Acord cu utilizatorul şi condiţii de confidenţialitate

Vă rugăm să citiţi prezentul acord, înainte să utilizaţi acest site. Fiind înregistraţi sau nu, sunteţi obligaţi să respectaţi condiţiile acordului, accesând site-ul, folosind oricare dintre serviciile şi aplicaţiile oferite pe site, precum şi conţinutul acestuia. În cazul în care nu sunteţi de acord cu condiţiile şi regulile stipulate în prezentul acord, nu puteţi utiliza acest site sau oricare dintre serviciile şi aplicaţiile oferite pe site, precum şi conţinutul acestuia.

1. Termeni

Utilizator – vizitator al Site-ului înregistrat pe Site, în conformitate cu procedura stabilită.
Site - serviciu cu adresa www.semia.md / www.familia.md, proprietate a companiei - proprietare.
Content – piese muzicale, opere literare, programe pentru computer, telefoane mobile, lucrări audio-vizuale, fonograme, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, link-uri, fragmente ale acestora, informaţii, şi alte obiecte plasate în mod liber şi gratuit pe Site de către Utilizator.
Informaţii personale - informaţii care permit identificarea Utilizatorului, inclusiv informaţii de contact, plasate pe Site în mod voluntar şi gratuit de către Utilizator.
Administraţia Site-ului - grup de angajaţi ale companiei-proprietare şi persoane autorizate ale acesteia, care stabileşte regulile de utilizare a Site-ului, monitorizează funcţionarea acestuia, controlează respectarea de către Utilizator a condiţiilor prezentului acord.

2. Obiectul acordului

2.1. Prezentul Acord cu utilizatorul (în continuare „Acord”) este un acord juridic încheiat între Utilizator şi Compania-proprietar, care stabileşte regulile de utilizare a Site-ului.
2.2. Obţinând acces la materialele acestui Site, Utilizatorul confirmă acordul său deplin cu condiţiile stipulate în acest Acord.
2.3. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare condiţie stipulată în prezentul Acord, Utilizatorul este obligat să înceteze imediat utilizarea Site-ului.
2.4. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul să modifice în orice moment condiţiile prezentului Acord. Utilizatorul se obligă să ia cunoştinţă la timp cu modificările condiţiilor prezentului Acord.
2.5. Prin înregistrarea pe Site Utilizatorul confirmă faptul, că acesta are capacitatea şi autorizarea necesară pentru adoptarea prezentului Acord, este capabil să respecte condiţiile Acordului şi să poarte răspundere pentru încălcarea Acordului, inclusiv raporturile juridice care rezultă din utilizarea acestui Site.
2.6. Utilizatorul este personal responsabil pentru Content şi toate consecinţele legate de publicarea acestuia.
2.7. Plasând Contentul, Utilizatorul garantează că are toate drepturile şi competenţele necesare pentru transferul de drepturi în conformitate cu p.5.6. al prezentului Acord.
2.8. Plasând Contentul, Utilizatorul acordă dreptul de acces oricărui alt Utilizator al Site-ul la Content.

3. Drepturile şi obligaţiile Utilizatorului

3.1. Utilizatorul se obligă să nu plaseze Content cu caracter provocator, nepoliticos, ofensiv şi agresiv care contravine normelor de etică şi conduită morală, care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova sau cea internaţională, drepturile, inclusiv cele intelectuale, ale părţilor terţe.
3.2 Utilizatorul este în drept să plaseze pe Site Content în conformitate cu condiţiile prezentului Acord.
3.3 La înregistrare Utilizatorul este obligat să indice informaţii personale veridice.
3.4 Întregul Content publicat pe Site în înregistrări sau comentarii cade sub incidenţa dreptului de autor. Toate materialele împrumutate trebuie să indice numele autorului, în cazul în care acesta este indicat pe site-ul sursă, iar în cazul în care acesta nu poate fi stabilit - o pictogramă de autor (c). Hyperlink-urile pentru materiale împrumutate plasate mai devreme pe Internet, sunt binevenite, iar în cazul în care autorul va declara necesitatea acestora, ele vor fi obligatorii. Utilizatorul se obligă să nu-şi atribuie sie însuşi titlul de autor ale textelor sau imaginilor străine.
3.5 Utilizatorul este responsabil pentru încălcarea prezentului Acord în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
3.6 În cazul prejudiciului provocat părţilor terţe, altor Utilizatori sau Site-ului, Utilizatorul se angajează să repare prejudiciul în întregime şi în suma în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
3.7 Utilizatorul este responsabil şi acoperă toate cheltuielile (inclusiv compensarea pierderilor, daunelor, amenzilor, cheltuielilor judiciare şi alte costuri şi cheltuieli), în cazul în care părţile terţe prezintă orice pretenţii, inclusiv, dar fără a se limita la pretenţiile legate de protecţia drepturilor intelectuale ale părţilor terţe, precum şi pentru orice obligaţii ale Site-ul apărute în legătură cu cerinţele părţilor terţe legate sau apărute în rezultatul încălcării de către Utilizator a condiţiilor acestui Acord. Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile necesare şi posibile în vederea excluderii Site-ului din rândul inculpaţilor.

4. Drepturile şi responsabilităţile Administraţiei Site-ului

4.1. Administraţia Site-ului se angajează să protejeze toate informaţiile de contact ale Utilizatorului. Cu excepţia informaţiei de contact, datele Utilizatorului sunt accesibile pentru alţi utilizatori şi vizitatori ai Site-ului.
4.2. Administraţia Site-ului se obligă să nu divulge informaţiile de contact ale părţilor terţe cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezentul Acord.
4.3. Administraţia Site-ului nu se ocupă de examinarea şi soluţionarea neînţelegerilor şi litigiilor apărute între Utilizatorii Site-ului, dar îşi rezervă dreptul de a bloca pagina Utilizatorului în cazul recepţionării de la alţi Utilizatori reclamaţii cu privire la un comportament incorect al Utilizatorului dat pe Site.
4.4 Administraţia Site-ului nu este responsabilă pentru auto-dezvăluirea de către Utilizator a informaţiei sale de contact altor Utilizatori.
4.5 Administraţia Site-ului are dreptul, dar nu şi obligaţia să modereze textele, fotografiile, comentariile şi alte materiale plasate pe Site de către Utilizator.
4.6 Administraţia Site-ului are dreptul să şteargă orice text, fotografie, comentariu al Utilizatorului fără notificare şi explicarea cauzelor.
4.7 Administraţia Site-ului un controlează respectarea drepturilor de autor privind proprietatea intelectuală şi nu poartă răspundere pentru încălcările Utilizatorilor Site-ului.
4.8 Administraţia Site-ului nu oferă nici o garanţie, clar exprimată sau implicită precum că materialele publicate pe Site sunt utile şi interesante.
4.9 În cazul încălcării de către utilizator a condiţiilor acestui Acord sau a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, Site-ul îşi rezervă dreptul de a transfera informaţiile de contact, adresa IP şi orice alte informaţii părţilor interesate.
4.10 Administraţia Site-ului utilizează informaţia despre acţiunile Utilizatorului pentru a îmbunătăţi performanţa Site-ului.
4.11. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta accesul la Site atunci când există motive suficiente pentru a presupune că datele personale furnizate nu sunt complete sau nu sunt veridice.
4.12. În cazul în care Utilizatorul încalcă condiţiile acestui Acord, Administraţia Site-ului este în drept să blocheze pagina Utilizatorului.
4.13. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul de a impune orice restricţii privind utilizarea Site-ului.
4.14. Administraţia Site-ului sau compania-proprietară îşi rezervă dreptul de a închide, suspenda, modifica Site-ul sau o parte a acestuia fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.

5. Alte prevederi

5.1. Acordul intră în vigoare după ce Utilizatorul a obţinut acces la materialele Site-ul şi este valabil pe durata de utilizare a Site-ului.
5.2. Administraţia Site-ului şi compania-proprietară nu sunt responsabile pentru Contentul postat pe Site. De asemenea, Site-ul şi compania-proprietară nu poartă nici o responsabilitate:
— pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al Contentului;
— pentru prejudiciul, dauna sau pierderile de orice fel, survenite ca urmare a utilizării Site-ului sau încălcării funcţionării sale;
— pentru divulgarea informaţiei cu caracter personal ca urmare a unor nefuncţionări ale Site-ului.
5.3. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Acord.
5.4. Utilizatorul este de acord să primească mesaje informaţionale, noutăţi şi de publicitate ale Administraţiei, inclusiv la adresa sa de e-mail indicată în timpul înregistrării.
5.5. Utilizatorul adaugă în mod voluntar Contentul pe Site, iar Utilizatorul păstrează drepturile intelectuale , precum şi orice alte drepturi, care îi aparţin în ceea ce priveşte Contentul.
5.6. Plasând Contentul, Utilizatorul confirmă faptul că astfel oferă fără nici un interes companiei-proprietare dreptul de a afişa, reproduce, modifica, stoca, prezenta public, adapta, distribui, arhiva, traduce şi utilizare a Contentului în orice alt mod orice conţinut sau orice parte a acestuia, fără limitare în timp şi teritoriu de acţiune.
5.7. Utilizatorul recunoaşte atribuirea companiei-proprietare a tuturor drepturilor cu privire la Site ca un singur obiect, inclusiv toate componentele sale.
5.8. Prin acceptarea prezentului Acord, Utilizatorul este de acord:
— în cazul plasării a Contentului de către Utilizator, nu devine un coautor al site-ului şi refuză orice pretenţii la calitatea de autor în viitor,
— în cazul transferului companiei-proprietare a oricăror drepturi asupra Contentului, în conformitate cu p.5.6. Utilizatorul nu are dreptul să retragă materialul,
— în caz de plasare a Contentului, special creat de Utilizator pentru a fi plasat pe Site dreptul asupra Contentului aparţine în exclusivitate Utilizatorului.
5.9. Accesul la materialele Site-ului, inclusiv la Content este oferit Utilizatorului doar pentru uz personal şi referinţă. Fără acordul scris prealabil al proprietarilor drepturilor corespunzătoare de Utilizator nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui în nici un fel, copia, afişa public, difuzate către public, traduce, schimba sau utiliza de către orice alte mijloace, în orice scop, materialele de pe Site.
5.10. Administraţia Site-ului şi compania-proprietară nu poartă nici o responsabilitate pentru integritatea şi siguranţa Contentului publicat pe Site.
5.11. Condiţiile p.p.5.6., 5.8. prezentului Acord rămân în vigoare după încetarea prezentului Acord.
5.12. Dacă Administraţia Site-ului sau compania-proprietară în orice moment, nu solicită Utilizatorului să respecte oricare dintre condiţiile acestui Acord, acest fapt nu abrogă dreptul Administraţiei Site-ului sau companiei-proprietare să solicite astfel de respectare mai târziu, precum şi să ia măsuri pentru a respecta de către Utilizator a condiţiilor acestui Acord.
5.13. După încetarea Acordului, compania-proprietară continuă să fie aibă toate drepturile asupra Contentului, fără nici o obligaţie de a achita Utilizatorului utilizarea acestuia.
5.14. Nici o prevedere din acest Acord nu limitează dreptul Administraţiei Site-ului, companiei-proprietare sau Utilizatorului să încheie acorduri similare cu orice altă persoană.
5.15. Invalidarea uneia dintre condiţiile sau dispoziţiile prezentului Acord nu constituie motiv pentru invalidare a oricăror altor condiţii sau prevederi ale Acordului.
5.16. Utilizatorul este de acord că, în caz de litigiu, acestea se soluţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.