Apa Buna

Epuizarea emoțională la mame Анастасия Коврова Epuizarea emoțională la mame

Articolul se referă la temele:

Indemnizația de maternitate și naștere în Moldova71

Copilul nu este doar o mare bucurie, dar și cheltuieli mari. O parte din aceste cheltuieli ar trebui să fie compensate de indemnizația acordată de stat. Sumele nu sunt mari, dar pentru multe familii aceasta reprezintă un real ajutor. Din acest motiv este important să se știe cine, când și cât trebuie să vă plătească.


Important! Articolul este adaptat noilor modificari a legii, introduse de la 1 aprilie 2014.

La întrebările noastre răspunde avocatul Grigore Popa.

Cine are dreptul să beneficieze de indemnizație de maternitate și de naștere?

Indemnizația de maternitate (graviditate și naștere) este acordată în primul rând persoanelor asigurate. Persoana asigurată reprezintă persoana fizică aptă de muncă, rezident permanent sau temporar în Republica Moldova, care plătește contribuțiile de asigurări sociale. În plus, aceasta este acordată soțiilor, care se află în întreținerea soților asigurați, și celor șomere cu drept la concediu de maternitate, incluzând concediul pre-natal și post-natal.

Se consideră că soția se află la întreținerea soțului asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premărgătoare lunii obținerii concediului de maternitate și naștere, aceasta nu a activat nicăieri sau veniturile ei anuale nu erau mai mari de patru salarii medii pe economie; sau dacă în această perioadă, ea a pierdut statutul de persoană asigurată din motive care nu depind de ea, fapt care este confirmat în carnetul de muncă sau o declarație prezentată pe propria răspundere, precum că nu este persoană asigurată.

Soția, care se află la întreținerea soțului asigurat, are dreptul să beneficieze de indemnizația pentru maternitate în cazul în care este confirmată perioada de asigurare, perioada medie de asigurare trebuie să nu fie mai mică de 3 ani, sau dacă perioada de asigurare este de 9 luni din ultimele 24 de luni, premărgătoare apariției riscului asigurat. În cazul înregistrării căsătoriei după apariția riscului asigurat (concediu de maternitate și naștere) dreptul la indemnizație esre stabilit de la data înregistrării căsătoriei până la sfârșitul concediului de maternitate și naștere.

Dacă soția este la întreținerea soțului angajat, indemnizația de maternitate este atribuită pe numele soției după locul de muncă principal al soțului. Faptul că persoana în cauză este soția soțului angajat urmează a fi confirmat prin certificatul de căsătorie și buletinul său de identitate.

Modificarea din 2014: În cazul nașterii gemenilor, tripleților sau a mai mulți copii, în baza unei cereri scrise, plata parțială a concediului de îngrijire a copilului se acordă ambilor părinți sau altor persoane asigurate (bunica, bunelul sau alte rude, care sunt implicate direct în îngrijirea copilului, la fel de tutorele copilului).

Ce tipuri de indemnizații sunt oferite în Republica Moldova?

În Moldova sunt oferite următoarele indemnizații: Indemnizația de maternitate (graviditate și naștere); Indemnizația unică la nașterea copilului; Indemnizația lunară de întreținere/educare a copilului până la vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate).

Există o dată limită de adresare pentru primirea indemnizației?

Pentru indemnizatțiile de asigurare socială vă puteți adresa în baza documentelor justificative în decurs de 12 luni din ziua îndeplinirii condițiilor pentru primirea indemnizațiilor. În cazul solicitării indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, după expirarea a 12 luni de la data nașterii copilului, indemnizația este acordată în ordine retroactivă, dar nu mai mult de 12 luni premărgătoare zilei adresării, dacă adresarea a avut loc înainte ca copilul să împlinească vârsta de 3 ani. Indemnizațiile atribuite, dar care nu au fost revendicate la timp de beneficiar, sunt plătite nu mai târziu de 3 ani premărgători datei adresării. Indemnizațiile care nu au fost acordate la timp din vina organelor, care stabilesc sau plătesc indemnizațiile, sunt acordate integral fără niciun termen de prescripție.

Cum poate fi calculată indemnizația? Câți bani și când trebuie să primească femeia?

Indemnizația pentru maternitate (sarcină și naștere). Indemnizația de maternitate este atribuită începând cu a 30-a săptămână de sarcină, pentru o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul unei nașteri cu complicații sau nașterii a doi sau mai mulți copii — pentru o perioadă de 140 de zile calendaristice. În cazul unei sarcini cu trei sau mai mulți feți, perioada de asigurare a indemnizației pentru cncediul prenatal crește cu 42 zile calendaristice, iar concediul postnatal — cu 14 zile calendaristice. Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este de 100 % din venitul mediul lunar pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (ieșirea femeii în concediul de maternitate), pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale. Venitul asigurat din lunile calendaristice luate în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, nu poate depăși venitul limită, din care au fost calculate contribuțiile de asigurări sociale, stabilit prin Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv, adică baza de calcul a contribuțiilor individuale de asigurări sociale obligatorii nu poate depăși cinci salarii medii lunare prognozate pe economie, înmulțit la 12 (pentru anul 2014, 5 salarii medii lunare prognozate în țară constituie 21125 de lei).

Dacă persoana asigurată a lucrat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puțin de 12 lunii calendaristice, unele și aceleași luni calendaristice, care lipsesc la toate unitățile până la angajarea în câmpul muncii, se includ în calcul cu venitul lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (în prezent acesta constituie 1650 de lei) în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. Lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului asigurat în care venitul asigurat lipsește din alte motive decât cele menționate mai sus nu se exclud din calcul.

Indemnizația unică la nașterea copilului. Mărimea acesteia este stabilită anual prin Hotărâre de Guvern privind indemnizațiile adresate familiilor cu copii, în anul 2014 indemnizația la nașterea primului copil constituie 3100 de lei, iar la nașterea fiecărui al doilea copil — 3400 de lei. Indemnizația lunară privind întreținerea/educarea copilului până la vârsta de 3 ani pentru persoanele asigurate și până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate.

Mărimea indemnizației lunare constituie 30% din baza de calcul (venitul mediu lunar pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare riscului asigurat), dar nu mai puțin de 400 de lei pentru fiecare copil. Adică, dacă în ultimele 12 luni salariul dvs. mediu lunar a constituit 3000 de lei, atunci indemnizația pentru copil va fi în mărime de 900 de lei. Dar, dacă nu ați lucrat deloc, veți primi 400 de lei lunar. Persoana asigurată, aflată în concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, este în drept să beneficieze de la toate întreprinderile la care activează, indemnizație lunară de educare a copilului, începând cu ziua acordării concediului și până când copilul împlinește vârsta de 3 ani. În cazul în care data de obținere a concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o întreprindere la alta, indemnizația este acordată de la ultima dată a acordării concediului.

Dacă mama sau tata (beneficiarul indemnizației pentru îngrijirea copilului) se restabilește la locul de muncă cu condiția reducerii timpului de lucru, plata indemnizației nu încetează.

Ce acte și unde trebuie prezentate pentru a primi indemnizația?

Indemnizația de maternitate se stabilește de organele teritoriale de asigurări sociale. La cererea pentru obținerea indemnizației de maternitate se anexează următoarele acte, original și copie:

 • Certificat privind concediul medical, care este prezentat angajatorului. Acest certificat îl puteți obțince de la medicul de familie.
 • Buletinul de identitate a femeii asigurate.
 • Buletinul de identitate a soției și a soțului, certificatul de căsătoriei, carnetul de muncă a soției sau declarația acesteia, prezentată sub propria răspundere, care să ateste faptul că aceasta nu este persoană asigurată și nu dispune de venit asigurat — în cazul soțiilor care se află la întreținerea soților asigurați.
 • Declarația privind stabilirea indemnizațiilor de asigurare socială a persoanei asigurate de tip Rev-5, emisă femeii asigurate de angajatorul de la locul de muncă de bază și prin cumul. În cazul soțiilor care se afla la întreținerea soților asigurați — declarația Rev-5, emisă de angajatorul de la locul de muncă de bază și prin cumul a soțului, pentru un trimestru.

Copiile documentelor anexate la cerere de obținere a indemnizației de maternitate sunt acceptate de organele teritoriale de asigurări sociale.

Pentru obținerea indemnizației unice și lunare de îngrijire și educare a copilului:

Cererea pentru acordarea indemnizației unice la nașterea copilului și a indemnizației lunare pentru întreținerea/educarea copilului trebuie depusă la Casa teritorială de asigurări sociale de către unul dintre părinți personal. Cererea pentru atribuirea indemnizației unice la nașterea copilului și a indemnizației lunare pentru întreținerea/educarea copilului trebuie însoțită de următoarele documente:

 • Document care atestă identitatea mamei sau a tatălui;
 • Adeverința de naștere a copilului și, dacă este necesar, adeverința de naștere al copilului precedent;
 • Certificatul de naștere al copilului (doar pentru acordarea indemnizației unice la nașterea copilului), eliberat la maternitate;
 • Extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar pentru persoanele angajate (se eliberează la locul de muncă);
 • Dacă este necesar, documentul care dovedește că mama (tatăl, tutorele, curatorul) copilului nu lucrează (carnet de muncă, certificat emis de către o instituție de învățământ, certificat emis de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă);
 • În cazul în care nu este posibilă argumentarea prin documente a lipsei locului de muncă, persoana prezintă o declarație pe propria răspundere despre acest fapt. Certificat de componență a familiei (se emite de ÎMGFL).
 • Certificat de componență a familiei (se emite de ÎMGFL).

Câte luni trebuie să lucreze o femeie pentru a primi indemnizație?

Persoanele asigurate sunt în drept să beneficieze de indemnizații de asigurări sociale, în cazul unui stagiu de cotizare total de asigurare de cel puțin 3 ani. Persoanele asigurate care au un stagiu total de cotizare mai mic de 3 ani, au dreptul la indemnizații de asigurare socială dacă dețin un stagiu de cotizare de 9 luni de asigurare socială din ultimele 24 de luni premergătoare producerii riscului asigurat. Femeile asigurate sunt în drept să obține indemnizații de maternitate, indiferent de perioada de asigurare.

Cum este plătită indemnizația, în cazul în care femeia naște 2 copii unul după altul?

Dacă femeia prinde o nouă sarcină în perioada aflării în concediu de îngrijire a primului copil, până la vârsta de 3 ani, ea este în drept să primească indemnizație de maternitate (sarcină și naștere), indemnizații unice la nașterea copilului și indemnizația lunară pentru îngrijirea/educarea copilului. Dacă femeia asigurată în utimele 12 luni calendaristice, premergătoare lunii producerii riscului asigurat, n-a avut venit asigurat la toate întreprinderile din cauza concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, mărimea indemnizației pentru maternitate și a indemnizației de educare a următorului copil, este determinată reieșind din baza de cacul, care a fost utilizată la stabilirea indemnizației pentru primul copil.

Indemnizația unică la nașterea copilului se stabilește: pentru fiecare copil, care s-a născut viu, inclusiv a gemenilor. În cazul copiilor gemeni sau a mai mulți copii până la vârsta de 3 ani, au drept să beneficieze de aceasta, aplicând o cerere, ambii părinți sau concomitent două dintre persoanele asigurate (părinții, bunicul, bunica, altă rudă, care la propriu are grijă de copil, și tutorele). Fiecare persoană asigurată are dreptul la indemnizație/indemnizații pentru copil/copii, de care are grijă în mod direct. Pentru fiecare copil este stabilită o singură indemnizație.

De ce indemnizație poate beneficia o femeie care a ieșit în concediu de maternitate în Republica Moldova, dar a născut în altă țară?

Condițiile sunt similare, unice, părințiii trebuie să reînregistreze în registrul de stare civile din Republica Moldova certificatul de naștere emis într-o țară străină, pentru obținerea certificatului de naștere moldovenesc.

Persoana asigurată are dreptul să se restabilească la locul de muncă, în același timp păstrând indemnizația, cu condiția reducerii timpului de muncă.

Are dreptul să lucreze femeia care primește indemnizație?

Femeia care primește indemnizație are dreptul să lucreze, dar în regim redus de timp (mai puțin de 40 de ore pe săptămână) sau la domiciliu.Grigore Popa și Veronica Gorceac răspund la întrebările despre îndemnizații în emisiunea Acasă Devreme


Sursa: Интернет-портал Semia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Produse și servicii la tema

Vezi harta
 • Grigore Popa Avocat

  or. Chișinău, str. Mircea cel Batrin, 5/1, et. 3
  greg_popa@yahoo.com, 0 797 8-77-68

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Toate comentariile

Comentarii 1369

Sortare
 • Nou
 • Anterior
 • 14 mai. 2013 17:45 #7 Grigore Popa

  #1 Alina Stratu, Ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком составляет 30% от средней зарплаты до взимания налогов. Да, можете взять весь отпуск перед декретом.

  Răspundeți
 • 14 mai. 2013 17:46 #8 Grigore Popa

  #3 Вячеслав Дечев, Да, можете, но при условии что муж возьмет отпуск по уходу за ребенком (потом он сможет выйти на работу на не полный рабочий день, чтобы сохранить выплаты).

  Răspundeți
 • 13 mai. 2013 12:57 #6 Зинаида Смирнова

  #4 Вероника Горчак, "Если жена находится на содержании у работающего мужа, пособие по материнству назначается на имя жены по основному месту работы мужа. Факт, что данное лицо является женой работающего мужа, подтверждается свидетельством о браке и удостоверением личности. " Тут ни слова не сказано про ежемесячное пособие. Тут сказано про пособие по материнству (беременность и роды). Если у вас есть официальный источник,где сказано, что можно оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком,на имя отца в случае если мама не работает (не застрахованное лицо)

  Răspundeți
 • 14 mai. 2013 17:47 #9 Grigore Popa

  #5 Натусик Наталья, Ежемесячное пособие по воспитанию/уходу за ребенком в размере 30% от средней зарплаты вы можете получать только если на момент выхода в декрет вы работали. Или как альтернатива - муж может взять отпуск по уходу за ребенком, а потом выйти на работу на не полный рабочий день ( это и есть новые изменения в постановлении правительства).

  Răspundeți
 • 27 mai. 2013 22:54 #10 Татьяна Сараин

  #9 Grigore Popa, Григорий, вопрос-моему ребенку 1 год и 10 месяцев, я не работала и получала ежемесячное пособие до 1.5 лет. может ли мой работающий муж взять сейчас отпуск по уходу за ребенком на оставшиеся 1 год и 2 месяца?

  Răspundeți
 • 05 iun. 2013 11:00 #11 Grigore Popa

  #10 Татьяна Сараин, да, может

  Răspundeți
 • 16 iul. 2013 14:49 #13 Grigore Popa

  #12 Юлия Витинская, Добрый день, те же самые как и для второго ребенка

  Răspundeți
 • 29 mar. 2013 20:41 #1 Alina Stratu

  Здравтствуйте! Меня интересует вопрос об ежемесячном пособии по воспитанию/уходу за ребенком. Он составляет 30 % средней зарплаты "грязными" или "чистыми" (до или после взимания налогов)? А если перед декретом взять годовой отпуск, можно ли взять весь если проработано на предприятии 2 года 5 месяцев и 2 недели?

  Răspundeți
 • 05 apr. 2013 11:51 #2 Вероника Горчак

  Алина, 30% от полной зарплаты до взимания налога. По поводу отпуска и прочих нюансов можете позвонить 022-49-86-83 (инспекция труда) или 022-23-40-90 (горячая линия профсоюзов) и 022-23-76-39 (по понедельникам и четвергам с 14 до 16 отвечает юрист профсоюзов).

  Răspundeți
 • 04 mai. 2013 14:36 #3 Вячеслав Дечев

  я не работаю работает только муж. могу ли оформить ежемесячные пособия (30%) исходя из его з/п

  Răspundeți
 • 08 mai. 2013 22:00 #4 Вероника Горчак

  Да, вы можете оформить пособия на работе у мужа: "Если жена находится на содержании у работающего мужа, пособие по материнству назначается на имя жены по основному месту работы мужа. Факт, что данное лицо является женой работающего мужа, подтверждается свидетельством о браке и удостоверением личности. "

  Răspundeți
 • 11 mai. 2013 16:16 #5 Натусик Наталья

  Добрый день.Интересует вопросы,который Вам задавали Выше.Были в соцстрахе,нам сказали что Я не могу получать 30%пособия,если Я не работала,но муж работает.Ругались долго,в итоге сказали что раньше так было,сейчас уже нет.Говорят вышел закон об отмене.Что нам делать?

  Răspundeți
 • 13 iul. 2013 14:43 #12 Юлия Витинская

  Здраствуйте,а какие пособия или льготы положены на третьего ребенка?.....спасибо

  Răspundeți
 • 07 oct. 2013 21:09 #20 Suprovici-Tabunşcic Ana

  Buna ziua!Eu sint insarcinata 10 saptamini si sunt angajata,dar salariul meu este mai mic ca al sotului,pot sa iau concediul de maternitate pe numele sotului,dar concediul de ingrijire a copilului pe numele meu.Multumesc.

  Răspundeți
 • 24 oct. 2013 17:06 #21 Ольга Хинкулова

  Добрый день! Я гражданка Молдовы и прописана в Кишинёве и мой муж тоже.Не работаю. На учёт по беременности встала в Одессе (так сложились обстоятельства..). Скажите пожалуйста на какое пособие по беременности я могу рассчитывать в Кишинёве? Какие документы мне нужно взять из Украины чтобы оформить пособие ? Заранее спасибо за ответ С Уважением,Ольга

  Răspundeți
 • 19 iul. 2013 10:52 #14 lykka ly

  Buna ziua, ma intereseaza daca e posibil de primit indemnizatia lunara in caz ca mi se inchee contractul de munca (si nu se mai prelungeste) cu 5 zile inainte de a iesi in concediul de maternitate. Multumesc.

  Răspundeți
 • 01 aug. 2013 16:45 #15 S_V V_S

  Здравствуйте! 1) Можно в 30 недели беременности не брать декретный лист, а поработать еще пару недель? Если так можно, то с какого момента мне выплатят декрет - с момента когда возьму декретный лист или за все положенные 140 дней? 2) Я проработала в гос. учреждении 3 года и 2 месяца. Со мной был заключен срочный индивидуальный трудовой договор сроком на 1 год, который каждый год продлевался еще на год. После выхода в декрет мне выплатили все как положено. 31 декабря срок договора истек и, само собой, мне его больше не продлили и отпуск по уходу за ребенком никто не предоставил. При подаче заявления в Кассу социального страхования были предоставлены все необходимые документы на получение пособия, кроме приказа об отпуске по уходу за ребенком (выше написала почему его нет). В итоге мне назначили пособие размером 300 лей и всего на полтора года. Являются ли законными действия гос. учреждения и Кассы соц.страхования?

  Răspundeți
 • 13 aug. 2013 16:38 #16 Оксана Молодецкая

  Здравствуйте!помогите пожалуйста высчитать, какое я должна получить пособие по материнству за 126 календарных дней со среднемесячной зарплатой мужа - 2500 лей?

  Răspundeți
 • 23 aug. 2013 18:06 #17 Ильгар и Наташа Ахмедов

  Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если ребенок родился за границей, то можем ли мы получить едино разовое пособие и оформить ежемесячное пособие (и получим ли мы общую сумму со дня рождения или только со дня подачи документов)? за которое время мы сможем получить едино разовое пособие с момента подачи документов? И если мы планируем обратно уехать, то можно ли оформить доверенность на получение пособия например на бабушку ребенка?

  Răspundeți
 • 28 aug. 2013 10:58 #18 Inga Caţavelea

  Buna ziua.Ma intereseaza intrebarea:am lucrat 2 ani cu contract individual de munca, contractul sa desfacut la 21 august 2013, deja insarcinata in luna 3. Pot primi indemnizatii pe baza la cei 2 ani lucrati? Multumesc

  Răspundeți
 • 04 sep. 2013 13:46 #19 Ion-Marina Efremov-Cucos

  buna ziua sunt persoana asigurata si eu si sotul, la moment ma aflu in concediu de maternitate cu al doilea copil 2 ani si sunt insarcinata cu al trei-lea 4 luni as dori sa fac transfer pe sot ca sa primeasca el indemnizatia pe al doilea si viitorul copile posibil sau nu?

  Răspundeți
Alte 20 comentarii

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Sarcina»

Articole populare a rubricii «Sarcina»