D

  Buna ziua ... d-nul Grigore sunt studenta in anul I la facultate, nu am lucrat nicaeri legal fiind preocupata mai mult de orele de la colegiu (frecventa zi), sotul nu lucreaza nicaeri (uneori pleaca peste hotare), este prima sarcina ....vreau si eu sa stiu daca primesc indemnizatie sau am careva facilitati, ce acte si unde trebuie sa le prezint pentru a le obtine...?

  Răspundeți
 • 18 sep. 2015 13:37 #931 ALEXEI CHITOROAGA

  ДОБРЫЙ ДЕНЬ, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА если жена была сокращена в период отпуска по беременности, возможно чтобы она получала пособие по материнству с заработной платы застрахованного мужа по его месту работы. В каком нормативном документе или законе это записано. Спасибо...

  Răspundeți
 • 18 sep. 2015 15:47 #932 Taniusha ***

  Buna ziua! Spune-ti va rog in decurs de cit timp se transfera indemnizatia de maternitate dupa depunerea documentelor la CNAS? Pina pe ce data trebuie de depus actele pentru a primi indemnizatia cit m-ai curind? Va multumesc )

  Răspundeți
 • 20 sep. 2015 15:07 #933 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR

  Buna ziua,ma numesc Anna,sunt angajata oficial de 12 luni cu un salariu de 1200 lei,iar sotul are un salariu de 6000 lei.Sunt insarcinata in 6 luni ---- pot primi indemnizatia de maternitate ( graviditate si nastere) de la sot?

  Răspundeți
 • 21 sep. 2015 10:29 #934 Serik Balan

  Daca copilul este nascut in federatia Rusa, se poate de primit indemnizatie in cazul in care vom face adeverinta de nastere a Republicii Moldava?

  Răspundeți
 • 22 sep. 2015 18:39 #936 Grigore Popa

  #930 Doinița D, ve-ti primi doar indemnizatia unica la nastere (3100 lei) si indemnizatia lunara de ingrijire a copilului pina la virsta de 1,5 ani in suma de 400 lei lunar.

  Răspundeți
 • 25 sep. 2015 14:27 #941 Eduard Lesan

  buna ziua .am si eu o intrebare,spuneti-mi va rog frumos, am iesit in concediul de ingrijire al copilului si am scris cererea pina cind copilul a implinit 1,6 luni ,acum am iesit la lucru cu ziua de munca redusa si am mai scris o cerere de prelungire a concediului de ingrijire pina copilul va imlini 3 ani.Acum mie mi se refuza de a mi plati indemnizatia pe copil pe motiv ca nu am scris cererea deodata pe trei ani.si mi s-a spus de la Casa de asigurari ca doua cerrei odata nu se accepta ,cererea de reangajare la munca cu ziua redusa, si cererea de prelungire a concediului de ingrijire ,sper ca m-ati inteles. spuneti-mi am dreptul si la concediu si la munca redusa. Va multumesc mult

  Răspundeți
 • 29 sep. 2015 09:32 #943 Oxana Satirovici

  Добрый день. Я в отпуске по уходу за ребенком уже 1 год и 9 месяцев. Предлагают работу. Работу не том месте откуда вышла в декрет. Что бы я могла сделать чтобы не потерять пособие? Предприятием из которого вышла в декретный отпуск не дорожу. Есть ли возможность работать по совместительству или надо менять основное место работы? Спасибо.

  Răspundeți
 • 30 sep. 2015 16:20 #944 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR

  Buna ziua,ma numesc Anna,sunt angajata oficial de 12 luni cu un salariu de 1200 lei,iar sotul are un salariu de 6000 lei.Sunt insarcinata in 6 luni ---- pot primi indemnizatia de maternitate ( graviditate si nastere) de la sot?....dar indemnizatia lunara timp de 3 ani? care sunt conditiile?

  Răspundeți
 • 08 oct. 2015 18:11 #947 Grigore Popa

  #946 Наталья Ч., Нет, просто ваш отпуск прирвется и продолжеться после окончания отпуска по беремености и родам.

  Răspundeți
 • 11 oct. 2015 22:58 #948 ludmila luverdu

  Buna seara. Intrebarea mea este urmatoarea am depus cererea in 25 august pentru indemnizatia de nastere(126 zile) si nici pina acum nu an primit_o,de ce dureaza atit? Ma pot undeva afla ,pentru ca cei de la cnas au spus sa mai astept.Regulamentul ce spune?

  Răspundeți
 • 12 oct. 2015 13:35 #951 Grigore Popa

  #950 ludmila luverdu, Cel mai probabil in octombrie

  Răspundeți
 • 13 oct. 2015 11:33 #952 Alina Danu

  Buna ziua. Am asa o situatie, pina in mai 2015 am stat in concediu pentru ingrijirea copilului pina la 6 ani (copilul a fost operat ) dupa care m-am angajat la serviciu. Acum sint insarcinata si mai am 2 luni pina la iesirea in concediu de maternitate, o sa am 8 luni lucrate.Vreau sa stiu daca in concediul pina la 6 ani ne-am aflat la intretinerea sotului, si putem beneficia macar de ceva din partea lui. Si mai e un moment, ca as putea fi concediata cu 2 luni inainte de a iesi in concediu de maternitate, cum procedez in asa caz?

  Răspundeți
 • 13 oct. 2015 19:55 #953 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR

  Buna ziua,ma numesc Anna,sunt angajata oficial de 12 luni cu un salariu de 1200 lei,iar sotul are un salariu de 6000 lei.Sunt insarcinata in 6 luni ---- pot primi indemnizatia de maternitate ( graviditate si nastere) de la sot?....dar indemnizatia lunara timp de 3 ani? care sunt conditiile?

  Răspundeți
 • 13 oct. 2015 22:06 #954 Grigore Popa

  #953 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR, Dvs. nu va considerati ca fiind sotie la intretinerea sotului. Puteti beneficia la alegere, doar de indemnizatia lunara de ingrijire a copilului pina la 3 ani

  Răspundeți
 • 16 oct. 2015 21:35 #955 IURCA , ANNA DOVICENCO(CEBOTAR

  #954 Grigore Popa, multumesc mult

  Răspundeți
 • 17 oct. 2015 21:02 #956 Utilizator GM

  Buna. Sotia mea urmeaza sa iasa in concediu de maternitate la sf lunii noiembrie.Este angajata in cimpul muncii oficial din 2010. Am 2 intrebari : 1.La locul de munca ,unele persoane care au iesit in concediu de maternitate afirma ca angajatorul i-a obligat sa semneze un act precum ca pe perioada concediului se elibereaza temporar ? poate fi asa ceva ? cit de legal este ? ce putem face in cazul in care si ea va fi obligata sa semneze asa act. 2. Cum se calculeaza acele 4 salarii care se ofera ? Multumesc

  Răspundeți
 • 18 oct. 2015 14:52 #957 Curchi Veronica

  Buna ziua, ajutati-ma va rog. Sunt in perioada concediului de maternitate, dar am avut nastre complicata si stiu ca sunt in drept sa solicit prelungirea concediului cu 14 zile. Angajatorul insa imi zice ca eu deja trebuie sa scriu cerere pentru concediu pentru ingrijirea copilului din ziu in care am nascut. Sunt confuza, doar buletinul de maternitate nu s-a incheiat si eu inca doresc sa-l prelungesc. Care este procedura corecta pentru a beneficia atit de concediu de maternitate deplin si apoi de cel pentru ingrijirea copilului? Ce acte trebuie prezentate la cnas pentru a primi acela 14 zile adaugatoare? Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 24 iul. 2014 10:24 #319 Aurica Ungureanu

  Buna ziua.as doti sa aflu daca eu si sotul nu sinte mangajati legal dar avem deschisa gospodarie taraneasca deschisa legal.Achitam fondul social,sintem in asteptarea celui deal 3 copil.Ce indemnizatie o sa primesc,ca angajat sau nu,si inca o intrebare daca se poate trece pe numele sotului indemnizatiea.

  Răspundeți
 • 25 iul. 2014 16:54 #320 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  buna am si eu o intrebare es din concesiu de maternitate si sunt insarcinata cu al 2 copil pina a esi in concediul iar mai am 2 luni daca acastea 2 luni mi le iau ca concediul din cont propriu cum ni se va plati multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 30 iul. 2014 18:24 #321 Lora Bivol (Gribincea)

  buna ziua..am asa o intrebare ..daca mama nu a lucrat si a nascut in alta tara..de ce indemnizatie poate beneficia???????copilul inca nu a implinit 1 an si este aici in tara?????? mersy mult

  Răspundeți
 • 31 iul. 2014 14:19 #322 Natalia Cutchi

  buna ziua! intrebarea mea suna in felul urmator: cazul in care compania (in care activez) urmeaza a fi dizolvata si aceasta procedura va incepe in perioada concediului meu de maternitate (a celor 126 zile). care va fi valoarea indemnizatiei lunare si ce durata va avea concediul de ingrijire a copilului? va multumesc anticipat pentru atentia acordata problemei mele.

  Răspundeți
 • 03 aug. 2014 13:57 #323 oxana paşa(tcaci)

  indemnizatia lunara pentru copil o primesti din ziua cind sa nascut copilul sau din ziua cind sa terminat concediu de maternitate si intre in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani

  Răspundeți
 • 04 aug. 2014 17:28 #324 Udicec Udi

  Buna ziua , Domnul G. Popa,eu sint persoana asigurata, am mai mult de12 luni lucrate la ultimul lok de munca,daca eu nu sint casatorita, pot beneficia si de un ajutor material lunar ca mama singura? cum are loc procedura cind si cum se poate de depus cerere pentru asta? si ce conditii mai este nevoie sa le ndeplnesc?

  Răspundeți
 • 08 aug. 2014 19:50 #327 Grigore Popa

  #322 Natalia Cutchi, Ve-ti primi indemnizatia pentru perioada pina la implinirea virstei de 3 ( de copil) cu conditia ca ve-ti fi concediata dupa inceperea concediului de ingrijire a copilului. In caz contrar doar pe perioada de 1,5 ani (400 lei lunar)

  Răspundeți
 • 10 aug. 2014 10:36 #333 Laima Motroi

  Buna ziua.Spuneti va rog.daca am nascut copilul in strainatate si de la nastetea lui a trecut 15 luni ,mai am dreptul la indemnizari sau e prea tirziu?

  Răspundeți
 • 10 aug. 2014 10:50 #334 Laima Motroi

  Spuneti va rog:daca locuind in strainatate .cu cetatenie md.am nascut copilul (respectiv cetatean md)in strainatate,pot primi indemnizari daca depun cerera cind copilul a facut deja 15 luni?Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 10 aug. 2014 16:35 #335 Antonina 1

  Здравствуйте. Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, жду второго ребенка, на работу не выходила. Страховой стаж 10 лет. Подскажите, пожалуйста, пособие на второго ребенка будет аналогично пособию на первого ребенка, а размер декретных не снизится или будет исчисляться только по голому окладу? Спасибо.

  Răspundeți
 • 13 aug. 2014 16:05 #336 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  buna ziua daca imi iau concediu din cont propriu pe 3 ani si in perioada asta ramin insarcinata o sami plateasca concediul de maternitate multumesc

  Răspundeți
 • 13 aug. 2014 17:11 #337 Ella Ella

  buna ziua,sunt persoana neasigurata ,am nascut pe 26 mai 2014 dar indemnizatia mi sa spus ka dupa 15 august pot sa o iau de la banca,de ce nu mi se plateste si pe luna iunie si iulie dar se incepe calculul la 1.5 din august?

  Răspundeți
 • 14 aug. 2014 14:32 #338 Tesoro Mio

  Buna ziua! In cazul in care adeverinta de nastere ( de la maternitate ) nu o avem, a fost ridicata de OSC, este o problema la eliberarea indemnizatiei unice? merci anticipat

  Răspundeți
 • 14 aug. 2014 15:32 #339 Tatiana Gavriliuc-Stratan

  Ce se intimpla in cazul in care persoana ramine insarcinata cu al 2lea copil, fiind in concediul de ingrijire cu primul copil mai mare de 3 ani?

  Răspundeți
 • 14 aug. 2014 16:38 #340 Inna Verlan

  а я хочу поблагодарить д-ну Булигу, моя з/п составляла 1400 лей в месяц, но за три месяца до декрета я уволилась и мне не положен декретный, даже с перерасчетом, и то что муж работает и застрахован без перерыва уже лет 8, это увы не важно. Причем своим полюсом я пользуюсь только во время декретного, а муж то вообще не понятно за что платит эти года страховку! а пеленками нас д-на Булига не запугаешь!

  Răspundeți
 • 14 aug. 2014 17:33 #341 Diana Golban

  Buna ziua. Am si eu o intrebare. Primesc indemnizatii lunare de 400 de lei. In luna iulie m-am angajat, voi continua sa primesc indemnizatii iar salariul va fi impozitat la fel ca la alti angajati?

  Răspundeți
 • 15 aug. 2014 21:32 #342 Tatiana Susanu Zanfirova

  Buna. Sunt insarcinata si as vrea sa aflu daca pot beneficia de alocatia de maternitate care constituie 126-140 zile prin intermediul sotului. Eu nu am fost angajata niciodata. Sotul are salariul oficial 5000 lei. Ce suma va putea primi daca am citit in articolul de mai sus ca maxim suma primita poate fi de cca 21000 lei? Si daca se calculeaza 140 zile in caz de nastere prin cezariana.

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:45 #345 Grigore Popa

  #338 Tesoro Mio, Da, fara ea nu vi se va elibera indemnizatia

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:46 #346 Grigore Popa

  #338 Tesoro Mio, De fapt OSC urmeaza sa va elibereze certificat si adeverinta de nastere

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:47 #347 Grigore Popa

  #337 Ella Ella, Vi se va achita pentru toate aceste luni incepind cu 15 august(cel mai probabil)

  Răspundeți
 • 19 aug. 2014 00:49 #350 Grigore Popa

  #335 Antonina 1, Будут аналогично пособию на первого ребенка

  Răspundeți
 • 26 aug. 2014 15:57 #353 lara terzi

  Здравстуйте,скажите пожалуйста на что я могу расчитывать по материнскому пособию если первые пол года я проработала на 2-ух работах : на основной работе с очень маленькая з/пл на работе по совместительству з/пл очень хорошая , но у меня нет записи в трудовой вторые 6 месяцев есть работа с хорошей з/пл Если я принесу приказ и котракт с работы по совместительству и REV5 будет ли эта з/пл учитываться или мне откажут

  Răspundeți
 • 26 aug. 2014 18:29 #354 Олеся Терзи

  скажите пожалуйста если я проработала с 01,02,14 по 01,04,14 потом перерыв 3 месяца и с 01,07,14 оформилась на другую работу с окладом 7000.Проработаю до 31,01,15 и должна выходить в декрет по уходу за ребенком.Что я получу и как мне расчитать правильно .Будут ли учитываться мои 2 месяца работы с 01,02,14 по01,04,14? Нужен ли мне какой то стаж кроме етого

  Răspundeți
 • 26 aug. 2014 22:49 #355 Udicec Udi

  Buna ziua, cit timp trebuie sa treaca de la depunerea cererii pentru achitarea concediului de 126 zile, pentru a primi banii de la banca?? multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 26 aug. 2014 22:49 #356 Udicec Udi

  Buna ziua, cit timp trebuie sa treaca de la depunerea cererii pentru achitarea concediului de 126 zile, pentru a primi banii de la banca?? multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 11:57 #359 Grigore Popa

  #354 Олеся Терзи, Доход с первой работы не засчитают, не хватающиеся месяца(до 12) будут считаться средним доходом в 1650 лей) __________

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 12:40 #361 lara terzi

  Подскажите пожалуйста ,а какие именно документы я должна предоставить с работы по совместительству ,больничный лист куда нести на основную или на работу по совместительству

  Răspundeți
 • 27 aug. 2014 15:47 #362 kotionocek kotionocek

  #357 Grigore Popa, Здравствуйте-Я была принята на работу 01,11,2013 и уволилась ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 03,02,2014 (больше записей в трудовой книжке нет) Доход в ноябре составил 1 200. в декабре 1 200. в январе -0 (не было дохода). в феврале-0 (не было дохода). 30 неделя была 21,08,2014. Может ли мой супруг (раб. офиц. более 3-х лет) оформить на своё имя декретный и получить выплаты по нему? Заранее Спасибо!

  Răspundeți
 • 28 aug. 2014 19:17 #363 laracica laracica

  Будьте добры,подскажите пожалуйста могу ли я рассчитывать на пособие по материнству и ежемесячное на ребенка если я работала с 01,02,14 по 31,07,14 в Кишиневе с 01,08,14 я переехала в Гагаузию и планирую работать до 20,01,15 ,получается что мне не хватает месяца для стажа в 1 год(это весь мой стаж т.е. нет 3 лет полных)( Могу ли я в таком случае поработать до 01,02,15 тогда получается 1 год)..В соц фонде мне сказали что пособие по материнству я получу ,а ежемесячное на ребенка буду получать как незастрахованные лица 400 лей 1,5 года .Так ли то и засчитают ли мой кишиневский стаж и з/пв Гагаузии. ИЗВИНИТЕ за такое количество вопросов просто хочется узнать со всех сторон

  Răspundeți
 • 02 sep. 2014 02:28 #369 Ludmila Amelina

  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, существуют ли льготы по оплате коммунальных услуг в семье, где есть ребёнок-инвалид 1 группы? А также, есть ли льготы по медицинскому обслуживанию для детей-инвалидов, например: рецепты на получение лекарств для ребёнка бесплатно или ещё что-то? Заранее спасибо Людмила Амелина

  Răspundeți
 • 02 sep. 2014 22:59 #370 sestovschi maria

  Здравствуйте! В расчете декретных отпуск берется? Пол месяца августа начислено зарплата,а пол месяца отпуск ,как пройдет в расчет?Спасибо заранее.

  Răspundeți
 • 03 sep. 2014 17:33 #371 Ludmila Amelina

  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, существуют ли льготы по оплате коммунальных услуг в семье, где есть ребёнок-инвалид 1 группы? А также, есть ли льготы по медицинскому обслуживанию для детей-инвалидов, например: рецепты на получение лекарств для ребёнка бесплатно или ещё что-то? Заранее спасибо Людмила Амелина

  Răspundeți
 • 03 sep. 2014 19:02 #372 Vasile-Anastasia Danilov (Cond

  Buna ziua,spunetimi va rog daca voi iesi in concediu de maternitate la 6 luni de angajare oficiala ce fel de indemnizatii voi primi?daca nu le pierd si pe cele de 400 lei pina la virsta de 1,5 ani a copilului?

  Răspundeți
 • 05 sep. 2014 22:13 #376 Maia Matei

  Salut, sunt persoana asigurata de 6 ani si ne planificam sa concepem un copil. Am insa cateva intrebari: 1. Daca am schimbat locul de munca de baza cu intrerupere in carnetul de munca de 2 sapt insa am continuat in aceasta perioda munca prin cumul, va influenta cumva asupra indemnizatiei de ingrijire? 2. Daca pana la ziua iesirii in concediu de maternitate voi avea 7 luni lucrate la noul lucru de baza cum se vor calcula indemnizatiile? Se vor lua in calcul lunile lucrate la fostul serviciu sau la cel prin cumul? 3. Concediul anual fiind impozitat social se include in baza de calcul sau se substituie cu cei 1650? 4. Daca cateva zile in luna ma voi afla in concediu de boala cum se va face calculul- pentru restul zilelor lucrate sau se subtitui intreaga luna? Multumesc anticipat :-)

  Răspundeți
 • 08 sep. 2014 19:58 #378 Maia Matei

  #377 Grigore Popa, 7 luni/12? Celelalte nu se socot din vechiul job si nici nu se substituie cu 1650? Doar si in celelalte luni statul a primit impozitul social...

  Răspundeți
 • 22 sep. 2014 13:59 #381 Victoria Paraschivoi

  Bună ziua! Am un băiețel de 4 luni. Am născut la București. Eu, mama, am dublă cetățenie moldovenească/română, iar tatăl copilului este român. Noi, părinții, nu suntem căsătoriți. Tatăl a recunoscut copilul care a adoptat numele său. În România nu primesc indemnizație pentru creșterea copilului deoarece nu am îndeplinit cerința de vechime de muncă de 12 luni. Pe perioada sarcinii nu am fost angajată, ci am fost persoană fizică autorizată (PFA). În Republica Moldova nu mai muncesc din anul 2011. Întrebarea mea este dacă voi putea primi indemnizație creștere copil în Republica Moldova întrucât copilul este și cetățean al Republicii Moldova?

  Răspundeți
 • 23 sep. 2014 12:47 #384 Olga si Ion Manole

  нет ежимесячно я получаю пособие !работала офицально. а вот пособие по родам и беремености мне на фирме отказали заявили что не выплачивают уже вообше никаму!но я была в кнас и там указазо что я получила 62 тысячи !ребенку уже 1 год и 3 месяца

  Răspundeți
 • 27 sep. 2014 01:03 #387 Tatyana Muntean

  Добрый вечер, я вышла в декрет из декрета, родила 18.07.2014, на второго ребенка мне платят меньше чем за первого. У меня зарплата зависела от выработки, процент от объема, на второго ребенка посчитали из оклада из которого высчитывается премия, это разве законно? В статье сказано что я должна получать как за первого ребенка?

  Răspundeți
 • 02 oct. 2014 00:14 #389 Lora Bivol (Gribincea)

  salutare.am asa o intrebare ; copilul are deja 3 luni si mi sa pus pe cont abia acum la sfirsitul lunii septembrie doar 3400 pentru indemnizatia la nastere pentru al 2 copil si doar pentru o luna de indemnizatie lunara...e normal asa ???????? ori trebuia deja sa mi sa se achite pe toate trei luni??????? din modificarile legii scrise mai sus am inteles ca pentru indemnizatia lunara se achita 30% din salariu ...si facindumi singura media ultimelor 12 luni lucrate (.salariul ne fiind fix) am vazut ca media este de 3000lei..astfel as fi trebuit sa primesc in medie 900 lei .. mie mi sa achitat 800 lei...care ar fi cauza????? unde ma pot adresa pentru explicatii, la locul de munca ori la CNAS??? MERSY MULT

  Răspundeți
 • 03 oct. 2014 16:01 #391 Cristina Purice

  Buna ziua! As dori sa aflu daca eu sunt persoana asigurata si sotul tot dar are venit mai mare ca al meu pot lua indemnizatia de maternitate pe numele sotului???

  Răspundeți
 • 06 oct. 2014 13:12 #393 A D

  Buna ziua.Spuneti-mi va rog,la plata indemnizatiei de maternitate,cum se vor calcula lunile in care am fost cateva zile in concediu medical?dar luna in care am fost cateva zile din cont propriu?Multumesc anticipat pt raspuns!

  Răspundeți
 • 07 oct. 2014 11:30 #394 Grigore Popa

  #393 A D, lunile in care ați fost citeva zile in concediu medical aveti doua solutii: Prin cerere la CTAS(cind ve-ti depune actele) sa le inlocuiti cu lunile din perioada premargătoare a ultimelor 12 luni. sau 2. Sa fie luate în calcul conform venitului real obtinut in acele luni(insa nu mai putin de 1650 lei pe luna)

  Răspundeți
 • 07 oct. 2014 19:16 #396 Grigore Popa

  #395 A D, Sa va lua in calcul, reiesind din venitul mediu obtinut in acea luna

  Răspundeți
 • 08 oct. 2014 12:52 #397 Palina GOLBAN

  Buna ziua. Sunt insarcinata cu gemeni, in acest caz de cite indemnizatii pot beneficia?(se dubliaza in caz daca eu sunt incadrata in cimpul muncii tatal copiilor). Ce drepturi am eu in cazul dat?

  Răspundeți
 • 09 oct. 2014 11:46 #400 Grigore Popa

  #399 Palina GOLBAN, Tata revine cu regim de lucru redus. Indemnizația unica va constitui 3100 + 3400(daca sunt primii vostri copii)

  Răspundeți
 • 09 oct. 2014 21:35 #401 Diana Stratu

  buna seara domnu Grigori as vrea sa stiu daca atunci cind sotia naste, sotul are dreptul la zile libere daca da atunci cite si daca acestea se platesc sau se eau din cont propriu.

  Răspundeți
 • 09 oct. 2014 22:51 #402 Grigore Popa

  #401 Diana Stratu, Are dreptul la o zi libera platita la nașterea copilului

  Răspundeți
 • 10 oct. 2014 17:05 #403 Palina GOLBAN

  Buna ziua.Va multumesc pentru raspunsurile anterioare, dar mai am o intrebare. Femeia insarcinata are dreptul la micsorarea orelor de lucru sau chiar o zi libera in saptamina de lucru. Si daca in acest caz se pastreaza salariu stabilit.?

  Răspundeți
 • 10 oct. 2014 22:52 #404 Grigore Popa

  #403 Palina GOLBAN, Are dreptul la zi de munca parțială insa și retribuirea va fi proporționala timpului lucrat ( si nu are dreptul la zi libera retribuita)

  Răspundeți
 • 15 oct. 2014 15:55 #405 Марина Ивашку(Кожухарь)

  добрый день,подскажите пожалуйста, если я сейчас работаю дома 4 часа удаленно,+ получаю пособие (отпуск по уходу за ребенком), беременная 4м ребенком , как начислят мне декретный отпуск и пособие по уходу за ребенком ? зп 4000-4500 лей я звонила в соц.фонд ,мне ответили ,что мои 4 часа *2 ,т.е. 8 часов ,вычислят оклад за 8 часов ,и исходя из этой суммы начислят 30% я что-то очень сомневаюсь , т.е. ,как мне ответили, я должна получить 30% от 4000*2= 8000 что составит 2400 лей подскажите пожалуйста так ли это ? и больничный,т.е декретный как будет начисляться?

  Răspundeți
 • 16 oct. 2014 18:15 #408 Natalia Grigorieva

  Добрый день. Может ли муж получить материнское пособие если он недавно устроился на работу? И ребенку 10 месяцев. Спасибо.

  Răspundeți
 • 17 oct. 2014 02:01 #410 ТОЛЬКО ТВОЯ

  здравствуйте я мать одиночка родился сын могу я расчитывать на какую то помощь по мимо декретных и первого малыша,могу я расчитывать на какую то другую помощь и куда за ней обращаться

  Răspundeți
 • 18 oct. 2014 20:13 #411 Valentin Tatiana Ghirila

  Buna, intrebarea mea: Sunt in concediu de maternitate cu primul copil, pentru care pe linga indemnizatia unica la nastere de 2400lei, si cea lunara xxx lei // de la serviciu am mai primit o suma de bani-19mii lei. Acum ca urmeaza sa nasc al 2'lea copil peste o luna de zile pe linga indemnizatia unica s cea lunara, voi primi si suma de 19mii din nou? acum ca contabilitatea de la servici nu stabileste nimic....cei de la casa teritoriala mi-au oferit un rs. Neclar si Scurt- veti primi aceiashi suma lunar-tot pe cardul bancar- atit,,,

  Răspundeți
 • 19 oct. 2014 23:46 #412 Grigore Popa

  #410 ТОЛЬКО ТВОЯ, Обратитесь в службу соц. поддержки по месту жительства это в их компетенции.

  Răspundeți
 • 22 oct. 2014 15:34 #414 Giulieta Railean

  salut , am nevoie de ajutorul unui specialist in situatia care ma aflu, sint insarcinata cu al 2 copil dar ma aflu in concediul de ingrijire cu primul, concediul de maternitate pn 1 copil lam primit de la serviciul sotului pn ca nu sint angajata, acuma miau propus o angajare prin cumul pn o luna pn a preda citeva ore intro institutie de invatamint , concediul de maternitate pn al 2 copil pot sal primesc de la sot sau deja in baza salariului de aici si kum se va calcula daca este numai o luna lucrata?

  Răspundeți
 • 23 oct. 2014 15:11 #416 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте! Моя средняя зарплата плюс минус 2000 леев,подскажите в каком размере я должна получить декретные и пособия?(рожать буду в 2015 роду)

  Răspundeți
 • 27 oct. 2014 19:38 #418 Mari Anna

  если выйти на работу сколько % получаешь зарплаты,если получать и пособие на ребёнка и зарплату?

  Răspundeți
 • 30 oct. 2014 13:52 #421 Lina B

  buna ziua am asa o problema pe certificatu medical am tei greseli medicul are dreptul sa mi le corecteze?

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 00:07 #423 Victor

  salut... am si eu o intrebare, daca sotia este fondator intreprinzator individual iar eu sunt angajat militar poate pot eu beneficia de indemnizatia de maternitate? sotia neavind venit, mersi

  Răspundeți
 • 01 nov. 2014 21:17 #430 Natalia Maxim

  #429 Grigore Popa, Imi cer scuze pentru insistenta, dar vreau sa inteleg mai bine. Acum dupa ce am scris cerere de angajare la aceeasi institutie unde am mai lucrat prin cumul pana sa nasc, se poate de scris cerere pentru concediu de ingrijire a copilului? Va multumesc pentru sfaturi si timpul acordat!

  Răspundeți
 • 03 nov. 2014 18:54 #433 Grigore Popa

  #432 Natalia Maxim, Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului (1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi pînă la vîrsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului. __________ Legile Republicii Moldova 289/22.07.2004 Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale //Monitorul Oficial 168-170/773, 10.09.2004

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 15:38 #434 Hand made Александра

  Здравствуйте! У меня закончился декретный отпуск до 3 - х лет 1,11,2014, имею ли я право продлить его до исполнения 6 летнего возраста ребёнка, за свой счёт и с правом сохранения рабочего места?? Сохраняется ли у меня мед. полис ? И если я имею это право , то как правильно написать заявление? И несёт ли какие то потери мой работодатель?

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 16:39 #435 Rina B

  Buna Ziua! Concediul de maternitate de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani s-a finisat in vara 2013, dar am scis cerere de prelungire a concediului pina la virsta de 6 ani (pina in 2016). Respectiv daca pina la expirarea acestui termen, voi naste al doi-lea copil, cum se va calcula indemniztia lunara pentru copil (reesind din datele anterioare?, sau indemnizatia minima in valoare de 400 lei) si pe cit timp v-a fi oferita 1,5 sau 3 ani?

  Răspundeți
 • 11 nov. 2014 17:03 #436 Dina Grițco

  Buna ziua, ma intereseaza o intrebare ce tine de indemnizatia de maternitate, cea de 126 zile. Dupa calculele mele iese ca nu sunt la intretinerea sotului 9 luni consecutive, (din 27.02.14 a expirat contractul de munca, iar din 03.11.14 sa calculeaza indemnizatia de maternitate), dar in anul 2013-2014 am lucrat 10 luni oficial. eE posibil in cazul dat indemnizatia de maternitate sa o solicite sotul? sau se va calcula dupa mine (ca am lucrat 10 luni)?

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 14:27 #440 Fre derica

  Buna ziua eu am asa o intrebare daca eu sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la 3ani si sunt insarcinata cu al doilea copil cum immi vorr calcula al doilea decred ,si daca am posibilitatea sa ies iar la lucru pe 4ore. Pe zi voi avea vreun avantaj, multumesc

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 21:07 #441 Ion Ciobotaru

  Buna am o intrebare sotia este in a 30 saptamina a lucrat putindin februarie pina iunie pot lua indemnizatie unica pe mine.

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 21:15 #442 Ion Ciobotaru

  venutulsotiei nu a depasit 4 salarii medi pe venit

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 22:54 #445 Ion Ciobotaru

  D-nul grigore dar cei cu punctul de mai sus daca sotia nu a lucrat 9luni sau venitul anual nu a depasit 4 salari medii pe economie.

  Răspundeți
 • 13 nov. 2014 23:09 #446 Ion Ciobotaru

  dar indemnizatia lunara pot so fac pe mine

  Răspundeți
 • 16 nov. 2014 16:38 #448 Botea Larisa

  Buna ziua, spunetimi va rog cum sa procedez in situatia mea, la moment am o fetita de 3.2 ani si sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la 6 ani. Dar acum paralel cu concediu m-am amgajat temporar pe 6 luni , si sunt insarcinata de 4 saptamini. cum si cine o sa- mi achite indemnizatia? la cine pot apela pentru informatii in cazul meu?

  Răspundeți
 • 18 nov. 2014 12:38 #450 cracan cultuclu tania

  Buna ziua, lucrez oficial peste hotare, la ce indemnizatie de maternitate ma pot astepta atit timp cit intentionez sa nasc si sa imi cresc copilul in RM. Mersi amticipat

  Răspundeți
 • 18 nov. 2014 22:28 #452 Grigore Popa

  #450 cracan cultuclu tania, 3100-3400 lei indemnizatia unica la nastere si 400 lei lunar pina copilul va implini virsta de 1,5 ani

  Răspundeți
 • 19 nov. 2014 10:53 #455 Ina Valicov

  Dl Popa dar cine si ce articol se va incalca in cazul dat, nu am gasit ca nu se permite de a pleca ambii parintii in concediu pentru ingrijirea copilului?

  Răspundeți
 • 19 nov. 2014 18:17 #456 Олеся и Анатолий Згибарца(Клие

  Здравствуйте у меня такой вопрос я работала официально до декрета в Кишинёве а прописка у меня в РЫБНИЦЕ родила тоже здесь первое свидетельство зделала в Рыбнице потом в Кишинёве с места роботы я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 1.5 имею я право оформить в Кишинёве ежемесячное пособие или нет так как я получаюсь гражданин преднестровья.

  Răspundeți
 • 20 nov. 2014 14:11 #459 Ina Valicov

  Dl Popa, ce contravine LEGII Nr. 289 din 22.07.2004, art. 18 alin. (2),, Codul muncii art. 124 alin. (4), (Persoana asigurată are dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dacă se află în concediu pentru îngrijirea copilului ), e clar ca indemnizatia pentru ingrijirea copilului poate fi utilizata obtional de catre mama sau tata, insa nu este concretizat momentul cu utilizarea obtionala a concediului pentru ingrijirea copilului?

  Răspundeți
 • 20 nov. 2014 15:57 #460 Nadejda Ciubotaru

  Buna ziua! as vrea sa stiu cum mi se va calcula indemnizatia de maternitate daca la moment sunt in concediul de maternitate si sunt insarcinata cu al doilea copil, dar mai este o intrebare eu acum lucrez de 3 luni prin cumul la alt serviu nu la cel de baza. in calculul indemnizatiei se ia si baza de calcul pentru primul copil sau doar venitul de la locul de munca prin cumul

  Răspundeți
 • 21 nov. 2014 12:27 #462 Grigore Popa

  #460 Nadejda Ciubotaru, Doar venitul de la locul prin cumul

  Răspundeți
 • 21 nov. 2014 16:04 #464 Cristea Valentina

  #463 Grigore Popa, multumesc mult pentru raspuns !!!!!! iar acum am o alta intrebare in legatura cu indemnizatia lunara si cea unica ,daca sotul lucreaza in chisinau la o intreprindere ,dar sta la evidenta in satu sofia r. hincesti unde trebuie sa se adreseze pentru a depune cererea in chisinau sau in hancesti ,si ce acte trebuie sa i se elibereze de la intreprinderea unde lucreaza ca sa fie prezentate la casa de asigurari.

  Răspundeți
 • 21 nov. 2014 16:17 #465 sanea mirzac

  buna ziua am asa intrebare. Eu am nascut pe data 22.07.2014 incepind cu care luna trebuie sa mi se plateasca indemnizatia lunara adica acesti 400 de lei.

  Răspundeți
 • 22 nov. 2014 02:39 #467 Grigore Popa

  #465 sanea mirzac, daca nu sunteti persopana asigurata atuci de la nasterea copilului

  Răspundeți
 • 22 nov. 2014 22:14 #469 Grigore Popa

  #468 sanea mirzac, Deoarece ele sunt acoperite de indemnizatia de maternitate

  Răspundeți
 • 23 nov. 2014 15:24 #470 Victor Dimbu

  Buna ziua am asa o intrebare,eu nu am lucrat nicaieri din februarie 2014,la moment sunt insarcinata in 22 saptmini,insa din aprilie pina in iulie 2014 am avut inregistrata intreprindere individuala pe numele meu dar e inchisa deja,ma pot eu numara ca am fost la intretinerea sotului in ultimele 9 luni??si inca o intrebare ma intereseaza cind se naste copilul primesti de la stat 3100 lei,dupa care de la sot de la servici 4 salarii neimpozitate,si in decurs 1,5 ani 30% din salariul sotului??sau doar de la sot de la serviciu primesti acele 4 salarii si atit??multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 24 nov. 2014 15:23 #471 Иван Спинатьев

  Здравствуйте. Если у меня есть фирма SRL оформленная на меня, но фирма НЕ активна, не имеет ни одного сотрудника и не имеет не одной активной зарегистрированной деятельности. Не будет ли у меня проблем с оформлением документов если я захочу оформить декретный отпуск и пособия на себя вместо своей жены ? Что бы я взял декретный отпуск жена должна НЕ работать 9 месяцев до декретного отпуска, когда начинается декретный отпуск если буду его брать я, а не жена? я официально работаю и стаж подходит. Спасибо.

  Răspundeți
 • 24 nov. 2014 17:51 #472 Иван Спинатьев

  Хотел бы уточнить свой вопрос. Не будет так же проблем в получении декретного отпуска , и не потери его когда я вернусь на не полный рабочий день на свою работу из-за открытой на мое имя и не работающей фирмы

  Răspundeți
 • 25 nov. 2014 21:13 #474 Anna Guzun

  Buna seara,pot sa va intreb daca voi putea benificia de indemnizatie.Va spun pe scurt,in 2013 septembrie am avut nastere prematura,duplex la 26 de saptamani,din pacate copilasii nau supravetuit,atunci am primit pentru nastere indemnizatiea de la serviciu sotului,pentruca nu activam.Acum in prezent sunt insarcinata,dar am lucrat doar o luna oficial si am plecat de la lucru fiind iar o sarcina grea,spunetimi va rog daca voi putea prumi indemnizatiea de la sot de la serviciu,mentionez ca dupa prima sarcina pina acum nu am lucrat deloc inafara de o luna.mersi anticipat

  Răspundeți
 • 26 nov. 2014 10:08 #475 Grigore Popa

  #474 Anna Guzun, Nu contează o luna, o zi dacă ati activat în cimpul muncii în perioada celor 9 luni premargatoare concediului de maternitate nu va considerați la întreținerea soțului.

  Răspundeți
 • 26 nov. 2014 12:41 #476 Olea Fedorenco(Cotruta)

  buna ziua ma numesc Olga,spuneti-mi va rog am stat in concediu d e maternitate cu primul copil doar 9 luni si am iesit la serviciu,acum sunt insarcinata cu al doilea si cind voi iesi in concediu de ce indemnizatie am dreptul?salariu la primul copil era mai mic-2200 lei,iar acum salariu este 3520 lei,cum se va calcula?

  Răspundeți
 • 27 nov. 2014 22:41 #477 Grigore Popa

  #476 Olea Fedorenco(Cotruta), reieșind din venitul mediu obtinut de dvs. in ultimele 12 luni premargatoare concediului de maternitate. Mai jos vedeți raspunsuri la intrebari similare cu a dvs.

  Răspundeți
 • 28 nov. 2014 12:38 #478 Иван Спинатьев

  Добрый день. Спасибо за предыдущий ответ. Я работаю программистом. Знаю о существовании следующего закона: Сегодня IT сотрудники, которые попадают в определенную категорию, освобождены от подоходного налога с зарплаты выше 7700 леев в месяц, IT-компании имеют льготу по выплате взносов социального страхования (1771 лей в месяц на IT сотрудника, независимо от уровня его зарплаты). Моя официальная зарплата гораздо выше чем 7700 леев. 1.При оформлении пособия на меня вместо моей жены(4 месячной зп) сумма будет высчитываться из моей реальной зарплаты или только из 7700 леев. Тот же вопрос про 3 летний декретный отпуск. 2. Действует ли еще данный закон? 3. Где я могу узнать какие суммы переводятся на социальное страхование Заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 30 nov. 2014 14:58 #480 Tanya Bogdan

  Buna ziua, am asa o intrebare, va rog, eu sint in concediul pentru ingrijirea si cresterea copilului pina la virsta de 3 ani. Acum am iesit in concediul de 126 zile (concediul prenatal cu o durata de 70 zile + concediul postnatal cu o durata de 56 zile) cu al 2 -lei copil. Indemnizatia de maternitate se acorda, incepind cu saptamina a 30 -a de sarcina, pe o perioada de 126 zile calendaristice. Cine acorda aceasta indemnizatie dupa legea noua? Fondul social? Ei iau in calcul toate 126 de zile, am in vedere - voi primi indemnizatia pe 126 zile sau ei au un alt calcul?

  Răspundeți
 • 01 dec. 2014 13:42 #482 Ina Valicov

  Dl. Popa asa intrebare, sotia in mai 2013 in prima luna de sarcina a fost concediata, in prezent primeste indemnizatia pentru ingrijirea copilului ca somer (400 lei), ar putea sotul depune cerere acuma la concediu pentru ingrijirea copilului (este angat 3 ani), pentru a primi indemnizatia dupa sot pentru perioada ramasa ?

  Răspundeți
 • 03 dec. 2014 23:52 #484 EDUARD MARANDICI

  Buna ziua,m-am ciocnit si eu cu urmatoarea problema,sunt casnica stau acasa cu copil mic nu primesc nici o indemnizatie deoarece la acel moment nu eram angajata oficial nici eu nici sotul,acuma sunt insarcinata si as vrea sa beneficiez de indemnizatia de maternitate(concediu medical) in baza veniturilor oficiale ale sotului care ultimul an este angajat oficial,iar noi suntem la intretinerea lui.Insa la Casa Teritoriala mi-au refuzat din motiv ca in perioada ultimelor 9 luni eu am fost temporal(2 saptamini) angajata in baza unui contract de prestare a serviciilor(fara carte de munca) la directia de statistica ca recenzor,insa nu putem primi indemnizatia de maternitate nici eu nici sotul.Conform articolului citit mai sus trebuie sa beneficiem de indemnizatie din veniturile sotului deoarece eu nu am venituri mai mari de patru salarii medii si am pierdut statutul de persoana asigurata din motive ce nu depind de mine.Ce sfat imi puteti da?!Va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 04 dec. 2014 21:24 #488 Teodorina Alexandru

  buna seara eu lucrez la gradinita educatoare depe 4august 2014 si am un salariu de 1750 cit idemnizaatie voi avea eu degraba es in concediu de maternitate sotul nu lucreaza.

  Răspundeți
 • 08 dec. 2014 09:36 #489 Elena Bors

  buna ziua ....dc sunt insarcinata in 13saptamini si vreau sa ma concediezi din motiv ca sunt prea expusa oboselii si nervozitatii la sevicul actual ...pot sa iau concediul si indemnizatiile pe sot???

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 10:49 #491 Оля Будей

  #490 Grigore Popa, Григорий, здравствуйте. Такой вопрос - сколько нужно проработать после первого декрета, согласно новым поправкам, чтобы оплачивалм второй декрет, и как будут расчитывать декретные если этот срок не отработала ? Спасибо.

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 14:06 #492 Elena Bors

  Buna spuneţi va rog daca am nascut gemeni şi mai am un copil adica de tot am trei,de la stat pot sa am un mic ajutor şi unde ma pot adresa?

  Răspundeți
 • 09 dec. 2014 18:05 #494 Алина Яхнова

  buna seara lucrez legal de la 1.09.2014 dar aveam deja 5 saptamini,voi putea beneficia de indemnizatie de la servi?

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 01:34 #497 Grigore Popa

  #496 Алина Яхнова, Depinde de ce stagiu de cotizare aveți, dacă ati mai activat undeva în ultimele 12 luni

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 12:48 #499 Andrei Vilcu

  Buna, intrebare catre cei ce stiu raspuns la intrebarile mele. 1. sotia a lucrat oficial pina pe 7 mai 2014, sa eliberat din priprie initiativa, a ramas insarcinata la sf de iunie, intrebarea e va putea beneficia de indemnizatie la nastere si respectiv indemnizatia lunara pe copil din salariul ei, sau va fi posibil sa beneficiem din salariul meu (care este mai mare) 2. la calcularea indemnizatiilor, se ia in calcul stagiul de cotezatie? 3. sa admitem, ca indemnizatia o iau in baza mea (sotului) reese ca va trebui sa nu ies la lukru ca sa nu pierdem indemnizatia aici nu imi este clar care indemnizatie, cea la nastere sau cea lunara? ce perioada va trebui sa stau acasa? dar daca ies la lukru ce pierdem?

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 14:32 #500 Stella Zara

  Buna ziua. As dori sa primesc raspuns la urmatoarea intrebare, daca sotia este in concediu de ingrijire a copilului, scutirea ei personala poate sa fie preluata pe aceasta durata de catre sot?

  Răspundeți
 • 10 dec. 2014 21:59 #503 Grigore Popa

  #499 Andrei Vilcu, 1. Soția nu va benefecia de indemnizatie de maternitate din salariul ei și nici din a soțului. Indemnizatie lunara - da, 400 lei lunar pina ind copilul va implini 1,5 ani 2. Da, se ia in calcul. 3.Da, nu va trebui sa ieșiți la lucru cel puțin o lună (pentru indemnizatia lunara de ingrijire a copilului) dupa care puteti reveni la locul de munca cu regim de munca redus.

  Răspundeți
 • 11 dec. 2014 14:02 #508 Nina Zaharia

  Добрый день! Меня интересует такой вопрос. До выхода на работу я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 6 лет, устроилась на работу и до выхода на больничный (беременность и роды) отработала только 7 месяцев а не положенные 12 или 9, Имею ли я право на полное пособие на материнство и уходу за ребенком до 3х лет.

  Răspundeți
 • 12 dec. 2014 19:01 #510 Tosika Suhova

  Здравствуйте! У меня такая ситуация: я отработала в школе учителем 9 месяцев и 1 неделю, потом взяла ежегодный оплачиваемый отпуск, а за тем вышла в декретный; до работы в школе я была в отпуске по уходу за первым ребенком до достижения им 6 лет. Вопрос: как рассчитывается декретные и пособие по уходу за ребенком? В кассе территориальной мне сказали что заработная плата за 12 месяцев складывается и делится на 12. Т.е. мне суммировали за 9, точнее за 10 месяцев, добавили еще по 1 нулю за предшествующие 2 месяца (что находилась в отпуске по уходу) и поделили на 12, таким образом получили мою среднюю заработную плату из которой будут рассчитывать пособие. Разве это правильно добавлять по 0 за недостающие 2 заработные платы?

  Răspundeți
 • 12 dec. 2014 21:40 #511 Tosika Suhova

  #510 Tosika Suhova, Прошу прощения, не корректно задала вопрос, меня интересует как рассчитать среднюю заработную плату в моем вышеуказанном случае, из которой уже будет рассчитываться пособие и декретные.

  Răspundeți
 • 13 dec. 2014 12:16 #512 Grigore Popa

  #510 Tosika Suhova, Если вы были в неоплаченном отпуске по уходу за ребенком до 6 лет в той же школе где возобновили работу, то они правильно подсчитали.

  Răspundeți
 • 13 dec. 2014 21:47 #513 Владимир Семенихин

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, источник (ссылка) где написано что программист должен отчислять 6% только из 8450 лей, а не из всей его з/п.

  Răspundeți
 • 14 dec. 2014 21:11 #514 alina alina

  Buna seara. De la 1 iulie 2014 (cind inca nu eram insarcinata) am cerut sa fiu eliberata de la serviciu ,dar de fapt am fost eliberata oficial(fara stirea mea)la sfirsitul lunii octombrie 2014,cind am cerut carnetul de munca, avind deja 3luni de sarcina(din iulie pina in octombrie eu nu am lucrat). E clar ca de la sot de la serviciu nu mai pot primi decretul dar spuneti-mi va rog pot cere de la fostul serviciu ceva despagubiri ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 16 dec. 2014 15:06 #519 Dana Nichita

  Buna ziua snt angajata la o intreprindere straina de trei ani si jumate.Sunt insarcinata in doua luni.Cit timp trebuie sa dureze contractul individual de munca pentru a putea beneficia de indemnitatia pentru copil?

  Răspundeți
 • 16 dec. 2014 15:14 #520 Dana Nichita

  Ca sa fiu mai explicita daca contractul meu va dura pina in luna a opta de graviditate si apoi nu va mai fi prelungit voi putea beneficia timp de trei ani de 30 % din salariu?

  Răspundeți
 • 16 dec. 2014 15:49 #521 Анна Козьмик (Басова)

  Здравствуйте.Скажите пожалуйста на что я могу рассчитывать после рождения ребёнка?Я работаю по патенту,а у мужа вид на жительство и он не работает.

  Răspundeți
 • 17 dec. 2014 00:26 #524 Grigore Popa

  #521 Анна Козьмик (Басова), На единоразное пособие при рождение ребенка и ежемесечное пособие(400 лей) 1,5 года

  Răspundeți
 • 17 dec. 2014 23:19 #525 Dana Nichita

  va multumesc pentru raspunsuri.eu voi fi angajata in munca la momentul iesirii in concediul de maternitate dar daca peste doua luni deja dupa ce voi fi in concediu, contractul va expira?Am citit ca din anul asta s-a introdus o modificare cu privire la viitoarele mamici cu contracte individuale de munca si adica o data cu iesirea in concediul de maternitate femeea va continua sa primeasca timp de trei ani indemnizatia pu copil chiar daca contractul de munca a expirat sau intreprinderea isi va inceta activitatea.Este o oarecare limita de timp?Adica cit timp mai trebuie sa fiu angajata dupa ce voi iesi in concediu de maternitate, oricum am inteles ca apoi contractul se suspenda.Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 10:18 #527 Aliona Stenga

  Buna ziua. Eu urmeaza sa nasc peste o luna si jumatate . Nu lucrez nicaieri. Ce documente eu trebuie sa pregatesc pentru indemnizatie...si unde sa le prezint ?? Dupa nastere ?? sau pina la ? Va multumesc .

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 13:44 #528 Elena Dermenji

  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в течение какого времени после подачи документов должны быть начислены декретные? Дело в том, что я подала документы 25 ноября и мне сказали прийти в банк за деньгами после 17 декабря. Пришла 18, сказали: денег нет, приходите во второй половине января. А по срокам у меня роды где-то 24 января, плюс-минус. Что делать?

  Răspundeți
 • 18 dec. 2014 22:35 #529 Grigore Popa

  #527 Aliona Stenga, dupa nastere(mai detaliat cititi in articolul de mai sus)

  Răspundeți
 • 19 dec. 2014 16:02 #532 Валентина Бурлак

  Здравстуйте, у меня такой вопрос, я хочу выйтина работу но работать на пол ставки чтоб не потерять пособия. Но говорят что с 1 марта этого года это уже не возможно. Так ли это??? и есть ли какая то альтернатива, что можно сделать чтоб работать но не потерять пособия? Спасибо!

  Răspundeți
 • 22 dec. 2014 18:58 #535 Lora Istrati

  buna ziua. am asa intrebare. am nascut in 2013. am primit indemnizatie de maternitate (~4 salarii brut), indemnizatia unica de la nastere si primesc indemnizatie lunara. nu lucrez in concediu de maternitate. acum copilul are 1 an si 8 luni, dar eu sunt iarasi insarcinata si trebuie sa nasc peste 4 luni. ma intererseaza ce voi primi pentru al doilea copil? ce indemnizatie lunara? indemnizatie de maternitate voi primi?

  Răspundeți
 • 23 dec. 2014 00:35 #536 Lora Istrati

  Ca continuare la intrebare, dar ati putea sa'mi spuneti cum se va calcula indemnizatia ( de maternitate si lunara) daca ma aflu in primul concediu de maternitate si nu lucrez. Va multumesc anticipat pentru raspuns!!!!

  Răspundeți
 • 23 dec. 2014 00:46 #537 Grigore Popa

  #534 Валентина Бурлак, да

  Răspundeți
 • 23 dec. 2014 00:47 #538 Grigore Popa

  #535 Lora Istrati, Se va calcula la fel ca si pentru copilul precedent

  Răspundeți
 • 23 dec. 2014 17:59 #539 Lora Istrati

  Cum se va calcula indemnizatie de maternitate si cea lunara pentru al doilea copil in cazul cind mamica dupa 3 ani de concediu de maternitate nu a revenit la serviciu ci si'a prelungit concediul dar deja neachitat. Ea nu este concediata.

  Răspundeți
 • 28 dec. 2014 21:25 #542 Grigore Popa

  #541 alina alina, În oricce caz nu puteți benifecia de indemnizație de la locul de munca a soțului, deoarece de la 01.07.2014 și pînă la 03.02.2014 nu aveți 9 luni nelucrate

  Răspundeți
 • 05 ian. 2015 17:22 #545 Natalia Maxim

  #544 Grigore Popa, Buna ziua! La moment ma aflu in concediul de ingrijire a copilului, insa de la 15 ianuarie intentionez sa scriu cerere de eliberare de la locul de munca si sa ma angajez la o alta institutie. Concediul de ingrijire il ia sotul. Intrebarea mea este daca voi mai primi indemnizatie pe luna ianuarie sau ar fi mai bine sa scriu cerere de angajare de la inceputul lunii februarie?

  Răspundeți
 • 05 ian. 2015 19:02 #546 Оля ЛЯ-ля

  Здравствуйте!Меня интересует вопрос,по поводу получения декретных,которые беременная должна получать в 30 недель и их размер!Так как в вашей статье выше написано все понятно и доступно,то мне не понятно ,почему многие девушки работая официально получают начисления только за 4 месяца?Сумма примерно у всех одинаковая в районе 8000 лей!Мне тоже в феврале подавать документы и мне хотелось бы знать сколько я должна получить?

  Răspundeți
 • 10 ian. 2015 20:30 #552 Ecaterina Culic

  Здравствуйте. У меня такой вопрос,- Я беременная , работаю оф. 5 месецев . Имею ли я право получить декретные?????. Если нет то сколько минимум надо про работать, чтоб получить декретные?????

  Răspundeți
 • 12 ian. 2015 01:36 #554 Andrei Gua

  Buna ziua! Am o intrebare referitor la modul de calculare a indemnizatiei lunare. Si anume cum se calculeaza lunile in care am fost citeva zile in concediu medical? De exemplu in lunile martie2014 - noiembrie 2014, salariu mediu lunar 5000 lei. In luna decembrie 2014, salariu+prima 10.000 lei, ulterior lunile ianuarie, februarie 2015, voi avea zile de concediu medical. In postarile anterioare, ati mentionat ca lunile in care sunt concedii medicale pot fi inlocuite cu lunile din perioada premergatoare a ultimelor 12 luni (prin cerere la CTAS la depunerea actelor). Sa inteleg ca lunile ianuarie si februarie pot fi inlocuite (prin cerere) cu luna premergatoare - decembrie?? Pot exista motive cererea sa fie respinsa?? Va multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 12 ian. 2015 16:23 #555 Angela Cepraga

  Buna ziua! Cum isi poate lua bunica, cetateana RM concediu pentru ingrijirea nepotului, nascut in alta tara? La ce indemnizatie are dreptul si ce acte trebuiesc prezentate?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 20:40 #557 Вита Булафка

  Здравствуйте, мне в декрет выходить 28 мая 2015 года, я работала с 1.09.2014 по 12,01,2015. сколько месяцев я должна быть на содержании мужа, чтоб он мог получить декретные?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 20:56 #558 Вита Булафка

  сколько нужно быть в браке, чтоб получить декретные на работе мужа?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 21:23 #559 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT

  buna seara spunetimi va rog sunt in concediu de maternitate din 10.10.2012 si anul trecut sa inchis firma dar ma consider inca angajata, voi primi indemnizatia de sarcina si nastere si de crestere a copilului. acum am 7 luni

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 21:25 #560 Daniel Mariana Vasea LUCA(MUNT

  ma scuzati am uitat sa scriu ca sunt insarcinata in luna a 7 a

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 22:30 #562 Alexandru Aliona Bordian (Albu

  Buna ziua! acum sunt in concediu pentru ingrijirea copilului si cind copilul va implini 3 ani eu voi naste al doilea copil si cred ca voi naste peste hotare, cum va trebui sa procedez cu indeplinirea actelor pentru indemnizatie, la cit timp dupa ce se naste copilul trebuie sa prezint actele necesare pentru indemnizatie?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2015 22:30 #563 Alexandru Aliona Bordian (Albu

  Buna ziua! acum sunt in concediu pentru ingrijirea copilului si cind copilul va implini 3 ani eu voi naste al doilea copil si cred ca voi naste peste hotare, cum va trebui sa procedez cu indeplinirea actelor pentru indemnizatie, la cit timp dupa ce se naste copilul trebuie sa prezint actele necesare pentru indemnizatie?

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 01:19 #565 Grigore Popa

  #557 Вита Булафка, 9 месецев

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 11:20 #568 Olesea Savin

  Olesea din Chisinau. Buna ziua. Eu am deschis SRL unde sunt unicul fondator si sunt administrator, unica persoana angajata la companie.In 2013 eu am nascut si am dorit sa primesc indemnizatie dar la CNAS mi-au zis ca eu nu am dreptul fiind unicul fondator si unika persoana angajata. au zis ca trebu sa fie ca min 2 cofondatori si cel putin 2 angajati, dar in caz contrar au zis ca nu sunt persoana angajata si mi-au calculat pe 1.5 an indemnizatie de 300 lei...Intradevar asa si este? dar acele 126 de zile eu am avut dreptul la indemnizatie. Acum sunt insarcinata si deja este a 15 saptamina, are rost sa mai angajez o perosana si sa mai adaug un fondator ca sa pot benificia de indemnizatie sau cum ar fi mai corect si convenabil pu noi ca este al 3 copil. Eu la moment sunt la categoria persoanei angajate 156 si salaciul calculat din mai este 6600 lei dar coeficientul este 0.125 adica 1 ora pe zi. Are rost sa mai fac careva schimbari si daca nu vor sa-mi achite pu 3 ani macar cele 126 zile am dreptul... mersi anticipat pu raspuns...

  Răspundeți
 • 15 ian. 2015 21:46 #571 Grigore Popa

  #568 Olesea Savin, Vă recomand să veniți la o consultație personală

  Răspundeți
 • 16 ian. 2015 14:25 #573 Алина Яхнова

  Buna ziua,eu lucrez la o firma mica cu raspundere linitata 6luni da deja trebu sa ies in concediu de maternitate se va achita concediu? si sunt obligati sa achite foaea de boala am 2? avind salariu curat 2800 pe luna???va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 16 ian. 2015 20:14 #574 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  buna seara am si eu o intrebare sunt in concediu de maternitate cu primul copil al doilea copil mio decedat si es in decret cu al treilea copil cu o saptamina inainte ca primul copil sa inplineasca trei ani o sami plateasca concediul de maternitate daca nu spunetimi va rog ce sa fac ca sa mil plateasca

  Răspundeți
 • 16 ian. 2015 21:46 #575 Grigore Popa

  #574 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU, Da, o să vă plătească

  Răspundeți
 • 17 ian. 2015 15:03 #577 Алина Яхнова

  foile de boala tot is obligati sa achite sau nu?

  Răspundeți
 • 18 ian. 2015 22:07 #579 Olga si Ion Manole

  Am primit deja un an jumate indemnizatie lunara, pot sa scriu cerere la asostenta sociala ca sa primesc restul banilor odata! pentru un an jumate care o mai ramas.

  Răspundeți
 • 18 ian. 2015 22:44 #580 Oxana Satirovici

  Здравствуйте. Если я родила в декабре 2013 , а подала документы в апреле 2014. По какой схеме будет расчитано пособие? По 6 месяцам или 12? Спасибо

  Răspundeți
 • 19 ian. 2015 21:38 #581 Olga si Ion Manole

  Spuneti va rog frumos!Am primit un an jumate indemnizatie lunara ,pot sa scriu cerere la asistenta sociala ca sa primesc restul banilor odata!penru un an jumate care o mai ramas!multumesc

  Răspundeți
 • 20 ian. 2015 13:34 #584 Sorin Secrii

  Sotia a lucrat pina in iulie 2014 (inclusiv), in februarie 2015 va obtine buletinul de maternitate. La moment sotia nu lucreaza. Eu insa lucrez de mai multi ani. Sotia se considera la intretinerea mea ? Ce fel de indemnizatii vom primi in situatia noastra si dupa ce calcule ? Va multumesc.

  Răspundeți
 • 20 ian. 2015 14:36 #585 Grigore Popa

  #584 Sorin Secrii, Sotia nu se considera la intretinea dvs. Ve-ti beneficia de indemnizatie unica la nasterea copilului si indemnizatie de ingrijire a copilului (pina 1.5 ani pentru sotie sau 3 ani in cazul in care ve-ti beneficia dvs. de concediu de ingrijire a copilului)

  Răspundeți
 • 21 ian. 2015 16:03 #586 Виктория Ротару

  Здравствуйте! меня интересует неужели нет ограничений по выдачи декретного отпуска?я на декретном с 02,12,2014 с работы получила документы 09,01,2015 полностью сдала документы в соц фонд 13,01,2015 мне сказали что к концу месяца я получу.21,01,2015 мне позванили попросили принести свидетельства о рождении детей и уже говорят что получу в конце февраля

  Răspundeți
 • 23 ian. 2015 20:34 #588 Анастасия Унгурян(Пыка)

  Здравствуйте !!!!! Меня интересует пособие по материнству(беременности и родам ) и ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком . У меня ситуация такая , с октября месяца работаю в новой фирме , до этого работала 4 года на другой , не работала 2 месяца , до того как устроилась на новую фирму .Должна уйти в декретный отпуск в мае , начислят ли мне , интересующие меня пособия ?

  Răspundeți
 • 28 ian. 2015 14:13 #591 Viktoria Frolova

  Здравствуйте! Пожалуйста, не могли бы Вы расшифровать фразу :"Se considera ca sotia se afla la intretinerea sotultui asigurat, daca pe parcursul a 9 luni consecutive, premargatoare lunii obtinerii concediului de maternitate si nastere, aceasta nu a activat nicaieri sau veniturile ei anuale nu erau mai mari de 4 salarii medii pe economie", точнее,где говорится о том, что годовой доход был не более 4 средних зарплат. Я звонила на горячую линию CNAS, зачитала им эту фразу. Они сказали, что о таком не слышали, мол, откуда вы вообще про такое вычитали. Заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 28 ian. 2015 21:46 #592 Оксана Михайловская

  Здраствуйте! ответьте пожалуйста! я работаю-стаж 6 лет, в июне выходить в декрет, перед декретным хочу взять ежегодный отпуск, повлияет ли это на сумму моих декретных? и могу ли я не выходить в декретный отпуск с 30 недели , а еще немного проработать,влияет это на сумму декретных? лучше выходить в ежегодный отпуск перед декретным или сразу после него?

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 12:52 #595 Dana Nichita

  Buna ziua d.Grigorie.Asa o intrebare de curind va trebui sa ies in concediul de maternitate, dar am descoperit ca angajatorul nu a achitat contributiile de asigurari sociale din aprilie 2014.Imi va afecta concediul de maternitate?Angajatorul poate fi obligat sa achite contributiile numai pe cale juridica?Multumesc de raspunsuri

  Răspundeți
 • 29 ian. 2015 16:30 #596 Sabina Cristea

  я родила в ноябре2014(прошло уже почти 3 мес) а ежемесячный пособия еше не разу не получила. почему?

  Răspundeți
 • 30 ian. 2015 11:12 #599 Наталия Полякова

  Здравствуйте! меня интересует вопрос, если страховой стаж с января 2015 г, а в декрет выходить в августе 2015г, то возможно ли получение пособия по материнству и каким будет ежемесячное пособие? Спасибо.

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 11:54 #601 IAN OK

  Buna ziua am asa o intrebare eu mam eliberat de la locul de munca de pe07 07 2014 si dupa o luna de la eliberare am ramas insarcinata dar sotul lucreaza la intreprindere de stat de zece ani si eu acuma am 25 de saptamini de sarcina puteti sam spuneti pot sa primesc concediul de maternitate de la sot

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 12:32 #602 IAN OK

  dar pe 13 martie am 30 saptamini de sarcina poate e posibil sa primesc

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 17:36 #604 IAN OK

  noi avem zece ani de cind suntem casatoriti,spuneti de cind a iesit legea in vigoare de 9 luni de eliberare

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 22:10 #605 Grigore Popa

  #604 IAN OK, din 01.04.2014

  Răspundeți
 • 01 feb. 2015 23:00 #606 IAN OK

  dar ceva schimbari o sa fie,inprivinta la legea asta noua ca sunt insarcinata cu al 4 copil si am nevoie de concediul de maternitate,poate dumneavoastra ne puteti ajuta cu ceva unde sa mergem sa ne adresam pe aceasta problema

  Răspundeți
 • 02 feb. 2015 21:08 #607 Grigore Popa

  #606 IAN OK, Din pacate nu pot sa va ajut cu nimic

  Răspundeți
 • 02 feb. 2015 22:33 #608 Iulia Ivancenco

  Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, пособие рассчитывается из средней зарплаты по основной работе. а если на той же фирме беременная также совмещает должности- будет ли рассчитано пособие из суммы зарплат по основной работе и совмещение должностей?

  Răspundeți
 • 04 feb. 2015 22:29 #610 Olesea Pogor

  Asa situatie: am ieșit în concediu de maternitate cu al doilea copil fiind in concediu de îngrijire al primului si din cîte inteleg din articol indemnizația lunară ar fi trebuit sa rămînă aceeași ca si la primul copil, dar in perioada de concediu trei ani consecutiv am primit premii de anul nou, de la serviciu, cite 100 euro. Acum primesc o indemnizație de 450 de lei si nu reusesc sa inteleg în ce bază a fost calculată.

  Răspundeți
 • 05 feb. 2015 03:53 #612 Olesea Prodan

  buna ziua, am citeva intrebari: 1. spuneti-mi va rog, cum se va calcula indemnizatia de maternitate si lunara daca nu am 9 luni de stagiu de munca, dar mai putin, ex 8 luni. Se aplica legea in vigoare? se va tine cont de cotizatiile platite in aceste 8 luni?, pt 4 luni se vor aplica 1650 sau zero?. 2 intrebare - daca in cele 12 luni de lucru, o luna nu este plina lucrat, am fost in concediul medical de ex, si mi s-a achitat 1000 de lei, ce suma se va lua in calcul 1000 sau 1650? 3. daca sunt in concediu de ingrijire a copilului, copilul are 1 an si sunt insarcinata cu al 2, cum se va calcula indemnizatiile, pe vechea lege sau noua? voi primi aceleasi indemnizatii sau pt toate 12 luni se va calcula cite 1650 fiecare? Multumesc

  Răspundeți
 • 05 feb. 2015 04:02 #613 Olesea Prodan

  dl Grigore Popa,o mare rugaminte la Dvs cu tot respectul, in rapsunsurile Dvs nu citati legea, pt asta si apelam la acest site ca sa obtinem un raspuns mai simplu si clar, daca puteti scrieti va rog la momentul actual sumele care sunt in vigoare in anul corespunzator. Multumesc de intelegere. p.s am dat aceeasi intrebare ca si Olesea Progor, dar citind raspunsul Dvs mie personal nu mi-a fost clar motivul, nu stiu daca dna Pogor a inteles, odata ce a fost citate articolele legii. Daca nu va suparati ati putea sa ne explicati mai simplu? Multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 06 feb. 2015 11:31 #615 Мика Пынзарь

  Здравствуйте подскажите. Я работала 6 месецев в одном месте потом уволилась но страховую они до сех пор оплачивают.не будут у меня проблемы при получении пособии на мужа. Как я уволилась прошол уже год.

  Răspundeți
 • 07 feb. 2015 12:09 #618 Grigore Popa

  #617 Cristina Zuza, Reiesind din venitul obținut în 3 luni + (9 luni*1650)/12 sau venitul din ultimele 3 luni +(9 luni în baza cererii dvs. Vor fi inlocuit cu venitul obtint în 9 luni pina a iesi în concediu de maternitate cu primul copil)/12

  Răspundeți
 • 07 feb. 2015 21:35 #619 Aliona Novak

  Здравтствуйте!Я бы хотела узнать....для одиноких мам,какая пособия ежемесячная?...в каком размере?

  Răspundeți
 • 09 feb. 2015 20:28 #621 dima nevajno

  Здравствуйте! У меня такой вопрос - я уволилась на 3 месяце беременности, можно ли на мужа получить декретные? Он работает официально

  Răspundeți
 • 09 feb. 2015 21:39 #622 Grigore Popa

  #621 dima nevajno, нет, нельзя

  Răspundeți
 • 09 feb. 2015 21:51 #623 Veronica Verdes

  am lucrat oficial 6 luni pina a iesi in concediu de maternitate, cu salariul mediu de 3000 lei..ce concediu de maternitate voi primi, si care v-a fi indemnizatia lunara?

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 12:18 #626 Мика Пынзарь

  buna ziua ajutatima va rog. eu am lucrat la un casino pina in februarie 2014 apoi am lucrat in alta parte putin timp dar nu oficial pina in septembrie 2014 de atunci nu mai lucrez apoi anul acesta in ianuarie am aflat cas insarcinata si medicul de familie mia spus ca polita de asigurare este activa inca . am sa am probleme la primirea posobiei pe sotul meu . eu la mina am carnet de munca unde scrie ca mam concediat de la serviciu din februarie 2014. daca voi avea careva probleme datimi va rog un sfat ce sa fac unde sa apelez. va multumesc

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 13:22 #627 Sorin

  Buna ziua, Daca pina la producerea riscului asigurat (concediului de maternitate) sunt mai putin de 9 luni in care sotia nu a lucrat si dupa casatorie care e cu 6 luni mai devreme de concediul de maternitate sotia nu a realizat venit asigurat, desi in carnetul de munca a sotiei data de eliberare este dupa inregistrarea casatoriei, insa de la casatorie pina la data din carnetul de munca (si in prezent) sotia nu a lucrat (a avut cerere de concediu neplatit) adica nu a realizat venit asigurat, in acest caz ea se considera la intretinerea sotului ? daca da puteti sa spuneti care punct si din care lege ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 10 feb. 2015 17:58 #630 Sorin

  dar punctul 43 aliniat 2 din Hotarirea Guvernului 108: 43. În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (acordării concediului de maternitate), indemnizaţia de maternitate se stabileşte soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi din data înregistrării căsătoriei şi pînă la expirarea concediului de maternitate, fără a ţine cont de condiţiile prevăzute la pct. 49 al prezentului Regulament. În cazul în care căsătoria a fost înregistrată în termen mai mic de 9 luni pînă la data acordării concediului de maternitate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia că în perioada de la data înregistrării căsătoriei şi pînă la data acordării concediului de maternitate soţia nu a realizat venit asigurat. cum se interpreteaza in acest caz ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 00:33 #633 Grigore Popa

  #631 Инга Самси (Радова), Считаются все доходы за последние 12 мес до выхода в декрет.

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 12:50 #634 Sorin

  Multumesc. Dar daca la mesajul utilizatorului IAN OK (vedeti mai jos in comentarii) din 01 feb 2015 ora 15:14 - ei erau sa fie casatoriti pe 08.07.2014 (d-stra ii intrebati: "sunteti casatoriti pina pe 07.07.2014") atunci primeau indemnizatia de maternitate pe numele sotului ?

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 16:52 #635 virginia filip

  Dl Popa, ajutati ma va rog. Sint angajata in cimpul muncii din 2003. In 2006 am iesit in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani. In 2008 in alt concediu de ingrijire pina la 3 ani cu al doilea copil. In 2011 pina 2012 am iesit la servici, iar in 2012 am scris cerere la concediu de ingrijire a copilului pina la 6 ani. Trebuia sa ies la lucru pe 09 iunie 2014. La moment deja eram insarcinata cu al treilea in 5 luni. Am scris cerere la concediu din cont propriu pe 2 luni. Apoi am prezentat buletinul medical .Dupa ce sa nascut copilul, pe 06.10.2014. iarasi sint in concediu de ingrijjire a copilului pina la 3 ani. Va rog sa mi spuneti: 1. Puteam sa mi iau concediul de boala de 126 zile pe numele sotului, deoarece eu sint angajata dar nu am avut nici un venit? 2. Dacaacum sotul isi ia concediu de ingrijire al copilului , eu trebuie sa ma concediez? 3. Daca sotul poate sa ia concediu de ingrijire a copilului si apoi sa iasa inapoi la servici? Se va achita mai departe indemnizatia? 4. Nu am prezentat inca actele la CNAS si vrem cum mai convenabil. Multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 17:26 #636 Grigore Popa

  #635 virginia filip, 1. Nu, puteati 2. Nu e necesar 3. Da, poate cu regim redus și da i se va achita.

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 17:33 #637 Светлана Драгой

  Есть долг за квартиру. Пристав заблокировал карту на пособие для ребенка. Больше пособие мы не будем получать?

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 19:44 #640 Grigore Popa

  #638 Un Necunoscut, (Venitul mediu obtinut in cele 10 luni + 1650 pentru fiecare din cele 2 luni lipsa / 12) * 4= indemnizatie de maternitate. Da ve-ti putea cu condiția ca ve-ti avea certificat de nastere moldovenesc

  Răspundeți
 • 11 feb. 2015 20:02 #641 Sorin

  Buna seara, De la eliberarea de la lucru a sotiei si pina la concediu de maternitate is mai putin de 9 luni insa sotia a lucrat la o intreprindere individuala (salon de frumusete) fara contract individual de munca (dar cu insemnari de angajare si eliberare in carnet de munca) si angajatorul transfera lunar la CNAS fondul social, sotia se considera la intretinerea sotului asigurat ? Multumesc.

  Răspundeți
 • 12 feb. 2015 18:28 #643 Мария М.

  Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Я сейчас на 30й неделе, хочу оформить пособие по материнству. У меня есть листок о мед. отпуске и декларация о доходах. Но нет паспорта (меняю фамилию после вступления в брак). Если я обращусь в кассу соц.страхования через 3 недели, когда получу паспорт, будут оплачиваться все 126 дней или только 100-105 (т.е. только оставшиеся дни после предоставления всех документов в соц. кассу)? Заранее Вам спасибо.

  Răspundeți
 • 14 feb. 2015 10:14 #645 Aurika Munteanu

  Buna Ziua, vroiam sa știu,m-a aflu peste hotare si plecasem din țara cind deja eram însărcinată,nu am lucrat nici la Moldova si nici peste hotare, copilul lam născut peste hotare. Sunt mama singura, pot beneficia de indemnizație ?

  Răspundeți
 • 14 feb. 2015 11:28 #646 ЛЮДМИЛА михайловна

  #644 Grigore Popa, здравствуйте у меня другой вопрос ,после истечения пособия по беременности мать одиночка имеет права на какие то другие пособия.Заранее спасибо

  Răspundeți
 • 14 feb. 2015 12:07 #648 Grigore Popa

  Нет, не имеет.

  Răspundeți
 • 14 feb. 2015 17:18 #649 S V

  buna ziua!!!!daca am depus cererea pentru obtinerea indemnizatii de maternitate cind pot sa primesc acesti bani?si cit voi primi daca salariul meu este de 4500 lei pe luna?

  Răspundeți
 • 29 mar. 2013 20:41 #1 Alina Stratu

  Здравтствуйте! Меня интересует вопрос об ежемесячном пособии по воспитанию/уходу за ребенком. Он составляет 30 % средней зарплаты "грязными" или "чистыми" (до или после взимания налогов)? А если перед декретом взять годовой отпуск, можно ли взять весь если проработано на предприятии 2 года 5 месяцев и 2 недели?

  Răspundeți
 • 05 apr. 2013 11:51 #2 Вероника Горчак

  Алина, 30% от полной зарплаты до взимания налога. По поводу отпуска и прочих нюансов можете позвонить 022-49-86-83 (инспекция труда) или 022-23-40-90 (горячая линия профсоюзов) и 022-23-76-39 (по понедельникам и четвергам с 14 до 16 отвечает юрист профсоюзов).

  Răspundeți
 • 04 mai. 2013 14:36 #3 Вячеслав Дечев

  я не работаю работает только муж. могу ли оформить ежемесячные пособия (30%) исходя из его з/п

  Răspundeți
 • 08 mai. 2013 22:00 #4 Вероника Горчак

  Да, вы можете оформить пособия на работе у мужа: "Если жена находится на содержании у работающего мужа, пособие по материнству назначается на имя жены по основному месту работы мужа. Факт, что данное лицо является женой работающего мужа, подтверждается свидетельством о браке и удостоверением личности. "

  Răspundeți
 • 11 mai. 2013 16:16 #5 Натусик Наталья

  Добрый день.Интересует вопросы,который Вам задавали Выше.Были в соцстрахе,нам сказали что Я не могу получать 30%пособия,если Я не работала,но муж работает.Ругались долго,в итоге сказали что раньше так было,сейчас уже нет.Говорят вышел закон об отмене.Что нам делать?

  Răspundeți
 • 14 mai. 2013 17:46 #8 Grigore Popa

  #3 Вячеслав Дечев, Да, можете, но при условии что муж возьмет отпуск по уходу за ребенком (потом он сможет выйти на работу на не полный рабочий день, чтобы сохранить выплаты).

  Răspundeți
 • 13 iul. 2013 14:43 #12 Юлия Витинская

  Здраствуйте,а какие пособия или льготы положены на третьего ребенка?.....спасибо

  Răspundeți
 • 19 iul. 2013 10:52 #14 lykka ly

  Buna ziua, ma intereseaza daca e posibil de primit indemnizatia lunara in caz ca mi se inchee contractul de munca (si nu se mai prelungeste) cu 5 zile inainte de a iesi in concediul de maternitate. Multumesc.

  Răspundeți
 • 01 aug. 2013 16:45 #15 S_V V_S

  Здравствуйте! 1) Можно в 30 недели беременности не брать декретный лист, а поработать еще пару недель? Если так можно, то с какого момента мне выплатят декрет - с момента когда возьму декретный лист или за все положенные 140 дней? 2) Я проработала в гос. учреждении 3 года и 2 месяца. Со мной был заключен срочный индивидуальный трудовой договор сроком на 1 год, который каждый год продлевался еще на год. После выхода в декрет мне выплатили все как положено. 31 декабря срок договора истек и, само собой, мне его больше не продлили и отпуск по уходу за ребенком никто не предоставил. При подаче заявления в Кассу социального страхования были предоставлены все необходимые документы на получение пособия, кроме приказа об отпуске по уходу за ребенком (выше написала почему его нет). В итоге мне назначили пособие размером 300 лей и всего на полтора года. Являются ли законными действия гос. учреждения и Кассы соц.страхования?

  Răspundeți
 • 13 aug. 2013 16:38 #16 Оксана Молодецкая

  Здравствуйте!помогите пожалуйста высчитать, какое я должна получить пособие по материнству за 126 календарных дней со среднемесячной зарплатой мужа - 2500 лей?

  Răspundeți
 • 23 aug. 2013 18:06 #17 Ильгар и Наташа Ахмедов

  Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если ребенок родился за границей, то можем ли мы получить едино разовое пособие и оформить ежемесячное пособие (и получим ли мы общую сумму со дня рождения или только со дня подачи документов)? за которое время мы сможем получить едино разовое пособие с момента подачи документов? И если мы планируем обратно уехать, то можно ли оформить доверенность на получение пособия например на бабушку ребенка?

  Răspundeți
 • 28 aug. 2013 10:58 #18 Inga Caţavelea

  Buna ziua.Ma intereseaza intrebarea:am lucrat 2 ani cu contract individual de munca, contractul sa desfacut la 21 august 2013, deja insarcinata in luna 3. Pot primi indemnizatii pe baza la cei 2 ani lucrati? Multumesc

  Răspundeți
 • 04 sep. 2013 13:46 #19 Ion-Marina Efremov-Cucos

  buna ziua sunt persoana asigurata si eu si sotul, la moment ma aflu in concediu de maternitate cu al doilea copil 2 ani si sunt insarcinata cu al trei-lea 4 luni as dori sa fac transfer pe sot ca sa primeasca el indemnizatia pe al doilea si viitorul copile posibil sau nu?

  Răspundeți
 • 07 oct. 2013 21:09 #20 Suprovici-Tabunşcic Ana

  Buna ziua!Eu sint insarcinata 10 saptamini si sunt angajata,dar salariul meu este mai mic ca al sotului,pot sa iau concediul de maternitate pe numele sotului,dar concediul de ingrijire a copilului pe numele meu.Multumesc.

  Răspundeți
 • 24 oct. 2013 17:06 #21 Ольга Хинкулова

  Добрый день! Я гражданка Молдовы и прописана в Кишинёве и мой муж тоже.Не работаю. На учёт по беременности встала в Одессе (так сложились обстоятельства..). Скажите пожалуйста на какое пособие по беременности я могу рассчитывать в Кишинёве? Какие документы мне нужно взять из Украины чтобы оформить пособие ? Заранее спасибо за ответ С Уважением,Ольга

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 10:08 #23 Grigore Popa

  #15 S_V V_S, Если вы поработайте еще пару недель после 30 недель беременности, то получите декретные исходя из оставшихся дней до родов. Да, являются законными действия Кассы соц страхования

  Răspundeți
 • 01 nov. 2013 15:57 #29 Grigore Popa

  #21 Ольга Хинкулова, вы можете получить единое пособие при рождение ребенка(первый ребенок)- 2600 лей, ежемесечное пособие по уходу за ребенком: 300 лей/месяц в течение 1,5 года. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=295835&lang=2

  Răspundeți
 • 04 nov. 2013 23:19 #30 Andrei Suprovici

  Buna ziua! Sotul lucreaza in 2 locuri de baza si prin cumul, cum se v-a calcula concediul de maternitate daca la lucrul prin cumul si-a luat 1 luna concediu de an din cele ultimele 6 luni care se calculeaza.Multumesc.

  Răspundeți
 • 05 nov. 2013 01:02 #31 Vladimir lavrik

  входят ли отпускные ( за 2-х недельный отпуск) в декретные ежемесячные выплаты соцфонда?

  Răspundeți
 • 11 nov. 2013 00:51 #32 Grigore Popa

  #30 Andrei Suprovici, Se va calcula reisind din venitul mediu din cele 5 luni lucrate

  Răspundeți
 • 13 nov. 2013 14:02 #34 Танюшка 

  день добрый помогите плиз .... моя жена без работная учиться в коледже я работаю и взял декретные на моей работе затем собрал документы и вышел на три года за уходом ребенка у меня вопрос могу ли я остаться работать на работе на пол ставки если могу то какая статья а то меня на работе уверяют что уходи на три года чтоб мы тебя не видели и еще если все же меня не возьмут куда обращаться заранее спс

  Răspundeți
 • 26 nov. 2013 22:57 #36 ღPastuh (Onica) Nataliaღ

  Buna ziua, ajutati-ma va rog, eu nu sunt angajata in cimpul muncii. Sotul este angajat la intreprindere de stat si a scris cerere pentru a iesi in concediu de maternitate ca apoi sa iasa la serviciu cu durata de 7 ore pe zi, insa i s-a refuzat, cererile nu au fost semnate, sub pretext ca daca vor avea nevoie de serviciile lui, sotul ii va refuza. Sotul este de acord sa lucreze si 8 ore , insa ei nu vor sa semneze.Cum ii putem obliga sa semneze aceste cereri pentru a primi indemnizatia lunara timp de 3 ani???

  Răspundeți
 • 03 dec. 2013 00:22 #37 Вячислав Канцыр

  Что имеется ввиду застрахованные лица

  Răspundeți
 • 04 dec. 2013 18:06 #38 оля вишницкая

  zdrasti u menea takoi vopros moi muj i ea nigde ne ustroini ofitialino moi otcim mojet udoceriti ili vzeati popecitelistvo i poluciti za menea posobiea????/esli da to cto dlea etogo nujno i esli eto voobce vozmojno?spasibo za pomoci.

  Răspundeți
 • 05 dec. 2013 17:01 #40 Grigore Popa

  #37 Вячислав Канцыр, Которое трудоустроенs и при наличии общего страхового стажа не менее 3 лет. Если общий страховой стаж составляет менее 3 лет, то при наличии 3 месяцев страхового стажа из последних 12 месяцев, предшествовавших наступлению страхового риска.

  Răspundeți
 • 05 dec. 2013 17:02 #41 Grigore Popa

  #38 оля вишницкая, толь если вам меньше 18

  Răspundeți
 • 05 dec. 2013 17:04 #42 Grigore Popa

  #38 оля вишницкая, но даже это невозможно в вашем случаи так как вы замужем.

  Răspundeți
 • 13 dec. 2013 13:30 #43 Svetlana Zveaghinteva

  Здравствуйте меня зовут Светлана я мать одиночка и еще учусь в университете . Получаю пособие по уходу за ребенком. имею я право на какие либо выплаты (помощь) кроме пособи?.и если я буду работать и оформлюсь официально у меня не отберут пособие и нужно ли об этом уведомлять КНАС?а могу устроиться на другую работу или обязательно вернуться на свою??

  Răspundeți
 • 20 dec. 2013 22:35 #44 Наталья Потоля

  Здравствуйте!!! Я работала в коммерческой фирме, вышла в декрет но и ходила на работу на не полный рабочий день. Получала пособие на ребёнка 30% от з/п. В октябре мне пришлось уволиться с этой фирмы, и в примэрии мне сказали что я теряю право на пособие! Но ведь мои безработные подруги получают пособие! Получается я осталась и без работы и без пособия? Разве это правильно?? Подскажите пожалуйста!!

  Răspundeți
 • 20 dec. 2013 22:36 #45 Наталья Потоля

  Здравствуйте!!! Я работала в коммерческой фирме, вышла в декрет но и ходила на работу на не полный рабочий день. Получала пособие на ребёнка 30% от з/п. В октябре мне пришлось уволиться с этой фирмы, и в примэрии мне сказали что я теряю право на пособие! Но ведь мои безработные подруги получают пособие! Получается я осталась и без работы и без пособия? Разве это правильно?? Подскажите пожалуйста!!

  Răspundeți
 • 23 dec. 2013 17:34 #46 Svetlana Zveaghinteva

  Здравствуй,могу ли я подать на алименты если я с отцом ребенка не расписана и он не вписан в свидетельстве рождения ребенка?Куда мне нужно обратится и что делать?P.S.отец в данный момент находится в Москве . Подскажите что мне делать

  Răspundeți
 • 02 ian. 2014 17:35 #47 Grigore Popa

  #43 Svetlana Zveaghinteva, Только как мать одиночка кроме пособия не имеете права на какие либо другие выплаты (помощь).

  Răspundeți
 • 02 ian. 2014 17:37 #48 Grigore Popa

  #43 Svetlana Zveaghinteva, Если вы будете работать не полный рабочий день то у вас не отберут пособие и да нужно об этом уведомлять КНАС. Вы можете устроиться и на другую работу.

  Răspundeți
 • 02 ian. 2014 17:43 #50 Grigore Popa

  #46 Svetlana Zveaghinteva, Сначала нужно установить отцовство и только после подать на алименты.

  Răspundeți
 • 02 ian. 2014 17:43 #51 Grigore Popa

  Только через суд

  Răspundeți
 • 08 ian. 2014 17:04 #53 Ina Plesca

  Buna ziua! Sînt în concediu de maternitate, pîna va face copilul 3 ani(adica în 2015), dar daca vreau sa prelungesc concediul pînă la vîrsta de 6 ani a copilului(2018) si în perioada 2015 -2018 mai fac un copil, voi benificia de îndemnizatie pentru acesta din urma de la locul de munca?

  Răspundeți
 • 10 ian. 2014 16:57 #54 Алёна Погонец

  Добрый день. Можно узнать- 1.сколько будет составлять ежемесячное пособие по воспитанию и уходу за ребёнком-если женщина работала, до выхода в декретный отпуск,по предпринимательскому патенту. 2.Если женщина на четвёртом месяце беременности и работает по предпринимательскому патенту-могут ли ей выдать медицинский полис бесплатно в новом году.

  Răspundeți
 • 10 ian. 2014 21:51 #57 Cristina Croitor

  Buna ziua,ma numesc Cristina si sunt angajata in cimpul muncii,sunt insarcinata si graficul este de 12 ore in picioare,pot sa cer sa mi se reduca din ore dar sa am acelasi salariu chiar de acesta se ia dupa ore?

  Răspundeți
 • 11 ian. 2014 01:26 #60 Лорета Медведева

  я работала на фирме 8 месяцев, 6 месяцев из них была беременна,потом фирма закрылась. мы переехали из Бельц в Кишинев. когда муж пошел оформлять на меня пособие по уходу за ребенком,нам написали что мы будем получать до 1,5 года. в вашеи статье я прочитала ,что могу получать пособие до 3 лет, и сумма пособия может превышать более 300 леи. могу ли я уже что-то сделать,что бы дальше получать пособие? что - то можно изменить?

  Răspundeți
 • 12 ian. 2014 20:35 #66 Алёна Погонец

  #65 Grigore Popa, получается очередное нарушение наших прав.Спасибо за ответы.

  Răspundeți
 • 14 ian. 2014 14:41 #67 Ирина Бунеску

  Добрый день. Скажите, если отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет закончился 19.09.2013.. С 19.09.2013 девушка написала заявление о продлении отпуска на 3 месяца (до 19.12.2013) . Девушка опять забеременела, второй больничный лист уже выдан 31.12.2013, она имеет право на второе пособие по материнству?

  Răspundeți
 • 14 ian. 2014 15:53 #68 Miruna

  Buna ziua, am asa o intrebare, sunt in concediu de maternitate cu copil de 2 ani si 3 luni, anul trecut am lucrat jumate de an part time , 4 ore , la locul de baza, la moment nu am salariu , deoarece proiectul s a terminat. Acum sunt insarcinata cu al doilea copil . Spuneti-mi va rog cum se va calcula indemnizatia pentru al doilea copil, la fel ca la primul sau trebuie sa am iarasi salariu ultimele 6 luni?

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 00:32 #69 Марина Суслова

  Скажите, пожалуйста, а как быть, если ждешь двойню? Каковы будут суммы выплат?

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 14:23 #70 Grigore Popa

  #67 Ирина Бунеску, Если девушка вышла на работу после 19.12.13 до 31.12.2013, то она имеет право на второе пособие по материнству в ином случае она не имеет такого права.

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 15:03 #73 Валентина Бурлак

  Здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли пособие получать на карточку?

  Răspundeți
 • 15 ian. 2014 17:39 #74 Ирина Бунеску

  #70 Grigore Popa, Нет, девушка не выходила на работу, она продлила свой отпуск по уходу за ребенком еще на 3 месяца, т.е. до 19.12.2013, потом у нее просто больничный с 20.12.2013 по 30.12.2013. А уже с 31.12.2013 у нее второй декретный отпуск начинается. Я консультировалась в соц.фонде и мне сказали, что девушка в любом случае имеет право на пособие, но оно будет рассчитываться по тарифной ставке. Так ли это? Заранее спасибо!

  Răspundeți
 • 16 ian. 2014 23:45 #75 Grigore Popa

  #73 Валентина Бурлак, Да, можно, этот вопрос бсуждайте с Banca de Economii

  Răspundeți
 • 23 ian. 2014 22:45 #79 Serega Соколов

  Здравствуйте!! Жена на 5 месяце беременности, не работает и не работала до беременности. Какие документы мне надо предоставить чтобы оформить материнское пособие на ее имя на моей работе?

  Răspundeți
 • 24 ian. 2014 18:27 #80 Nadia Kazaciok

  buna ziua la toata lumea am si eu o intrebare lucrez ca profesoara la liceu ,, shi in cumul la asistenta sociala decretul cum trebuie sal primesc shi de la cine??? la asistentza sociala nu miam luat concediu as vrea sal iau akuma kind incepe si decretul e posibil asha ceva??? va rog mult sa ma ajutati

  Răspundeți
 • 25 ian. 2014 16:30 #81 оля вишницкая

  когда ,получаешь единовременное пособие сколько должно пройти времени после рождения ребенка и какие документы нужна?

  Răspundeți
 • 25 ian. 2014 16:33 #82 оля вишницкая

  и какая это сумма на 2014 год.....если я застрахованное лицо,,,?

  Răspundeți
 • 27 ian. 2014 00:08 #83 Виктория Яниогло

  Добрый день! Могу ли я отказаться получать декретные на своей работе, просто выйдя в этот период за свой счет, а передать выплату по листку натрудоспособниости мужу на работу?

  Răspundeți
 • 27 ian. 2014 00:16 #84 Виктория Яниогло

  если низкая заработная плата-есть альтернатива получить по месту работы мужа хотя бы декретные, отказавшись на своей работе? а пособие на ребенка? Заранее Спасибо.

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 18:31 #90 Дмитрий Куницкий

  Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста!Жена на 30 недели не работает!Хотел оформить на себя декретные, заходил на работу в расчетную чтоб спросить какие нужны бумаги а они ответили что у них отменили такую процедуру!!Может такое быть это ведь незаконно?

  Răspundeți
 • 28 ian. 2014 20:59 #91 Grigore Popa

  Да, есть изменения в законе(смотрите ответ выше для "Serega Соколов")

  Răspundeți
 • 29 ian. 2014 16:17 #93 Mariana mariana

  Buna ziua. Daca sotia iese la serviciu imediat dupa terminarea concediului de maternitate (126 zile) iar indemnizatia lunara de ingrijire a copilului (cele 30 % din salariu) i se acorda tatalui poate tatal copilului sa lucreze part-time? Se pastreaza 30% sau suma se micsoreaza?

  Răspundeți
 • 05 feb. 2014 11:28 #95 Cris Cris

  #94 Grigore Popa, Grigorii Bună, Am aflat de curind că sunt modificari in ce priveste calculele ele se fac deja de CNAS... care este modalitatea de calcul si perioada? pina acum era pentru 6 luni premergatoare.. acum deja nu stiu... si daca se iau in calcul doar lunile integrale lucrate sau toate lunile inclusiv si cu concediu medical sau de odihna anual..? Merci anticipat

  Răspundeți
 • 06 feb. 2014 19:01 #97 Ирина Репеха

  #96 Grigore Popa, здравствуйте, скажите пож-та в связи с этими изменениями в законе, если я проработала 2 года и 7 месяцев, мне будет выдано полное социальное пособие ? а если не полное то как рассчитать? не за последние 6 месяцев будет браться в расчет, а последние 12 месяцев или как? помогите пож-та рассчитать пособие по материнству, если моя средняя зарплата за 6 месяцев 2700 лей, а за последние 12 месяцев 2300 лей

  Răspundeți
 • 08 feb. 2014 21:10 #99 Natalia

  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как рассчитать пособие по материнству, если зарплата в каждом месяце разная, то 2000, то 1300, то 1900, в зависимости от часов, причем на бумагах еще меньше(около 900) . И еще один вопрос, взятие больничного влияет на размер пособия или нет? Спасибо.

  Răspundeți
 • 12 feb. 2014 22:28 #101 ˙·•●♥๑ Ok.S@N@ ღ♥ஐ๑♥●•·

  Здравствуйте- у меня такой вопрос- я работаю в Министерстве Юстиции с 2008 года, 3 месяца назад родила- кто мне должен выплачивать пособия и 3 года или 1,5 и сколько оно будит составлять? В территориальной канторе мне сказали что я иду как не застрахованная

  Răspundeți
 • 13 feb. 2014 12:37 #102 Grigore Popa

  #101 ˙·•●♥๑ Ok.S@N@ ღ♥ஐ๑♥●•·, Пособие по уходу за ребенком до 3 лет вам должны выплачивать в териториальной кассе социального страхования в размере 30% из вашего дохода за последние 6 мес.

  Răspundeți
 • 17 feb. 2014 15:53 #103 Юлия Витинская

  Здраствуйте. Если я родила 15 января этого года то я получу пособие по новому?.....спасибо

  Răspundeți
 • 13 mar. 2014 16:16 #105 kristina marcea

  если у матери нет место жительство и не работала куда ей обращаться ?

  Răspundeți
 • 17 mar. 2014 11:03 #106 оля вишницкая

  Zdrasti...podskajeti s 1 apreliea budut kakieta vneseni izmineniea v polucenie posobie ejemeseacnoe na rebionka?

  Răspundeți
 • 17 mar. 2014 11:05 #107 оля вишницкая

  i mogu libea podati zaiavleniea na posobiea do1.04.esli dekretniii zakancivaetsea 14 aprelia toliko?????/

  Răspundeți
 • 17 mar. 2014 11:45 #108 melania buzu

  какие имеет льготы и во сколько лет имеет право выйти на пенсию в Р. Молдове многодетная мать, имеющая 5 детей

  Răspundeți
 • 18 mar. 2014 11:16 #111 Grigore Popa

  #107 оля вишницкая, Можете, при условии, что на работе вам выдадут приказ для выдачи вам отпуска по уходу за ребенком.

  Răspundeți
 • 18 mar. 2014 20:17 #114 Grigore Popa

  #113 оля вишницкая, по старому закону

  Răspundeți
 • 20 mar. 2014 14:15 #116 Grigore Popa

  #113 оля вишницкая, ПОСТАНОВЛЕНИЕ о пособиях семьям с детьми N 1478 от 15.11.2002 7. Пособия семьям с детьми назначаются в соответствии со следующими условиями: 2) ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком назначается: d) застрахованному лицу при условии, что оно находится в отпуске по уходу за ребенком и имеет необходимый страховой стаж; Поправка: до выхода вами в отпуск по уходу за ребенком не сможете подать документы на пособия З А К О Н о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22.07.2004 Статья 18. Пособие по воспитанию ребенка (1) Застрахованные лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка со дня рождения и до достижения им возраста 3 лет.

  Răspundeți
 • 20 mar. 2014 16:22 #117 melania buzu

  Спасибо за информацию. Но я хотела бы знать: во сколько лет может пойти на пенсию мать имеющая 5 и более детей и какие у нее льготы, согласно нынешнего законодательства. Еше раз заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 20 mar. 2014 23:58 #118 Капанжи Лина

  Здравствуйте, у меня такой вопрос: отпуск по материнству предоставляется, начиная с 30-й недели беременности , а есть ли какие-то привилегии для для работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Или мы должны уходить в декрет так же в 30 недель?

  Răspundeți
 • 22 mar. 2014 23:05 #119 Veronnika Sandu

  Buna seara! Imi puteti raspunde va rog la urmatoarea intrebare: in ianuarie 2013 am iesit in concediu de maternitate si in septembrie 2014 voi naste alt copil. sunt angajata la intreprindere de stat. Care va fi modalitatea de calcul pentru copilul care se va naste????? din 6 luni premergatoare concediului de mnaternitate 3 au fost cu concediu de boala. Voi primi tot aceeasi indemnizatie sau se va calcula dupa modalitatea noua?

  Răspundeți
 • 22 mar. 2014 23:05 #120 Veronnika Sandu

  Buna seara! Imi puteti raspunde va rog la urmatoarea intrebare: in ianuarie 2013 am iesit in concediu de maternitate si in septembrie 2014 voi naste alt copil. sunt angajata la intreprindere de stat. Care va fi modalitatea de calcul pentru copilul care se va naste????? din 6 luni premergatoare concediului de mnaternitate 3 au fost cu concediu de boala. Voi primi tot aceeasi indemnizatie sau se va calcula dupa modalitatea noua?

  Răspundeți
 • 28 mar. 2014 01:13 #121 Анна Еркина- Плагова

  подскажите почему не включают в счет больничный ?????он же оплачивается 100%или как????ведь это не отпуск

  Răspundeți
 • 29 mar. 2014 01:57 #122 Grigore Popa

  #118 Капанжи Лина, Статья 248. ТК (1) Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением работ по санитарному и бытовому обслуживанию и работ, не требующих физического труда.

  Răspundeți
 • 29 mar. 2014 01:59 #123 Grigore Popa

  #119 Veronnika Sandu, Ve-ti primi aceeași indemnizație

  Răspundeți
 • 31 mar. 2014 12:09 #125 Alex Burlea

  salut, spuneti-mi va rog, am nascut al 2 copil in martie 2013 si indemnizatia lunara la al 2 copil difera de cel de la 1, dar acum cu noile modificari de la 1 aprilie 2014 prevede ca indemnizatia celui de al 2 sa fie calculata exact ca la 1, deci pe noi care am nascut in 2013 ne iau in consideratie sau nu, cum se va calcula incepind cu 1 aprilie 2014 multumim frumosss

  Răspundeți
 • 02 apr. 2014 13:08 #126 Наташа митиогло

  ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЯВЛЯЮСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ srl юридическим лицом, пришло время получить "пособие по материнству" и есть шанс его не получить..... в местном соцфонде г. Комрат мне ответили что решается это в г. Кишиневе и есть шанс , большой к тому же не получить это пособие ( по материнству) так как я яляюсь единственным учредителем и не могу сама себя нанимать на работу..... к сведению - числилась на полном рабочем дне, все налоги исправно выплачивали % соот-но зарплате... (тоесть нарушений в этом плане нет никаких)... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. ЗАКОНЫ КАКИЕ ПОЧИТАТЬ, ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ССЫЛКИ ПО ЭЖТОМУ ПОВОДУ.... И ШАНСЫ КАКОВЫ МОИ НЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ

  Răspundeți
 • 02 apr. 2014 14:03 #127 Natalia

  Здравствуйте! Такой вопрос.Если написать заявление на отпуск во время беременности , но в отпуск не выйти. а работать, согласно новому закону мне этот месяц зачтется полностью или нет для выплаты пособия? и почему также по новому закону, месяца с больничным не считаются в полном объеме?

  Răspundeți
 • 03 apr. 2014 22:41 #130 Grigore Popa

  #126 Наташа митиогло, З А К О Н о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 08.07.1999б ст 1, 4. На самом деле вам не заплатят (хотя я не согласен, нет основании вам отказать)

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 14:42 #132 Ваня-Оля Т

  день добрый!я гражданка Молдавии,родила в Москве,свидетельство о рождении ребенка Российское то есть получила по месту родов! могу ли я получить пособие на ребенка в Молдавии по месту прописки?! муж тоже Молдаван.

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 17:31 #135 Серёжа Якимович♎

  buna ziua!imi spuneti va rog daca eu sunt angajat abia a2a luna la serviciu la o interprindere mare*SA*si sotia deja iese in decret eu pot primi pentru ea concediul de maternitate?si cum se fac socotelile...ps sotia de 2 ani nu lucreaza nicaieri

  Răspundeți
 • 09 apr. 2014 19:41 #136 Grigore Popa

  #135 Серёжа Якимович♎, Articolul 6. Condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale (1) Asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani. (2) Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului. __________ Legile Republicii Moldova 289/22.07.2004 Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale //Monitorul Oficial 168-170/773, 10.09.2004

  Răspundeți
 • 12 apr. 2014 23:26 #137 Ольга Тарновская

  Добрый вечер подскажите пожалуйста .я из дикрета попадаю опять в дикрет, полагается ли мне пособие по уходу ( определенноекол-во зарплат) и какие документы кроме больничного от семейного врача мне нужны для соц.фонда , наш бухгалтер после операции неизвестно когда выйдет на работу. Заранее большое спасибо

  Răspundeți
 • 14 apr. 2014 17:49 #138 Grigore Popa

  #137 Ольга Тарновская, Да, полагается(теже пособия что получиле после первой беремености и в том же размере). Справка о размере вашего оклада от работодателя.

  Răspundeți
 • 25 apr. 2014 02:10 #139 VANEA BEIU

  Buna!am si eu o intrebare....am nascut pe30.12.2013 am depus documentele in aprilie 2014 va rog sa mi spuneti dupa care metoda se va calcula cea veche say noua?Multumesc...

  Răspundeți
 • 26 apr. 2014 10:40 #141 silvia nunu

  Spuneti-mi va rog, daca copilul s-a nascut decedat, mama trebuie sa restituie banii primiti pe concediu de maternitate, sau mai beneficiaza de ceva, trebuie sa se reintoarca la serviciu imediat dupa nastere sau cind se termina concediul de maternitate.

  Răspundeți
 • 01 mai. 2014 13:37 #143 Raisa Tronciu

  D.Grigorii buna ziua.Sunt somera,sotul lucreaza santinela la depozitul penitenciarului ministerului justitiei si am vrut sa primim indemnizatia de la serviciul sotului.La casa nationala de asigurari sociale mi s-a spus ca nu pot primi indemnizatia de maternitate, fiind-ca justitia nu achita fondul social.La moment am 30 saptamini de sarcina.Ce sanse am?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 16:52 #144 Ina şi Alexandru Chilcevschi (

  Buna ziua ! Spunetimi va rog daca copilul meu are 2ani si 7 luni si eu doresc sa ies la sreviciu voi mai putea primi indemnizatia inca 5 luni ..........adica pina copilul inplineste 3 ani !!!

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 17:00 #145 Tatiana Cristea

  informatia este adaptata noilor modificari a legii, introduse de la 1 aprilie 2014?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 17:20 #146 victoria melnic

  Buna ziua Grigore!Sunt angajata oficial dar am salariu mic,pot lua indemnizatia de maternitate pe numele meu,dupa care sa ma eliberez si indemnizatia pentru ingrijire a copilului sa fie luata de sot avind un salariu mai mare oficial

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 18:05 #148 Grigore Popa

  #143 Raisa Tronciu, Dvs. aveti dreptul la indemnizatii doar ca trebuie sa l solicitati de la locul de munca a sotului si nu de la CTAS, deoarece in cazul militarilor indemnizatiile se achita din bugetul de stat la locul de munca

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 18:28 #151 Tania Gherman

  doamnele insarcinate care nu sunt angajate in cimpul muncii sunt studente stre exemplu.. ce bani li se cuvine lor?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:03 #152 Dinusik ;

  spunetimi va rog cum se iau in calcul calcularea indemnizatiei dupa noiile modificari, ultimile 6 luni sau 12 luni lucrate sa mai aprobat legea?..multumesc mult

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:12 #153 Aniutka Agnes

  eu nu inteleg nimic din indemnizatii alocatii...nustiu ce..explicati-mi va rog mai taraneste.... iata eu sunt insarcinata in 7 luni, nu lucrez nicaieri, sotul lucreaza dar salariul oficial e undeva 1700 pecind defapt el primeste 3400, cum am inteles aici, el poate sa ceara de la serviciu ca sa mi se plateasca lunar timp de 3 ani 30% din salariul lui oficial? sau o sa primesc 300 lei lunar timp de 1,5ani? polita de asigurare mi sa dat gratuit pina voi naste, deci unde trebuie de dus pentru a primi banii estia? si kind?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:28 #156 Grigore Popa

  #153 Aniutka Agnes, Daca nu ați lucrat nicaieri ultimele 9 luni atunci va considerati la intretinerea sotului asigurat. Prin urmare aveti dreptul la indemnizatia de maternitate de la locul de munca a sotului si in cazul in care sotul va dori sa iasa in concediu de ingrijire a copilului poate reveni la locul de munca cu regim de 7 ore pe zi, primind si salariu cit si indemnizatia de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani. Daca sotul nu va dori sa iasa in concediu de ingrijire a copilului si ulterior sa lucreze cu regim de munca partial dvs. aveti dreptul sa primiti lunar a cite 400 lei timp de 1,5 ani.Trebuie ca sotul sa prezinte certificatul dvs. medical la locul sau de munca pentru a fi completat de angajator si sa ceara declaratia persoanei asigurate REV-5 pentru trimestrul curent. Cu actele acestea mergeti la fondul social si solicitati indemnizatia de maternitate iar ulterior si cea de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani.

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 19:35 #157 Aniutka Agnes

  #156 Grigore Popa, ultima data am lucrat in august 2013, dar pin nasc va fi mai mult de 9 luni...si adika pentru a-mi plati totusi acele 30 % din salariu lui el trebuie sa-si ia concediu? daca nu vrea doar 400lei? dar sotul poate sa-si ia concediu de ingrijire a copilului daca si eu stau acasa in continuare?

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 20:21 #158 Valentina Rotari(Burlacu)

  Buna ziua.Vreau foarte mult sa ma ajutati. In 2011 am nascut, desi am lucrat la o firma si aveam 3000 de lei salariu, conform legii am primit 900 de lei lunar indemnizatie, acuma asa sa primit ca la 7 iunie 2013 am nascut gemeni, sunt dintr-un concediu in altul si nu am lucrat nicaieri.Indemnizatiei pentru gemeni mi sa calculat din salariu tarifar de pe functie pe care mi la dat firma, adica 1200 lei si primesc 360 de lei acum 400 de copil. Vreau sa-mi spuneti va rog am eu dreptul conform legii si modificarilor sa mi se recalculeze indemnizatia dupa salariu meu pe care lam avut pina la prima nastere, copii au doar 10 luni, cresc trei copii cu 800 de lei. Ce pot sa fac, ce ma puteti ajuta. Multumesc mult!

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 21:11 #159 ♥Andreea ♥

  buna seara lucrez pe baza de patenta platesc lunar toate contributiile la stat ce fel de indemnizatii mi se revin??? multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 02 mai. 2014 23:56 #160 Grigore Popa

  #157 Aniutka Agnes, 9 luni adica pina impliniti 30 saptamini. adika pentru a-mi plati totusi acele 30 % din salariu lui el trebuie sa-si ia concediu?- DA daca nu vrea doar 400lei? - DA dar sotul poate sa-si ia concediu de ingrijire a copilului daca si eu stau acasa in continuare? DA

  Răspundeți
 • 03 mai. 2014 13:52 #163 Tatiana Crudu-Miron

  Buna ziua, spuneti-mi va rog pina in ce luna eu voi primi indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului , daca pe data de 30.04.2014 fetita mea a atins virsta de 3 anisori ? Adica doar pina pe data de 10.04.2014 sau si pe data de 11.05.2015. Multumesc anticipat .

  Răspundeți
 • 03 mai. 2014 21:32 #166 Grigore Popa

  #163 Tatiana Crudu-Miron, Pina cind fetita a implinit 3 ani

  Răspundeți
 • 07 mai. 2014 01:30 #173 Grigore Popa

  #172 Raisa Tronciu, Nu-i adevarat

  Răspundeți
 • 07 mai. 2014 16:08 #174 Natalia Boico

  Добрый день! Я нахожусь с декретном отпуске, но при этом вышла на работу на неполный рабочий день. Получаю ежемесячное пособие за первого ребенка и жду второго. У меня есть фиксированный оклад+премиальные. Со всей суммы я выплачиваю налоги. За первого ребенка мне выплачивают 30% от всей суммы. Как будут выплачивать за второго? И как высчитывается больничный по беремености в этом случае?

  Răspundeți
 • 07 mai. 2014 22:47 #177 Marina Arama

  buna ziua, poate fi indemnizatia pentru nastere calculata din venitul sotului, in cazul in care m-am eliberat de la serviciu in a 3-a luna de sarcina? Va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 09 mai. 2014 21:10 #179 Tatiana Capatina

  Buna ziua! Puteti va rog sa ma ajutati. Pe linga serviciul de baza mai am un contract de prestari servicii cu o alta companie unde mi s-a achitat salariu, respectiv am platit impozite. Deci, prezint la CTAS contractul+REV5 si gata sau mai este nevoie de ceva? Iar de la serviciul de baza conform legii noi am nevoie la fel de REV5 in locul certificatului de salariu care se dadea pina acum pe ultimile 6 luni sau trebuie si acesta si REV5? Multumesc anticipat!

  Răspundeți
 • 09 mai. 2014 21:24 #180 Tatiana Capatina

  PS: sorry, am uitat sa mentionez ca intentionez sa depun actele pentru indemnizatia pentru ingrijirea copilului timp de 3 ani. Multumesc!

  Răspundeți
 • 11 mai. 2014 09:21 #182 constantin oxana bantus (cretu

  BUNA AS VRA SA STIU SI EU DACA AS PUTEA SA MA ANGRAJES PRIN CUMUL LA SERVICIU CU PROGRAM REDUS PASTREZ INDEMNIZATIA MULTUMESC

  Răspundeți
 • 11 mai. 2014 13:54 #183 Lora Bivol (Gribincea)

  buna.am si eu o intrebare...am iesit in concediul de maternitate pe 7 aprilie, spunindumi-se ca nu sint nimic schimbari..si nu mi sa intors certificatul medical de maternitate .....este corect, mi se va calcula dupa legea veche??? ori trebuie sa merg sa-mi iau certificatul sa-l prezint la casa de asigurari??????multumesc.

  Răspundeți
 • 11 mai. 2014 23:30 #185 Grigore Popa

  #183 Lora Bivol (Gribincea), Trebuie sa prezentati certificatul la CTAS, in cazul dvs. se aplica legea noua.

  Răspundeți
 • 12 mai. 2014 15:30 #186 Lora Bivol (Gribincea)

  #183 Lora Bivol (Gribincea), As mai vrea sa stiu la cit timp dupa prezentarea actelor la CTAS se achita indemnizatia?????mersy mult

  Răspundeți
 • 12 mai. 2014 23:24 #187 Grigore Popa

  #186 Lora Bivol (Gribincea), aproximativ o luna si jumate

  Răspundeți
 • 14 mai. 2014 11:42 #188 Cristina

  Buna ziua, sunt un cititor activ al sitului familia.md, am o neclaritate care vreau sa o luminez, calculul privind indemnizatia dupa cum am citez : Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv, adică baza de calcul a contribuţiilor individuale de asigurări sociale obligatorii nu poate depăşi cinci salarii medii lunare prognozate pe economie, înmulţit la 12 (pentru anul 2014, 5 salarii medii lunare prognozate în ţară constituie 21125 de lei).Acest lucru inseamna ca indiferent de salariul meu, indemnizatia mea de maternitate nu poate depasi aceasta suma de 21125 lei?.Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 14 mai. 2014 16:02 #190 Liliana Sadovnic

  Buna ziua! Nu sunt casatorita. Sunt somera ,inainte am activat dar nu legal . Partenerul meu lucreaza nu legal. Sunt insarcinata sapt 35. Am politsa de asigurare pina la nastere. sunt pusa la evedintsa a locului de domiciliu la Chisinau. Pot benificia in asa caz de indemnizatsie unica la nastere (primul copil) si indemnizatsii pentru intretsinerea copilului. Daca da , unde ma pot adresa si ce acte sunt necesare. Va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 10:10 #191 Cristina

  Buna ziua, calculul privind indemnizatia dupa cum am citez : Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv, adică baza de calcul a contribuţiilor individuale de asigurări sociale obligatorii nu poate depăşi cinci salarii medii lunare prognozate pe economie, înmulţit la 12 (pentru anul 2014, 5 salarii medii lunare prognozate în ţară constituie 21125 de lei).Acest lucru inseamna ca indiferent de salariul meu, indemnizatia mea de maternitate nu poate depasi aceasta suma de 21125 lei? Mai am o intrebare referitor la locul depunerii actelor, lucrez in Chisinau insa viza de domiciliu este in raion, pot depune actele la CTAS la Chisinau sau voi fi nevoita sa plec de unde imi este viza de resedinta(vb atit de indemnizatia de maternitate cit si de a ingrijire a copilului).Multumesc

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 16:17 #192 Даша Чабанова

  Добрый день, я родила ребенка 28 января 2014 года, в отпуск вышла 24 марта 2014 г по уходу за ребенком. Когда подавала заявление в соц. фонд 2 апреля мне сказали, что новый закон на меня не распространяется. а когда получила деньги, то мне не дали с рождения ребенка , а дали с отпуска. Имею ли я какие-то права?

  Răspundeți
 • 16 mai. 2014 22:31 #194 Grigore Popa

  #189 Cristina, Da, puteți depune si la locul de resedinta al dvs.(adica si la CTAS mun Chisinau)

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 12:00 #198 Doina Pinzari

  Buna ziua,am o intrebare, luna asta ies in concediu de maternitate pe baza sotului si fac careva calcule cam ce bani as putea primi si mam intilnit cu o nelamurire.Pentru asta, se ia in calcul doar salariu oficial sau si premiile si adausurile la salariu care deasemenea au fost impozitate?si sa inteleg ca concediu nu poate fi mai mare de suma de 21125lei (cum este pentru anul acesta)?!!!Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 12:27 #199 ═► И╠╣гочка Dima Verebcean☺☺☺☺

  0Buna ! Am tot citit si nu gasesc raspuns la intrebarea mea eu am dat doculmentele inainte de data de 1 04 2014 cum pot eu sa socut cit trebue sa-mi plateasca lunat pe copil salariu lunar il aveam 2000 de lei oficial dar primiam si cite 2500 tot e oficial decretul 12000 mii cum pot eu sa socot cit trebuie sa-mi dea lunar ? am o prietene si-mi pune ca ea decretul am primit tot in jur de 12000 si primeste 800 lei lunar pentru copil da mie imi da doar 500 de lei lunar ;-(

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 13:26 #201 Grigore Popa

  #199 ═► И╠╣гочка Dima Verebcean☺☺☺☺, Daca a fost calculat corect indemnizatia de maternitate Dvs. la fel trebuie sa primiti indemnizatia lunara in jur de 800-850 lei (vi se aplica legea veche)

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 13:27 #202 Grigore Popa

  #199 ═► И╠╣гочка Dima Verebcean☺☺☺☺, Pentru ca sa cedeti cum au calculat ei 500 lei lunar, cereti la CTAS copia deciziei de acordare a indemnizatiei lunare, acolo este descifrarea calculului.

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 13:29 #203 Doina Pinzari

  Mai am o intrebare,daca in decursul a acestor 12luni lucrate anterior,sotul a fost o data pe foaie de boala achitata si o data in concediu la fel achitat, cum se calculeaza fara aceste 2luni? adica adunam salariu din 10 luni doar si impartim la 12 pentru aflarea salariului mediu sau aceste 2luni se calculeaza dupa sal.mediu pe tara?multumesc

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 14:11 #206 Doina Pinzari

  #205 Grigore Popa, aaa superb,multumesc tare mult de raspuns,o zi buna

  Răspundeți
 • 17 mai. 2014 16:21 #207 Inga&Vitalie Topala (Vasluian)

  bună ziua în cazul în care la soție este salariul este mai mic decît al soțului, este posibil ca îndemnizația pentru copil să i se calculeze conform salariului soțului?

  Răspundeți
 • 18 mai. 2014 01:05 #208 Grigore Popa

  #207 Inga&Vitalie Topala (Vasluian), daca vorbiti de indemnizatia lunara e posibil daca de cea de maternitate nu e posibil

  Răspundeți
 • 19 mai. 2014 12:59 #211 Aliona Lungu-Timofeev

  Buna ziua, am si eu citeva intrebari referitor la indemnizatia pentru concediul de maternitate. In anul 2010 eu am iesit in concediu cu primul copil acum il astept pe cel de al 3-lea la serviciu nu am revenit deloc, salariul tarifar este de 2800lei. Documentele deacum le-am prezentat la asistenta socila unde mi s-a spus ca concediul o sa fie calculat in baza salariului tarifar. Dar care va fi procedura? se va calcula si achita concediul integral ca la primii doi copii sau se va calcula concediul prenatal si se va achita, iar apoi restul se va achita si calcula dupa nastere?Deasemenea as vrea sa stiu care vor fi sumele daca va fi separat

  Răspundeți
 • 19 mai. 2014 23:58 #212 Childescu Rodica

  salut.Vă rog să-mi spuneți pot să lucrez prin cumul la altă instituție,dacă în prezent mă aflu în concediu de îngrijire a copilului în altă instituție unde sînt ancajată de bază?Vă mulțumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 21 mai. 2014 12:19 #217 slava valentina

  #216 Grigore Popa, Buna ziua...am si eu o serie de neclaritati daca puteti sa ma ajutati sotia nu lucreaza de o luna sotul este oficial de patru luni copilul se preconizeaza de al concepe peste 2 luni maxim....sotia nu va mai fi angajata....Atunci sotul poate sa sa ia el indemnizatia asigurata...???

  Răspundeți
 • 22 mai. 2014 00:26 #220 Irina Nedilchak-Bratco

  Здравствуйте!Можем ли мы получить единовременное и ежемесячное пособие в Молдове,если муж гражданин Молдовы,жена гражданка Украины,ребенок рожден за границей,но свидетельство о рождении уже сделали в Молдове?Муж прописан в Молдове,жена нет.Муж официально безработный.Можно оформить пособия на мужа?

  Răspundeți
 • 22 mai. 2014 12:27 #221 Grigore Popa

  #220 Irina Nedilchak-Bratco, Да, можете(3100 лей единовременное пособие и ежемесячное пособие по 400 лей в мес. до исполнения ребенку 1,5 года

  Răspundeți
 • 22 mai. 2014 16:21 #222 Ana Dovletbaiev

  Buna ziua! Am si eu o intrebare care de fapt nu gasesc raspuns si sper foarte mult sa ma ajutati. Dupa data de 20 a luni trecute am depus actele pentru indeminizatia de maternitate. Si mi s-a spus sa revin cu un telefon la sfirsitul luni acestea. Am telefonat si mi s-a spus, ca salariu sotului meu inca nbu este calculat si ca ma va anunta pe la sfirsitului luni iunie. Acuma vreau sa ma adresezes undeva ca sa imi explice clar si bine. Eu voi primi aceea indemnizatie de maternitate, si cit va dura. Mi-am dat seama ca ceva nu e clar si ca in lege se spune ca pe parcursul a 30 de zile o sa primisc. Acuma vreau sa ma adresez undeva ca sa mi spuna ce se intimpla cu salariu sotului meu, care sunt problemele.

  Răspundeți
 • 23 mai. 2014 14:02 #223 Валентина Манин

  #30 Andrei Suprovici, din pacate pot sa va zic ca am gtrecut prin aceasta procedura si am ramas dezamagita de tara noastre de tot ce se intimpla pe ecst pamint .si am reesit ca nu are nici un rost sa arati salarii mari cind vine vremea sa primesti indemnizatiile de la locurile lucrate prin cumul -dai de multe probleme .nervi .pentru 12 mii de lei salariu prin cumul au venit la control trei agenti de la casa nationala .. se purtau foarte urit si grosolan. apoi a mers alt sector care fac calcolelle la fel am fost intilnita de 4-5 persoane care se zvirl asupra ta ca tigrii la carne ,, e urit si foarte incorect ,. doamna ministra ar putea raspunde in ce grupa de pregatire au trecvut acesti specialisti de unde atita rautate ,,orice temei gasesc numai sa te dai batut sa nu primesti acei bani.. imi pare rau ca traesc in aceasta tara cu acest dizastru .si am decis ca cit voi lucra .la noi legile permit salariu la toto angajatii vor fi de 1650 lei 2 ore de lukru si atit .. o sa primim salarii din plic dar linistiti .. asta ne invata tara sa fii cinstit numai atunci cinfd le convine lor . daca nu se achita sau mici salariile fac zarva de ce se ascund salariile .atunci cind esi la suprafata si se indica salarii mari ,,numai sa nu fie foi de boala cum asa statul doar cere in schimb nu da nimic ..

  Răspundeți
 • 25 mai. 2014 16:34 #225 Cibotari Alex

  Buna! Noi ambii lucram si am planificat un copil. Pot eu ca Sot sa eau dindemnizatiile pe salariu meu, deoarece e mai mare decat a sotiei. Daca da, in ce cazuri. Daca nu, ce putem face ?

  Răspundeți
 • 26 mai. 2014 19:23 #227 Olea Anin

  Daca pina a iesi in concediul de graviditate si maternitate am lucrat doar 7 luni, cum se va calcula indemnizatia, suma salariului pe 7 luni/ 12?

  Răspundeți
 • 26 mai. 2014 23:12 #229 Олеся Гырля

  Здравствуйте, помогите пожалуйста советом в моей ситуации. Я выходила в декрет по уходу за ребенком и написала заявления до 1,5 года, т.е. до 28.03.2014 года. А вышла потом на работу, на 7 часовой рабочий день 23.09.2013 года, то есть ребенку было 11 месяцев. Теперь, когда ребенку исполнилось 1,5 года мне прекратили выплачивать пособие, мотивируя тем что, надо было перед тем, как выйти на работу написать заявление о продлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. Как быть в моей ситуации, ведь я же работаю не полном рабочем дне??? Имеют ли права мне отказать в выплате пособия???

  Răspundeți
 • 27 mai. 2014 10:13 #230 Grigore Popa

  Да, имеют право. В вашем случаи вы должны предоставить им заново всесь пакет документов и приказ о продление отпуска(и в этом случаи ваше пособие будет исходить из вашего дохода на предприятия за 2 мес. +10 мес(со средней минимальной зарплатой 1650)/12. Ст. 18,29З А К О Н о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22.07.2004

  Răspundeți
 • 28 mai. 2014 13:18 #231 Diana Grigor-Leahu

  Spuneti-mi va rog, in cazul in care o femeie naste al doilea copil, aflindu-se in concediu de ingrijire a copilului PE CONT PROPRIU cu primul copil (adica la nasterea la al doilea copil, primul are 3,5 ani) indemnizatia de maternitate (graviditate) se calculeaza conform veniturilor obtinute pina la primul concediu de maternitate? Nu am iesit la serviciu de cind ma aflu in concediu de maternitate si de ingrijire a primului copil. La moment sint angajata la acelasi serviciu.

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 11:07 #233 Роман Бородин

  Здравствуйте! Такой вопрос, Супруга не работает уже 3 года, я работаю официально но у меня рабочий день 5 часовой, смогу ли я не уходя с работы получать ежемесячное пособие? И какой она будет?

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 17:57 #234 Diana Lupu

  In cit timp de la depunerea actelor pentru primirea indemnizatiei de maternitate pot ridica banii de la banca?

  Răspundeți
 • 29 mai. 2014 21:12 #237 iurka @@@

  buna! spuneti va rog sotul doreste sa ia concediu de ingrijire a copilului de la locul de munca ,iar eu am sa ma eliberez de la serviciu el o sa primeasca indemnizatie ..

  Răspundeți
 • 30 mai. 2014 13:16 #238 Diana Lupu

  Buna ziua. La 01.08.2013 m-am concediat si in septembrie 2013 am ramas insarcinata. Cind am primit concediul medical la 01.04.2014, sotul a depus actele pentru obtinerea indemnizatiei de maternitate...am primit refuz deoarece ca sa ma aflu la intretinerea sotului trebuie sa am 9 luni consecutive nelucrate premergatoare riscului asigurat, eu insa am lucrata 1 luna - iulie. Daca indemnizatia de maternitate se calculeaza din 12 luni premergatoare riscului asigurat (concediul de maternitate), pot eu sa depun actele din numele meu si sa fie calculata indemnizatia din lunile lucrate - mai, iunie, iulie si pentru restul lunilor sa fie calculat 1400 lei?

  Răspundeți
 • 30 mai. 2014 21:52 #239 Florea Alexandr

  Sotia este insarcinata in 35 saptamini, se afla la intretinerea mea dupa ce sa concediat din propria initiativa cu 6 luni in urma.Eu lucrez oficial deja de 3 ani si am incercat sa primesc indemnizatia pe numele meu,dar am fost refuzat din motiv ca nu au trecut min 9 luni de cind sotia sa concediat. Ce se poate de facut in acest caz si are vreo inportanta ca inainte sa se concedieze sotia a activat oficial doar 5 luni!? Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 30 mai. 2014 23:32 #240 Natalia Toni

  добрый вечер' у меня такой вопрос, я нахожусь в декрете по уходу за ребёнком 2 года, выходила на декрет с зарплатой 1700 лей, сейчас оклад подняли на 3000 лей.я собираюсь с декрета на декрет, стоит ли выходить на работу на 6 месяцев и если я не выйду, то от какого оклада будут оплачивать декретные. заранее спасибо.

  Răspundeți
 • 30 mai. 2014 23:58 #241 Grigore Popa

  #239 Florea Alexandr, in cazul dvs. nu se poate face nimic...

  Răspundeți
 • 31 mai. 2014 11:29 #243 Katherine P

  Здравствуйте! я работала преподавателем 3 года, вышла в декрет, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. скоро моему ребенку исполнится 3 года, но я опять ухожу в декрет, как мне начислят пособие, если я ушла из декрета в декрет?

  Răspundeți
 • 02 iun. 2014 19:53 #246 libraria slava valentina

  #245 Grigore Popa, Salut spuneti va rog daca primesc salariu numai din procent si mi se opreste impozitele din toata suma atunci concediu de maternitate o sa fie calculat la fel din toata suma sau numai din salariu minim a R.M. Multumesc

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 18:34 #248 Lucia .

  Buna ziua! spuneti-mi va rog,daca am deja 34 saptamini de sarcina,dar la serviciu sunt in concediu de maternitate de la 30 de saptamini, pot acum la 34 de saptamini sa iau certificatul medical pentru a-l prezenta la CNAS? va multumesc anticipat

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 18:59 #249 Lucia .

  si inca o intrebare: fiind profesoara am iesit in concediu de maternitate la inceputul lunii mai,dar la inceputul lunii iulie trebuie sa primesc concedialele,am dreptul sa iau banii pentru 126 de zile + concedialele(bine meritate),sau deja nu mai am dreptul la ele

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 19:37 #250 Oxana Satirovici

  Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я родила ребенка 4 декабря 2013г. А подала заявление 2 апреля. Работникик КНАСа утверждают что из-за этого расчетали уже пособие по новому закону. Неужели никак это нельза опрвергнуть? И ещё. Если они считают по новому закону, то почему я получила единоразовое пособие в сумме 2600 а не 3100? спасибо

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 20:31 #251 Grigore Popa

  #250 Oxana Satirovici, Нет , ничего нельзя сделать... 2600 так как 3100 для тех кто родил в 2014 году

  Răspundeți
 • 04 iun. 2014 23:27 #255 Ludmila Matragun

  Buna, spuneti-mi va rog daca se iau in considerare pentru baza de calcul a indemnizatiei lunile in care a fost pentru citeva zile sau luna completa in concediu medical; si daca da din ce suma se calculeaza 30%? Multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 08 iun. 2014 22:05 #257 Marianna Manoli

  Buna seara!Sunt angajata oficial,aflindu-ma in concediu de maternitate cu primul copil,il nasc pe al doiea.Scrieti-mi va rog,firma trebuie sa-mi plateasca ca la primul copil concediu de maternitate si care este legea?Multumesc.

  Răspundeți
 • 09 iun. 2014 12:11 #258 Grigore Popa

  #257 Marianna Manoli, da, ve-ți primi ca si pentru primu insa nu de la firma ci de la CTAS(citiți articolul de mai sus)

  Răspundeți
 • 09 iun. 2014 18:47 #259 anisoara russu

  buna ziua am si eu o intrebare..eu am lucrat vara trecuta 3 luni oficial dupa care mam concediat ca sunt studenta zi de zi la universitate, in octombrie am inceput scoala si din motive ca nu imi ajungeau bani pentru invatatura mam reangajat si am lucrat(dupa ore ) inca 2 luni oficial nestiind ca sunt insarcinata,din motiv ca eram insarcinatat si studenta nu reuseam si mam concedit din prorpria initiativa, am avut salariu lunar mai mic decit cel mediu pe economie..casatorita oficial sunt din 11 mai 2014.si sotul vrea sa ee pe numele lui indemnizatia de maternitate avind lucrat 2 ani.este posibil acest lucru?

  Răspundeți
 • 09 iun. 2014 23:50 #261 Grigore Popa

  #259 anisoara russu, Nu va fi posibil(vedeti raspunsurile de mai su si articolul)

  Răspundeți
 • 10 iun. 2014 14:06 #262 Лена Кожухарь

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если среднемесячный доход составляет 6774,58 лей, то пособие за 126 календарных дней составит максимум 21125 леев. Я правильно поняла, пособие не может превышать предельный доход, кот. на 2014 год составляет эту сумму? Большое спасибо.

  Răspundeți
 • 10 iun. 2014 16:01 #263 Olesea Chisnenco

  salutare ,vreau sa stiu cind apare riscul asigurat.

  Răspundeți
 • 10 iun. 2014 16:01 #264 Olesea Chisnenco

  salutare ,vreau sa stiu cind apare riscul asigurat.

  Răspundeți
 • 11 iun. 2014 16:32 #267 valentina m

  Здравствуйте! Отпуск по уходу за первым ребенком до 3 лет закончился в апреле 2013 года и был взят отпуск по уходу за ребенком с 3 до 6 лет. (до апреля 2016 года). В январе 2014 года родила второго ребенка. Имею ли я право на пособия и какие?

  Răspundeți
 • 11 iun. 2014 22:49 #268 Юлиана Костенюк

  Здравствуйте! Можно ли узнать есть ли какие-то послабления в законе о 9 месяцах в которых женщина не должна работать что бы муж мог получить пособие по беременности? Просто я уволилась 5 ноября 2013г и забеременела месяц спустя в декабре так и не успев найти новую работу, тем самым надеясь что в таком случае мы сможем получить пособие на мужа но моя 30 неделя беременности начинается с 1 по 6 июля, а это только начало 9 месяца в котором я не должна работать. И мы хотели узнать в таком случае можно ли на что то расcчитывать?

  Răspundeți
 • 11 iun. 2014 23:54 #270 Grigore Popa

  #268 Юлиана Костенюк, нет, не сможете рассчитывать.... закон точен в этом смысле

  Răspundeți
 • 12 iun. 2014 09:53 #271 valentina m

  Здравствуйте.Находясь в отпуске по уходу за ребенком с 3 до 6 лет, через 10 месяцев родила второго ребенка. Нужно ли писать заявление на отпуск по уходу за вторым ребенком на работе для получения пособия??

  Răspundeți
 • 12 iun. 2014 18:48 #272 Gikku Bostan

  Здравствуйте,можно спросить......мне пришлось уйти с работы в связи с тяжелой беременностью,врачи запретили работать,я не работаю 4 месяца,могу ли я оформить декретный на мужа?

  Răspundeți
 • 13 iun. 2014 11:11 #273 Mariana si Eric Bordeniuc (Tac

  Buna ziua! Sunt in concediu de maternitate si astept al doilea copil, am inteles ca voi primi indemnizatie pe al doilea copil ca pentru primul pina primul implineste virsta de 3 ani apoi se va calcula altfel, e adevarat si cum se va calcula? Multumesc mult.

  Răspundeți
 • 13 iun. 2014 12:46 #274 Grigore Popa

  #271 valentina m, Вы не имеете право на такой отпуск, после истичения неоплачемого отпуска 3-6 лет вы должны выйте на работу, на данный момент вы считаетесь не застраховоном лицом.

  Răspundeți
 • 19 iun. 2014 16:37 #278 Grigore Popa

  #277 Валентина Райчу(станева), по работали официально только 2 часа? Если так то получите пособие исходя из 1650 лей как среднего дохода.

  Răspundeți
 • 25 iun. 2014 22:12 #279 Lucia .

  Buna seara! Spuneti-mi va rog, dupa cit timp de la depunerea documentelor pentru concediu de maternitate(la cnas),pot sa ridic acesti bani? multumesc anticipat.

  Răspundeți
 • 26 iun. 2014 15:09 #280 Aliona Stenga

  Buna ziua ... Eu am lucrat toata sarcina , pina la 7 saptamini, oficial, cu salariul de 3000 lei.Ce indemnizatie m-i se acorda in asa caz ??? Multumesc

  Răspundeți
 • 26 iun. 2014 15:13 #281 Aliona Stenga

  Si inca o intrebare , cind se primeste indemnizatia, inainte sau dupa nastere??

  Răspundeți
 • 27 iun. 2014 01:50 #282 Gabi Gabriel

  #281 Aliona Stenga, Buna seara! Spuneti-mi va rog.....de ce indemnizatie pot beneficia daca: Am lucrat pina la 34 saptamini de sarcina, la 39 de saptamini am nascut copilul dar a trait doar 2 zile.Peste 2 ani am nascut iarasi .dar in tot acest timp nu am lucrat . Ma intereseaza daca acuma pot beneficia de indemnizatia de 3 ani neprimita din cauza decesului primului copil? Adica.....desi nu am lucrat in timpul celei de-a doua sarcini ( a fost una complicata).....sa primesc indemnizatia din sarcina precedenta kind am lucrat. Multumesc!!!

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 09:45 #283 Vlad Anastasia Stanislav Ina S

  buna ziua,as dori sa stiu daca o persoana care se afla legal in alta tara si naste un copil are dreptul la indemnizatii pe copii in republica Moldova?

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 11:37 #284 Grigore Popa

  #279 Lucia ., în jur de o luna si jumate poate și mai devreme...

  Răspundeți
 • 28 iun. 2014 11:40 #286 Grigore Popa

  #281 Aliona Stenga, pînă la naștere

  Răspundeți
 • 29 iun. 2014 12:17 #290 Aliona Stenga

  Если я мать одиночка какие льготы есть ???Какие документы нужны и куда обратится??? Спасибо

  Răspundeți
 • 30 iun. 2014 22:34 #293 Lora Bivol (Gribincea)

  buna..am si eu o intrebare.... , daca la copilul nou nascut i se va face mai intii certificat de nastere roman..(in baza actelor parintilor)si se va primi indemnizatia romana...si mai apoi vom obtine si certificatul de nastere moldovenesc.vom putea beneficia si de indemnizatia moldoveneasca?....mama fiind asigurata..mersy anticipat.

  Răspundeți
 • 01 iul. 2014 21:01 #294 Grigore Popa

  #293 Lora Bivol (Gribincea), Conform legii nu aveti dreptul la indemnizatie de maternitate sau de ingrijire a copilului daca beneficiati de ele intr-un alt stat

  Răspundeți
 • 02 iul. 2014 23:41 #295 Veronica Nagalisov ( Ţurcan )

  Buna seara, am si eu o intrebare, sunt insarcinata cu gemeni, am salariu de 3000lei, care ar fi indemnizatia de maternitate? O alta intrebare, institutia unde lucrez ma obliga sa ies in concediu de odihna din motivul ca nu sunt surse pentru a achita inlocuirile si activitatea acesteia va fi sistata, va influienta aceasta suma preconizata pentru indemnizatia de maternitate, daca da, care ar fi pasii de urmat?. Multumesc mult!

  Răspundeți
 • 03 iul. 2014 11:18 #297 Batir Iulian

  Buna ziua am si eu o intrebare.Salariu sotiei oficial este de 750lei conform celor spuse mai sus(sotul poate primi indemnizatia pe copil in cazul cind venit anual al sotiei nu depasheshte 4 salarii pe economie) pot primi in cazul dat eu sotul indemnizatia la locul de munca?

  Răspundeți
 • 03 iul. 2014 11:18 #298 Batir Iulian

  Buna ziua am si eu o intrebare.Salariu sotiei oficial este de 750lei conform celor spuse mai sus(sotul poate primi indemnizatia pe copil in cazul cind venit anual al sotiei nu depasheshte 4 salarii pe economie) pot primi in cazul dat eu sotul indemnizatia la locul de munca?

  Răspundeți
 • 04 iul. 2014 12:15 #300 SERGIU ELENA SAMOIL RUSU

  buna am si eu o intrebare mi sa platit concediul de maternitate dar la 8 luni de sarcina am nascut un copil mort trebuie sa intorc banii inapoi

  Răspundeți
 • 04 iul. 2014 13:33 #301 BV Chisinau BV Chisinau

  Buna ziua! Ma intereseaza daca ma concediez in a 2 luna de sarcina din propria initiativa, poate primi sotul indemnizatiile de maternitate si care anume?

  Răspundeți
 • 05 iul. 2014 19:05 #303 Grigore Popa

  #301 BV Chisinau BV Chisinau, nu poate primi inddemnizatioa de maternitate, in prezent e "regula de 9 luni"

  Răspundeți
 • 05 iul. 2014 20:02 #304 Вита Булафка

  Здравствуйте! Я вышла в декрет 28.12.2013 года, родила в начале марта 2014. Пособие по уходу мне начисляли в соответствии с новыми правилами, вступивших в силу 1 апреля 2014, тогда, как моей подруге, которая вышла в декрет в марте 2014, пособие начисляли по старым правилам. Как такое возможно?

  Răspundeți
 • 06 iul. 2014 21:11 #305 Иван Ганзюк

  Здравствуйте!меня зовут Ирина!в отпуск по декрету я вышла 20 мая 2014 года,обратились в Нац.кассу по выплате пособия на мужа.Сама я не работаю с февраля 2014.Мне сказали,что я могу не получить пособие на мужа,потому что я не попадаю под категорию не работающей последние 9 месяцев.До сих пор мое дело еще на рассмотрении в Нац.кассе,сколько времени они будут рассматривать дело? И могу ли я рассчитывать на пособие на мужа? если нет,то на что могу рассчитывать? или терпеть еще несколько месяцев? Заранее спасибо!

  Răspundeți
 • 07 iul. 2014 14:03 #306 Лидия Стоянова

  Здравствуйте. Я сейчас нахожусь по уходу за ребёнком до трёх лет, через месяц должна выйти на работу /малышу будет 3 года/. Сейчас снова беременна, и до декретного отпуска три месяца должна отработать. Как будут начисляться мои пособия по уходу за ребёнком, по предыдущему ребёнку или ..... Ведь получится поработать только 2,5 месяца, а считают за 12 месяцев... ответьте пожалуйста.

  Răspundeți
 • 08 iul. 2014 16:56 #307 Алиса ***

  Здравствуйте, я являюсьь гражданкой РМ могу получить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет(нигде не работаю), но то что мой ребенок родился на территории другой страны (РФ) мешает это сделать,тк у меня нет справки оттуда о том, что в РФ я никаких пособий не получала?как мне быть ,у меня 3-е детей двое рождены здесь на територии РМ

  Răspundeți
 • 09 iul. 2014 15:52 #310 Grigore Popa

  #306 Лидия Стоянова, средний доход за 2,5 мес. + 9,5 х 1650 лей / 12= пособие

  Răspundeți
 • 15 iul. 2014 12:40 #314 Mariana Darii

  Buna ziua. Eu am asa o situatie in septembrie 2012 am iesit in concediu de maternitate cu primul copil, in noiembrie 2013 copilul a decedat din motive de sanatate si tot in noiembrie am iesit inapoi la serviciu...fiind deja insarcinata cu al doilea copil. Ceea ce ma deranjeaza este metoda de calcul a indemnizatiei lunare si anume, daca era totul bine cu al doilea copil(in conced de matern am iesit in mart2014) era sa primesc ca si la primul indemnizatia de 1787 de lei, dar acum cu legea noua imi zic ca deoarece am iesit la serviciu citeva luni mi se substituie cu 1650 lei ceea ce nu ma aranjeaza ...intru cit se obtin doar 1451 de lei. Va rog mult sa imi ziceti daca corect fac calculul ei si daca pot sa le inaintez pretentii. Salariul meu a constituit/: 7200-feb2014 7200-ian2014 5000-dec2014 2178-noi2014 3550-sept2012 23049.54-aug,iul2012 6287-iun2012 7390-mai2012 6190-aprilie2012 Se primeste ca eu salariul am avut mereu...doar ca ei spun ca citeva luni cit eram in conced.de matern. se substituie...pot eu pretinde la un alt calcul mai ales ca la serviciu am iesit nu din placere da din nevoie si cu un motiv destul de serios....

  Răspundeți
 • 21 iul. 2014 11:00 #316 Марина Ивашку(Кожухарь)

  Добрый день,подскажите пожалуйста, если в течении последних 12 месяцев полностью отработаны 2 месяца, а в остальных месяцах были больничные, как будут исчисляться декретный отпуск и пособие по уходу за ребенком? За ранее благодарю!

  Răspundeți
 • 21 iul. 2014 22:39 #317 Tatiana Celpan

  Buna! Spuneti-mi va rog sunt in concediu pentru ingrijire a copilului, copilul nu a atins virsta de 3 ani, dar imi preiau serviciul-cate ore de munca in zi am dreptul cu pastrarea indemnizatiei lunare? mersi.

  Răspundeți
 • 22 iul. 2014 16:49 #318 Виктория Костенюк

  Здравствуйте! Если мать-одиночка работает и ее заработная плата 2500 лей ребенок записан под ее фамилией и отец не платит алименты имеет она право на гос. пособие как мать-одиночка?

  Răspundeți
 • 19 oct. 2015 15:48 #958 Ирина ))))))))))

  добрый день, прочитала вашу статью по поводу пособия по рождению и уходу за ребёнком, смогли бы вы мне ответить пожалуйста на такую сложившуюся ситуацию. я работала на офицерской должности, перед уходом в декретный отпуск за 3-4 месяца (не помню уже точно), меня демилитаризировали, и я проработала на гражданской должности. Мне выплатили пособие по материнству. Работала я с 2008 по 2013 на офицерской должности, и на гражданской месяцев 7(точно не помню). Прописка у меня приднестровская, я родила в Бендерах, и получила там пособие по рождению ребёнка. В ПМР у меня был патент и я по патенту должна получать пособие по уходу за ребёнком в течении 1,5 года. Я собрала все документы для соц службы, чтобы получать пособие в Молдове, вначале соц служба потребовала справку о том что я не получаю пособие в ПМР, но т к я получала там, они мне отказали, сказали выберете или там получать или у нас. И там и там нельзя, хотя я налоги платила и там и там.... пособие ежемесячное в ПМР у меня получилось больше я осталась получать его там, но соц служба мне сказала, по истечению 1,5 лет обращайтесь заново и вы будете получать уже до 3 лет у них. В этом году в апреле я подошла опять с документами в соцслужбу, Молдовы, чтоб продолжить получать пособие у них, но мне сказали что пару недель назад закон изменился, и теперь имеют право на пособие женщины стаж которых 9 месяцев. И отказали мне. Получается я ничего не получила. Правомерны ли были их действия, они же сами мне сказали что можете спокойно подойти через 1,5 года спасибо большое за ответ, надеюсь на ваш совет и помощь

  Răspundeți
 • 20 oct. 2015 01:05 #963 Grigore Popa

  Refuzați sa semnati

  Răspundeți
 • 20 oct. 2015 11:06 #964 Ирина ))))))))))

  #961 Grigore Popa, общий стаж 5 лет как аттестованное лицо , и получается 5 месяцев на гражданской должности. спасибо за ответ

  Răspundeți
 • 20 oct. 2015 11:14 #965 Елена Райлян

  Подскажите, пожалуйста!Если по моим подсчетам мне не доплатили при начислении пособия по материнству. Куда мне надо обратиться??

  Răspundeți
 • 20 oct. 2015 18:32 #966 Grigore Popa

  #965 Елена Райлян, в соцфонд (CNAS) c предварительным заявлением

  Răspundeți
 • 22 oct. 2015 11:55 #968 Ирина ))))))))))

  добрый день скажите пожалуйста если я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, и рожаю второго ребёнка, могу ли я получить пособие по беременности и родам с места работы?

  Răspundeți
 • 22 oct. 2015 14:05 #969 Tatiana

  Buna ziua! Domnul Grigore va rugam sa ne ajutati cu raspunsul la intrebarea urmatoare : Cum se vor calcula indemnizatiile de maternitate a gravidei care pe toata perioada sarcinei a fost in concediu de boala si o luna de concediu platit!

  Răspundeți
 • 23 oct. 2015 16:17 #970 Grigore Popa

  #968 Ирина )))))))))), Нет, только с соцфонда CTAS.

  Răspundeți
 • 27 oct. 2015 11:26 #972 şuliga olga

  Buna ziua. In mai am iesit in concediu de maternitate si am primit 19000 lei, acum pe 23 octombrie m-au telefonat de la cnas si mi-au zis sa intorc inapoi 13000 lei caci nu-mi ajung 8 zile pentru a avea 9 luni complete. este posibilitate de a nu intoarce asa suma mare? acum nu primesc indemnizatia lunara pina nu achit datoria care sa creat din greseala lor ca nu au calculat atunci zilele.

  Răspundeți
 • 28 oct. 2015 20:23 #974 Alexandru Chiaburu

  Buna ziua! Spuneti-mi va rog, daca fiind somera am primit indemnizatia de maternitate pe baza sotului, dar indemnizatia de ingrijire a copilului pina la 1,5 ani am dreptul sa o primesc incepind cu nasterea copilului sau abia incepind cu data cind s-a sfirsit buletinul(126 zile)? Copilul are 7 luni, dar am primit doar 400 lei pt luna precedenta. Pot cere sa mi se achite si pt lunile precedente? Multumesc!

  Răspundeți
 • 30 oct. 2015 15:00 #975 VIKA NIKA

  Buna ziua. De pe data de 24 august pina pe 27 decembrie ma aflu in concediul de maternitate. pe 15 octombrie mi sa facut incetarea contractului de munca si tot pe 15 octombrie am nascut. Acum vreau sa stiu ce fel de indemnizatie lunara trebuie sa primesc ca persoana asigurata sau neasigurata?si din ce data trebuie sa primesc indemnizatia?

  Răspundeți
 • 05 nov. 2015 00:11 #978 Irina Druta

  Buna ziua! Sunt angajata la o fima din R. Moldova la moment sunt in concediul de maternitate cu primul copil ( copilul are 2ani si 4 luni) , si sunt insarcinata cu al doilea , dar nu ma aflu in R. Moldova , si nu am sa nasc in Moldova , intrebarea mea este ca ,am sa pot sa primesc indemnizatii in R. Moldova , care sunt ele si ce trebuie sa fac pentru a le primi ca o sa am posibilitate sa revin in Moldova deja dupa nasterea copilului. Multumesc mult !

  Răspundeți
 • 05 nov. 2015 19:20 #979 Nadiusa Tirsina

  Buna seara! Spuneti-mi va rog dar daca eu nu o sa am lucrate 12 luni ,o sa primesc ceva la nastere?

  Răspundeți
 • 08 nov. 2015 00:39 #980 Grigore Popa

  #979 Nadiusa Tirsina, Indiferent de stagiul de cotizare femeile asigurate beneficiază de indemnizatie de maternitate

  Răspundeți
 • 08 nov. 2015 01:09 #981 Grigore Popa

  #978 Irina Druta, ve-ti primi indemnizatia de maternitate cu conditia ca ve-ti avea certificatul medical obtinut la 30 saptamini la medicii nostri, indemnizatia lunara va fi in marimea ca si pentru primul copil iar indemnizatia unica la nasterea copilului se va mari la 3400 lei (dupa ce ve-ti perfecta certificatul nastere moldovenesc a copilului.

  Răspundeți
 • 08 nov. 2015 17:23 #982 Ecaterina Make up Professional

  Spuneti-mi va rog cine imi va plati indemnizatia pentru maternitate in cazul in care lucrez la o intreprindere individuala ? Statul sau intreprinderea?

  Răspundeți
 • 10 nov. 2015 02:04 #984 Людмила Гайнару

  Здравствуйте работала и жила в Кишиневе, забеременела ушла в декрет, получила декретные в Молдове, родила ребенка в Одессе, забеременела во второй раз и на учете состою в Одессе выдали больничный лист одесский, и написали место работы в Кишиневе тк я все еще там числюсь в декретном отпуске, что мне нужно сделать чтобы этот больничный лист приняли в Кишиневе в соц службе?? Заверять у нотариуса?

  Răspundeți
 • 10 nov. 2015 10:38 #985 Antonina A.

  Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие документы нужно для CNAS в том случае, если я буду работать на дому на полную ставку, чтобы продолжать получать детское пособие. Спасибо.

  Răspundeți
 • 12 nov. 2015 19:21 #988 Инна Скакун

  Здравствуйте,помогите мне, пожалуйста, разобраться в моей ситуации. Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3лет. Пришло уведомление , что предприятие, где я работала закрывается и происходит ликвидация. Какие выплаты мне положены ? Продолжит ли соцстрах выплачивать мне пособие до окончания этого отпуска и будет ли пересчет пособия ? Прервется ли стаж и где получить свои документы , трудовую книжку ? Нужно ли становится на учет в центре занятости ? Спасибо за ответ .

  Răspundeți
 • 13 nov. 2015 12:32 #989 Vasilita Cocier

  buna ziua! va rog mult sa va uitati la datele mele si daca puteti sa-mi spune-ti daca mi-au calculat corect concediul de matermitate,pentru ca dupa cum calculez eu imi iese alta suma.Am iesit in concediu de pe 6 iulie,2015 pina pe 8 noiembrie(inclusiv).Salariile in ultimele 12 luni:iulie(2014)-3621,august-3856,sept-6536,oct-2648,noiemb-3804,decemb-4105,ian-3830,febr-3901(din care 6 zile-foaie de boala,mi-au achitat 500 lei),mart-4250,apr-4180,mai-6929,iunie-7352.Pe parcursul anului am beneficiat doar de concediile care mi se cuveneau.Am primit 18148 lei concediul de maternitate.Si va mai rog mult totodata sa-mi spune-ti care ar trebui sa fie indemnizatia lunara pe care trebuie sa o primesc.Sunt angajata oficial in sfera data mai bine de 3 ani.V-as fi foarte recunoscatoare daca mi-ati raspunde, ca sa inteleg si eu odata legea asta a noastra...

  Răspundeți
 • 14 nov. 2015 22:22 #990 Grigore Popa

  #989 Vasilita Cocier, Va recomand sa veniți la o consultație personala pentru ca sa primiți un răspuns complet

  Răspundeți
 • 19 nov. 2015 13:29 #991 Марина Ерулевич

  Добрый день! А если до выхода в декрет я проработала всего 6 месяцев, то как мне рассчитают пособие по материнству? Возьмут в расчет только мою з.п. за 6 месяцев, или плюс еще к ней 6 месяцев минимальной з.п. (ну которую я фактически не получала,т.к. не работала) ? Спасибо.

  Răspundeți
 • 22 nov. 2015 15:56 #993 Masha Pashaly

  Скажите пожалуйста если у меня 2 места работы, могу ли я получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком с обоих мест, т.е с общей зарплаты?

  Răspundeți
 • 23 nov. 2015 12:10 #995 Марина Ерулевич

  #992 Grigore Popa, А если я не работала, т. к. в декрете с первым ребенком. Но этот первый декрет был оформлен на мужа, по той же причине, что я не работала.

  Răspundeți
 • 23 nov. 2015 23:10 #996 ღღ Lena ‪‬‪‬ Pascariღღ

  salut sunt mama singuratica ce indemnizatie trebuie sa primesc eu si ce suma .multumesc din timp

  Răspundeți
 • 24 nov. 2015 08:45 #997 Cristina Acris

  Dar daca eu nu am primit indemnizatia de la primul copil?

  Răspundeți
 • 24 nov. 2015 22:29 #1000 Grigore Popa

  #995 Марина Ерулевич, Это ничего не меняет.

  Răspundeți

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Planificare»

Articole populare a rubricii «Planificare»